Detail předmětu

Spolehlivost 2

FSI-XS2Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z oblasti spolehlivosti, jedná se o nástavbu předmětu Spolehlivost I. Pozornost je soustředěna na několik vybraných a v osnově uvedených témat. Tato lze v průběhu přednášky různě obsahově a rozsahově modifikovat, i dle zájmu a požadavků studentů.

Výsledky učení předmětu

Student si rozšíří ve smyslu uvedené anotace dříve získané teoretické znalosti z oblasti spolehlivosti, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského a studia předmětu Spolehlivost I.

Doporučená nebo povinná literatura

MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006,206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02868-2. (CS)
KARPÍŠEK, Z. Matematika IV, statistika a pravděpodobnost. 3. doplněné vydání. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. 170 s. ISBN 978-80-214-3380-9. (CS)
MOUBRAY, J. Reliability-Centered Maintenance. A Butterworth-Heinemann Title. 1999. 440 s. ISBN 978-0750633581. (EN)
NOVÁK, M., ŠEBESTA, V. a VOTRUBA, Z. Bezpečnost a spolehlivost systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, 150 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta dopravní. ISBN 80-01-02331-1. (CS)
SMITH, D. Reliability, Maintainability and Risk 8e: Practical Methods for Engineers Including Reliability Centred Maintenance and Safety-Related Systems: Practical Safety-Related Systems Engineering Methods. A Butterworth-Heinemann Title. 2011. 464 s. ISBN 978-0080969022. (EN)
LEGÁT,V. a kol. Management a inženýrství údržby. 2. vydání. Příbram: vydavatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 2016. 622 s. ISBN 987-80-7431-163-5. (CS)
RENYAN, J. Introduction to Quality and Reliability Engineering. Springer (Springer Series in Reliability Engineering), 2015. 326 s. ISBN 3662472155. (EN)
POCHAMPALLY, K. and GUPTA, S. Reliability Analysis with Minitab. Boca Raton: CRC Press, 2016. 1. vydání. 186 s. ISBN 9781498737678. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Cvičení jsou povinná. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. K jeho získání je nutná 100% účast a aktivita na cvičeních. Na konci semestru je realizován písemný test z probrané látky v přednáškách a cvičeních. Rovněž je předepsána prezentace v rámci cvičení na téma, které si každý student vybere na začátku semestru. Student může z těchto předepsaných aktivit získat až 100 bodů. Celkové hodnocení zápočtu je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti spolehlivosti. Předmět navazuje na předmět Spolehlivost I v tomto studiu a předmět Základy spolehlivosti ve studiu bakalářském.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových systémů
2. Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
3. Terminologie ve spolehlivosti, program spolehlivosti technických systémů
4. Inženýrství spolehlivosti systémů
5. Analýza nákladů životního cyklu
6. Návod pro specifikace spolehlivosti systémů
7. Sběr dat o spolehlivosti z provozu
8. Poruchy technických systémů, způsoby a důsledky poruch
9. Údržba zaměřená na bezporuchovost
10.Interferenční teorie a její využití ve spolehlivosti
11.Klíčové indikátory výkonnosti údržby
12.Zajištěnost údržby a provozní spolehlivost
13.Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
2. Terminologie ve spolehlivosti, program spolehlivosti technických systémů
3. Inženýrství spolehlivosti systémů
4. Analýza nákladů životního cyklu
5. Návod pro specifikace spolehlivosti systémů
6. Sběr dat o spolehlivosti z provozu
7. Poruchy technických systémů, způsoby a důsledky poruch
8. Údržba zaměřená na bezporuchovost
9. Interferenční teorie a její využití ve spolehlivosti
10.Klíčové indikátory výkonnosti údržby
11.Zajištěnost údržby a provozní spolehlivost
12.Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů
13.Zápočet

eLearning