Organizační struktura

Kancelář Akademického senátu

Kompetence

Kancelář AS zabezpečuje:

  • organizační a administrativní přípravu jednání AS VUT a podpora činností jeho komisí,
  • vedení administrativní agendy k návrhům předloženým AS VUT k projednání / ke schválení,
  • přípravu a zpracování podkladů pro předsedu AS VUT určených k zajištění jednání AS VUT,
  • vyhotovení zápisů z jednání AS VUT,
  • podporu aktivit komory akademických pracovníků AS VUT,
  • podporu aktivit studentské komory AS VUT,
  • podporu činností týkajících se přípravy a průběhu voleb do AS VUT,
  • podporu činností při přípravě a průběhu volby kandidáta na jmenování rektorem VUT,
  • určené práce a další činnosti podle pokynů předsedy AS VUT.

Kontaktní údaje

Kancelář Akademického senátu
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel