studijní program

Chemie pro medicínské aplikace

Fakulta: FCHZkratka: NPCP_CHMAAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0531A130045

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Obsah studia vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí činnosti v rámci vzdělávací oblasti chemie se zaměřením na využití chemických principů nejen v syntetickém a analytickém směru, ale i v laboratorně-diagnostických, medicínských a dalších aplikacích. Cílem studia ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků – inženýrů chemie s komplexním vzděláním v oblasti chemie, doplněným o podpůrné znalosti důležité pro jejich uplatnění v medicínských aplikacích různorodého zaměření. Vzdělávání je v tomto programu uskutečňováno ve dvou specializacích – Procesy a materiály medicínských aplikací a Chemie bioaktivních látek. Cílem převažující společné části studia je poskytnout hlubší obecný chemický základ, který je dále rozvíjen v jednotlivých specializacích. Specializace Procesy a materiály medicínských aplikací se zaměřuje na pochopení obecné podstaty fyzikálně-chemických a chemických dějů vyskytujících se v živých soustavách a na pochopení podstaty chování a vlastností materiálových systémů používaných v medicínských aplikacích. Specializace Chemie bioaktivních látek je klade důraz především na pochopení vlastností a účinku biomolekul a jejich aplikace v oblasti medicíny, péče o zdraví nebo kosmetiky. Dále specializace „Chemie bioaktivních látek“ umožňuje absolventům získat odbornost v oblastech blíže chemicko-biologickým disciplínám, jako jsou molekulární biotechnologie, mikrobiologie nebo bioinformatika. Student si může do jisté míry volbou povinně-volitelných předmětů individuálně směřovat svůj absolventský profil. Studijní program svou skladbou zajišťuje kvalitní chemický a inženýrský základ pro inženýry z programu zaměřeného na chemii pro medicínské aplikace a potřebný odborný a interdisciplinární základ a aplikační přesah. Tento studijní program tedy vychovává odborníky, kteří získají na pozadí klasického chemického vzdělání poznatky z vybraných oblastí bio- a nanotechnologií doplněné znalostmi z vybraných teoretických oborů, a to nejen formou zavedení nových předmětů a změnou volitelnosti, ale zejména řešením semestrálních laboratorních projektů v přímé spolupráci s praxí. Tato koncepce vychází jak z požadavků odborné praxe na kvalifikaci absolventů určených pro pozice vysoce vzdělaných odborných technických pracovníků a středního či vyššího managementu pro moderní farmaceutické a biotechnologické výroby, tak i z logické koncepce souběžné výuky biologických, chemických a inženýrských předmětů.

Profil absolventa

V souladu s akademickým zaměřením programu absolvent získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti inženýra chemie. Absolventem studijního programu Chemie pro medicínské aplikace je vysokoškolsky vzdělaný chemik – inženýr, s dostatečně obecným chemickým přehledem doplněným o specifické znalosti a dovednosti upřednostňující jeho uplatnění v nejrůznějších oborech medicínsky zaměřených aplikací. Obecný základ profilu tvoří pokročilé chemické disciplíny z oblasti biochemie, fyzikální chemie, instrumentálních metod analýzy a spektroskopie, chemie biopolymerů, organické chemie přírodních látek a inženýrských disciplín. Tento základ je rozvíjen předměty specializací, v nichž je kladen důraz na využití v medicínských aplikacích. Tento chemický základ je dále doplněn předměty specializací i předměty vedenými přímo odborníky z praxe. Absolvent specializace Procesy a materiály medicínských aplikací má prohloubené znalosti v oborech biofyzikální chemie, materiálové vědy, farmakologie a speciálních spektroskopických technik. Jeho profil je volitelně doplněn farmaceuticky, bioinženýrsky a biochemicky zaměřenými předměty. Ve druhém směru odpovídajícím zaměření specializace Chemie bioaktivních látek má absolvent rozšířené znalosti instrumentálních analytických technik a analýzy přírodních látek, biotechnologie, fyziologie a kosmetologie podpořené základem z oblasti zaměřené na chemické principy moderních systémů a materiálů pro aplikace v laboratorní diagnostice a medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách. Důležitou součástí výchovy absolventa obou specializací je rozvoj jeho aktivit v oblasti týmové i samostatné odborné práce, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností, a to formou systematické projektové a seminární výuky. Program je úzce propojen s průmyslovou praxí a část předmětů je vyučována předními odborníky z praxe. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti pokročilé chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.

Charakteristika profesí

Absolventem oboru je chemicko-technický inženýr vzdělaný v oblasti biochemie, biofyzikální chemie, biotechnologie a příbuzných oborů s dobrou teoretickou i praktickou znalostí relevantních analytických technik používaných ve farmacii, klinickém výzkumu i diagnostice. Absolvent chápe svůj obor v širších souvislostech, a to včetně znalostí a pochopení legislativního rámce. Absolventi mohou získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou například zastávat funkce technologů, pozice středního a vyššího managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou také vykonávat pozice v rámci managementu široké škály zaměstnavatelů. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; firmy věnující se výrobě a distribuci zdravotnických potřeb a pomůcek, z širšího hlediska ssem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také speciálních potravinářských výrob zabývajících se například výrobou potravinových doplňků nebo funkčních potravin. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Díky získané laboratorní dovednosti a zkušenosti mohou absolventi také pracovat v klinicko-diagnostických laboratořích na pozici asistentů a specialistů pro konkrétní analytické metody. Dále mohou najít své uplatnění v pozici technických případně i výzkumných pracovníků v řadě výzkumných organizací (ústavy akademie věd, výzkumné ústavy). Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to pokračováním v doktorském programu stejného zaměření (Biofyzikální chemie) akreditovaného na FCH, nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších příbuzných programech na jiných vysokých školách.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné.
Student magisterského navazujícího studijního programu musí získat každém roce studia alespoň 40 kreditů (35 kreditů v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Pro absolvování magisterského navazujícího studijního programu je třeba úspěšně absolvovat P a PV předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat diplomovou a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise z vyhlášených tematických okruhů.
SZZ u specializací zahrnují dvě skupiny předmětů: 1) teoretické a 2) aplikované. Podrobná náplň SZZ pro jednotlivé specializace je součástí předložených materiálů.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH.
V magisterském navazujícím programu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě: 61 kreditů v povinných předmětech a minimálně 59 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů.
Skladba povinných předmětů je volena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Základní teoretické povinné předměty jsou zařazeny zejména v zimním semestru 1.ročníku tak, aby studenti získali potřebný základ pro aplikované předměty. Volitelné předměty jsou tedy ve studijním plánu nabízeny tak, aby jim předcházely takové povinné předměty, které pro příslušné volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
Povinné předměty (P) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia. Během studia musí student absolvovat povinný odborný předmět vyučovaný v anglickém jazyce.
Povinně volitelné předměty (PV) profilujícího základu (PVA) jsou odborně zaměřené předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty, jejichž úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů. Ve specializaci Procesy a materiály medicínských aplikací student v 1.ročníku má získat 52 kreditů za povinné předměty a 8 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho 4 kredity za PVA a 4 kredity za PVB předměty. Ve 2.ročníků této specializace je třeba získat 52 kreditů za povinné předměty včetně diplomové práce a 8 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho 4 kredity za PVA a 4 kredity za PVB předměty. Ve specializaci Chemie bioaktivních látek student v 1.ročníku má získat 42 kreditů za povinné předměty a 18 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho 10 kreditů za PVA a 4 kredity za PVB předměty. Ve 2.ročníků této specializace je třeba získat 48 kreditů za povinné předměty včetně diplomové práce a 12 kreditů za povinně volitelné
předměty, z toho 8 kreditů za PVA a 4 kredity za PVB předměty.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému. Výběr PV předmětů v jednotlivých ročnících si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů
Volitelné předměty absolvuje student nad rámec minimálních 120 kreditů z P a PV předmětů. Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů a jsou zde zařazeny i jazykové varianty povinných a PV předmětů v češtině nebo angličtině. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Studijní plány jsou vytvářeny tak, aby zajistily kvalitní chemický a inženýrský základ pro inženýry z programu zaměřeného na chemii pro medicínské aplikacce a současně a potřebný odborný a specializovaný základ a aplikační přesah na obě navrhované specializace, jejichž odborná průprava je zčásti společná (např. teoretický základ v 1. semestru 1. ročníku a některé povinně volitelné odborné předměty s širším přesahem) a zčásti vysoce specifická. Společnou část dále charakterizuje zvládnutí základů aplikovaných oborů na pomezí chemie a dalších vědeckých disciplín jako je například farmakologie, imunochemie nebo vývoj léků a lékových forem, instrumentální analýza nebo materiály pro medicínské aplikace. Podle zvolené specializace se může absolvent blíže profilovat spíše do oblasti „Procesy a materiály medicínských aplikací“, která klade důraz především na pochopení fyzikálně-chemických vlastností biopolymerů a jejich aplikace v oblasti medicíny a vyžaduje hlubší výuku zejména v oblasti fyzikální a koloidní chemie, rheologie a medicínských materiálů. Naopak specializace „Chemie bioaktivních látek“ umožňuje absolventům získat odbornost v oblastech blíže chemicko-biologickým disciplínám, jako jsou molekulární biotechnologie, mikrobiologie nebo bioinformatika a vyžaduje hlubší znalosti v biotechnologie přírodních látek, kosmetické chemie, nutraceutik a farmakologie.
Student si může do jisté míry volbou povinně-volitelných předmětů individuálně směřovat svůj absolventský profil. Dosud byl navazující magisterský studijní program Chemie pro medicínské aplikace na FCH VUT v Brně realizován jako celek, bez dalšího členění. V rámci nových pravidel pro akreditace SP navrhujeme podat žádost o akreditaci programu s názvem Chemie pro medicínské aplikace jako studijního programu se specializací.
Specializace je taková forma studia ve studijním programu, která umožňuje, aby se student kromě společného základu studijního programu zaměřil i na specifické studium studijního programu spojené se získáním ucelených znalostí a dovedností. V žádosti o akreditaci navrhujeme dvě specializace: Procesy a materiály medicínských aplikací a Chemie bioaktivních látek. Tyto specializace přímo navazují na strukturu nově akreditovaného bakalářského programu Chemie pro medicínské aplikace (2019), který je akreditován jako SP bez specializace. Zatímco bakalářský program zahrnuje více technologických předmětů, navazující program je orientován více na chemický a biochemický přístup, což odpovídá i předpokládanému uplatnění absolventů a požadavkům praxe (potřeba chemických technologů pro výroby). Každá specializace navrhovaného navazujícího studijního programu má samostatný studijní plán, jenž zahrnuje jak společnou část shodnou pro všechny specializace v daném studijním programu, tak specifickou část charakterizující danou specializaci. Každá specializace je koncipována s ohledem na profil absolventa a zajištění základní i specializované přípravy v konkrétní oblasti SP (oblast vzdělávání Chemie). Specializace jsou voleny s ohledem na aktuální potřeby trhu práce získané na základě aktuálních průzkumů uplatnění absolventů.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Navržený navazující studijní program přímo navazuje na nedávno akreditovaný bakalářský program Chemie pro medicínské aplikace. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu, nejlépe přímo navazujícím doktorským programem Biofyzikální chemie/Biophysical Chemistry (joint-degree) na FCH VUT v Brně.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
CHBLChemie bioaktivních látek93
BFProcesy a materiály medicínských aplikací102