studijní program

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: BTBIO-FAk. rok: 2012/2013

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3952

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 29.4.2010 - 31.5.2018

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a splnění podmínek v Pravidlech pro přijímací řízení ke studiu programu BTBIO-F .

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
F-BTBBiomedicínské inženýrství a bioinformatika 110