Detail předmětu

Seminář ze současného českého a světového umění

FaVU-1SECSUAk. rok: 2018/2019

Seminář navazující na přednáškový kurz Současné české a světové umění I. Obsahem semináře jsou studentské referáty a prezentace rozpracovaných seminárních prací spojené s diskuzemi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti si v tematické oblasti současného umění zvolí dílčí téma, které zpracují formou seminární práce. Přitom prokážou schopnost orientovat se v dostupných zdrojích informací o současném umění a s jejich pomocí popsat, analyzovat či interpretovat vybraný fenomén. V rámci seminárních prezentací studenti prokazují schopnost výběru a uspořádání informací a volbu vhodného způsobu jejich zprostředkování.

Prerekvizity

Orientace v dějinách umění 20. Století, absolvování kurzu Současné české a světové umění

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Důraz je kladen na individuální přípravu studentů před jednotlivými semináři (čtení zadaných textů); v průběhu semináře vyučující řídí diskuzi tak, aby všichni měli možnosti se zapojit, a v diskuzi tak prohloubit své porozumění probíranému textu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za aktivní účast na seminářích a odevzdání seminární práce.

Osnovy výuky

Jednotlivé semináře jsou postaveny na studentských prezentacích a následné řízené diskuzi. V průběhu semestru studenti prezentují průběh přípravy seminárních prací, během semestru jsou rovněž diskutovány aktuální události, reflektovány vybrané výstavy (a další počiny) a jejich případné kritické ohlasy. Některé semináře jsou založeny na diskuzi nad vybranými texty.

Učební cíle

Cílem semináře je prohloubení přehledu o hlavních směrech, proudech a tendencích ve vývoji umění po roce 1990 s důrazem na české umění. Cílem samostatné práce na zvoleném tématu je orientace v dostupných zdrojích informací o současném umění a rozvoj dovedností v oblasti zpracování odborného textu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

BOIS – BUCHLOH – FOSTER – KRAUSSOVÁ, Umění po roce 1900. Praha: Slovart, 2007
Ševčík - Morganová - Nekvindová - Svatošová (eds.), České umění 1980-2010, Praha: Vědeckovýzkumné pracoviště AVU, 2011.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor