Detail předmětu

Biostatistika

FCH-MC_BSTAk. rok: 2021/2022

Předmět biostatistika propojuje v jednom semestru teoretickou a praktickou výuku na pc. Výuka je zaměřena na oblast statistiky široce aplikovatelnou v přírodních vědách. Podrobně jsou rozváděna témata z okruhu základní deskriptivní analýzy, hypotézového testování, teorie pravděpodobnosti, korelační a regresní analýzy a moderní vícerozměrné analýzy dat. Teoretické znalosti z přednášek jsou přeneseny do praxe pomocí cvičení, v nichž se studenti naučí využívat pokročilých statistických softwarů, jako je například Statistica. Během cvičení jsou řešeny vědecko-výzkumné problémy na modelových datech, ale i na aktuálních datasetech studentů z diplomových prací.Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Výsledkem učení předmětu bude:
a) teoretická znalost základního statistického aparátu pro hodnocení výsledků v chemické, biologické a biochemické oblasti,
b) dovednost aplikovat statistické principy na řešení úloh z praxe,
c) schopnost zpracovat výsledky s využitím prokročilého softwaru Statistica,
d) zisk přehledu o možném využití výstupů biostatistiky v jiných předmětech oboru, vědě, výzkumu a pracovním životě,
e) způsobilost statisticky správně zpracovat VŠKP


Prerekvizity

Dobrá znalost matematiky. Základní dovednosti práce v excelu. Schopnost analýzy a zpracování chemických a biologických výsledků.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška -(2 vyučovací hodiny za 14 dní): frontální výuka s využitím názorně demonstračních metod (powerpoint).
Cvičení - (2 vyučovací hodiny za 14 dní): výuka na pc, workshop, samostatné práce, diskusní metody.
Elektronická podpora: kurz Biostatistika zpracovaný v e-learningovém systému Moodle, video databáze přednášek a cvičení

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zisku klasifikovaného zápočtu:
V průběhu semestru splnit všechny zadané příklady z cvičení.
V závěru semestru prezenční zápočtový test za 50 bodů, minimum pro úspěch: 25 bodů.
Prezentace podstatných výsledků z řešení zadaného výzkumného problému

Osnovy výuky

Studenti se v předmětu Biostatistika seznámí se základními i pokročilými statistickými metodami a jejich aplikací při vyhodnocování biologických a chemicko-analytických dat. Zásadním posláním předmětu je předat znalosti o způsobu zpracování věděckých studií s důrazem na objektivní prezentaci výsledků a závěrů.

1. týden: Úvod do biostatistiky, základní statistické pojmy a metody
2. - 3. týden: Bodové odhady střední hodnoty, Intervalové odhady střední hodnoty, posouzení správnosti a shodnosti výsledků, systematizace a eliminace chyb
4.- 5. týden:. Distribuce dat, identifikace odlehlých výsledků
6. - 7. týden: Parametrické i neparametrické hypotézové testy - T-test, U-test, ANOVA, MANOVA, Kruskal Wallisova ANOVA
8.- 9. týden: . Korelační a regresní analýza dat, aplikace lineární regrese v biotechnologické a chemické praxi, polynomická regrese, určení stupně polynomu
10. -11. týden: Vícerozměrná analýza dat 1 - shluková analýza, analýza hlavních komponent, K-means
12. - 13. týden: Vícerozměrná analýza dat 2 - kanonická a lineární diskriminační a klasifikační analýza

Cvičení přímo navazuje na přednášky, kdy studenti řeší konkrétní statistické problémy za použití softwarů Statistica a Excel.

Učební cíle

Studenti se v předmětu Biostatistika seznámí se základními i pokročilými statistickými metodami a jejich aplikací při vyhodnocování biologických a chemicko-analytických dat. Zásadním posláním předmětu je předat znalosti o způsobu zpracování věděckých studií s důrazem na objektivní prezentaci výsledků a závěrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru budou studenti zpracovávat aplikované úlohy (prezenční forma ve cvičení, kombinovaná forma jako korespondenční úkoly). Jednotlivé úkoly budou bodově ohodnoceny. Závěrečný zápočet se bude sestávat ze zápočtového testu. Dále student před zápočtovým týdnem dostane zadaný konkrétní problém, který bude muset samostatně vyřešit pomocí statistických postupů. Podsatné výsledky poté bude během zápočtu veřejně prezentovat.

Základní literatura

Meloun M., Militký J.: Statistická analýza experimentálních dat. Academia, Praha 2004. (CS)
Lepš J., Šmilauer P.: Biostatistika. Nakladatelství Jihočeské univerzity, České Budějovice, Česká republika, 2016. (CS)
Meloun M.: Statistická analýza vícerozměrnýcg dat v příkladech, Karolinium, Praha, Česká republika, 2017. (CS)
Meloun M.: Počítačová analýza vícerozměrných dat, Academia, Praha, Česká republika, 2005. (CS)
Doerffek K., Eckschlager K.: Optimální postup chemické analýzy, SNTL, Praha, Československo, 1988. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning