Detail předmětu

Prostorové plánování

FA-DU2Ak. rok: 2020/2021

Student se v předmětu seznámí s aktuálními principy, trendy a nástroji strategického a územního plánování od analýzy, vize a prognózy až pro plánování a koordinování územního rozvoje v kontextu požadavků na udržitelný rozvoj Evropské unie.
Širší teoretické a obecné přístupy budou konfrontovány s aktuální situací v ČR, zejména brněnského regionu.
Výuka bude probíhat v přednáškových blocích, seminářích a samostudiu odborné literatury.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Student se v předmětu seznamí s novou rolí územního plánování a řízení v rozvoji města, studuje souvislosti a předpoklady realizace urbanistických záměrů. Seznamuje se s principy prostorového plánování v EU a souvisejícími disciplínami, které ovlivňují udržitelný rozvoj území.
Osvojí si souvislosti a komplexních znalosti z oblasti plánování a řízení územní činnosti v evropských souvislostech. Seminární práce je zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území.

Prerekvizity

Územní plánování, stavební zákon a související předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Hall, P.: Urban and Regional Planning. 5 ed. Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-56652-0 (CS)
Maier, K.: Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada, 2012. (CS)
Maier, K., Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Maier, K.: Územní plánování a udržitelný rozvoj. Praha: ABF - Arch, 2008. Stavební právo. ISBN 978-8-086-905471 (CS)
Allmendiger, P.: Planning Theory, 3rd Edition, Palgrave, 2017. (EN)
Davoudi, S. a Strange, I.: Conceptions of space and place in strategic spatial planning. London: Routledge, 2009. (EN)
Evropská unie. Regionální politika (online). 1. Brusel: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014. Dostupné z: https://europa.eu/european-unio/topics/regional-policy_cs (CS)
Fialová, E.: Územní plánování: od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování. Praha: pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2016. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. (CS)
Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování: studie regionálního rozvoje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2000. Regionální politika a soudržnost. (CS)
Spitzerová, N.: Prostorové plánování v EU - společné specifické rysy: (vybraná členská země). Brno, 2002. (CS)
Šilhánková, V.: Územní plánování. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2015. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální práce prezentovaná (obhájená) na závěrečném kolokviu. Závěrečná seminární práce bude zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území nebo rozbor aktuálního problému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student se v předmětu seznámí s aktuálními principy, trendy a nástroji strategického a územního plánování od analýzy, vize a prognózy až pro plánování a koordinování územního rozvoje v kontextu požadavků na udržitelný rozvoj Evropské unie.
Širší teoretické a obecné přístupy budou konfrontovány s aktuální situací v ČR, zejména brněnského regionu.
Výuka bude probíhat v přednáškových blocích, seminářích a samostudiu odborné literatury.

1. Strategické plánování
2. Aktuální trendy a problémy územní plánování
3. Rozvoj Jihomoravského kraje
4. Rozvoj Brna
5. Kolokvium – prezentace seminární páce

Cíl

Prohloubení znalostí z oblasti plánování a řízení územní činnosti, získaných v magisterském studiu architektury a urbanismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast minimálně na 3 seminářích, povinná účast a vystoupení na závěrečném seminá-ři. Při absenci na dvou a více seminářích náhradní seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor