studijní program

Matematické inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: B-MAI-PAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0588A170001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 1.5.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Matematika Aplikovaná matematika 17
Matematika Diskrétní matematika a matematická logika 8
Matematika Geometrie a topologie 8
Matematika Matematická analýza 18
Strojírenství, technologie a materiály Automatické řízení a inženýrská informatika 10
Matematika Algebra a teorie čísel 8
Matematika Numerická matematika 8
Matematika Pravděpodobnost a matematická statistika 8
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 8
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 7

Cíle studia

Tříletý bakalářský studijní program Matematické inženýrství má mezioborový charakter, neboť kromě matematiky poskytuje studentům vzdělání také v oblasti informatiky a strojního inženýrství. Cílem matematických předmětů je, aby studenti získali znalosti stěžejních matematických disciplín s důrazem na moderní matematické metody používané v technických aplikacích. Úkolem inženýrských předmětů je pak seznámit studenty se základy strojírenských věd, které jsou z velké části založeny na matematických aplikacích, a v informatice se studenti naučí efektivně využívat výpočetní techniku při řešení technických problémů.

Profil absolventa

Absolventi programu Matematické inženýrství jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky. Získané vědomosti jim umožní řešit technické problémy pomocí moderních matematických metod s efektivním využitím výpočetní techniky. V praxi proto naleznou uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích, kde budou kvalifikovanými členy či vedoucími výrobních týmů. Mohou však pracovat i v dalších odvětvích, jako je peněžnictví, služby, státní správa apod. Předpokládá se však, že většina z nich bude pokračovat ve studiu stejnojmenného navazujícího magisterského programu a získá tak titul inženýr. Mohou také přejít na magisterské studium programu Strojírenství, technologie a materiály či jiného programu na VUT nebo pokračovat na jiné univerzitě v ČR, případně v zahraničí.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Protože se jedná o studijní program, který je kombinací dvou oblastí vzdělávání, a to oblasti Matematika a oblasti Strojírenství, technologie a materiály, také SZZ bude tvořena těmito dvěma součástmi. Bakalářské práce budou vesměs zaměřeny na matematiku a její aplikace ve strojírenství a příbuzných oborech, u rozpravy pak budou vyžadovány znalosti jak z matematiky, tak ze základních strojírenských předmětů. Tematické okruhy matematiky budou tvořeny jednotlivými matematickými předměty, které studenti během studia absolvovali, zatímco u strojírenství bude důraz kladen především na předměty Úvod do materiálových věd a inženýrství a Konstruování strojů a strojních součástí.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Bakalářské studijní programy
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A3Angličtina 3en0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
3CDCADcs (en)2PovinnýCPP - 26ano
1KGKonstruktivní a počítačová geometriecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 14 / CPP - 12ano
SLALineární algebracs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 22 / CPP - 4ano
SA1Matematická analýza Ics (en)8Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
SZPZáklady programovánícs (en)4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
0PDProgramování v Delphics2VolitelnýCPP - 39ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0VolitelnýP - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs (en)0VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A4Angličtina 4en0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2FFyzika Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs (en)1PovinnýCPP - 13ano
SA2Matematická analýza IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 33 / CPP - 6ano
SOAObecná algebracs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 22 / CPP - 4ano
SPTProgramovací technikycs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
IJCJazyk Ccs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
0MVMatematické výpočty pomocí MAPLEcs0VolitelnýCPP - 26ano
0TXÚvod do TeXucs0VolitelnýCPP - 26ano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics0VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0VolitelnýP - 26ano