Detail předmětu

Vybrané kapitoly ze základů konstruování

FSI-0ZKAk. rok: 2019/2020

Čtení a tvorba konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu, polotovaru a normalizovaných funkčních a technologických prvků. Optimalizace kótování. Vybrané strojní součásti a montážní jednotky z hlediska funkce a výkresové dokumentace. Přehled základních výrobních technologií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Vybrané kapitoly ze základů konstruování umožňuje studentům získat znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volbě materiálu, polotovarech a normalizovaných prvcích strojních součástí. Student se naučí uvedené aplikovat s přihlédnutím k funkci a zaměnitelnosti na výkresech součástí, vyrobených z tvářených polotovarů.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, Pavel, BRANDEJS, Jan. Základy konstruování. Vyd. 8. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020, 264 s. ISBN 978-80-7623-034-7. (CS)
SVOBODA, Pavel a BRANDEJS, Jan. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 238 s. ISBN 978-80- 7623-010-1. (CS)
GIESECKE, Frederick E et al. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, 2012, 1 sv., ISBN 978-0-13-509049-7. (EN)
JENSEN, Cecil Howard, Jay D HELSEL a Dennis R SHORT. Engineering drawing & design. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2008, 1 v. ISBN 978-0-07-352151-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou interaktivních přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Studenti mohou podle potřeby částečně ovlivňovat obsah přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem na základě účasti na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Vybrané kapitoly ze základů konstruování je usnadnit studentům přechod ze střední školy bez technického zaměření. Přednášky jsou koncipovány tak, aby doplňovaly přednášky a cvičení předmětu Základy konstruování a jsou zaměřeny nejen na podrobnější vysvětlení probírané látky, ale jsou využity např. i pro přípravu na kontrolní testy a zkoušku z předmětu Základy konstruování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola účasti na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zobrazování v pohledech. Pravoúhlé promítání, metoda 1, 3.
2. Zobrazování v řezech. Kótování (úplnost, jednoznačnost, přehlednost).
3. Kótování speciálních tvarů (oblouk, úkos, kužel...). Příprava na kontrolní test 1 v předmětu Základy konstruování.
4. Tolerance délkových rozměrů.
5. Textura povrchu. Základní pojmy.
6. Geometrické tolerance tvaru, orientace, umístění a házení. Základny.
7. Geometrické tolerance. Všeobecné tolerance.
8. Tvarové prvky - funkce a kreslení. Příprava na kontrolní test 2 v předmětu Základy konstruování I.
9. Závity. Zobrazování, značení, kótování a tolerování metrického závitu.
10. Kótování funkční a technologické (účelnost kótování).
11. Kótování roztečí děr - nefunkční a funkční díry - způsoby kótování.
12. Volba a značení konstrukčních materiálů.
13. Vybrané části strojů. Příprava na zkoušku ze Základů konstruování I.

eLearning