O HRS4R / HR Award

OCENĚNÍ HR AWARD NA VUT

Vysoké učení technické v Brně získalo 12. 2. 2021 ocenění "HR EXCELLENT IN RESEARCH" a to bez připomínek.
Euraxess - seznam oceněných institucí
Děkujeme všem, který se podíleli na zpracování podkladů k jeho získání.
Nyní nastává pro VUT Implementační fáze - trvající 2 roky, kdy do 11. 2. 2023 musí být odesláno interní hodnocení na znovuposouzení uděleného ocenění.
Vysoké učení technické v Brně se 11. 11. 2019 oficiálně přihlásilo k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat ocenění HR Excellence in Research.

V říjnu 2020 (1. 10. 2020), byly odeslány (přes e-tool Euraxess) povinné dokumenty a další podpůrné dokumenty Evropské komisi.
Evropská komise zkontrolovala způsobilost žádosti 19. 10. 2020. Poté byly všechny dokumenty předány 3 nezávislým hodnotitelům / 1 předseda + 2 členové (z různých zemí EU)/.

Logo HR Excellence in Research uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii (odkaz v AJ) HRS4R (Personální strategie pro výzkumné pracovníky).

Tímto krokem se Vysoké učení technické v Brně zavázalo usilovat o přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy při přijímání výzkumných pracovníků.

Co nám HR Award přinese

 • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity.
 • Mezinárodní atraktivitu, viditelnost univerzity a začlenění mezi instituce oceněné HR Award.
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
 • Bonifikaci v projektech u poskytovatelů, např. zvýhodnění v programech TAČR, HORIZONT 2020 a dalších.
 • Definování přístupu v péči o lidské zdroje.
 • Definování přístupu k řízení profesního růstu pracovníků.
 • Zvýšení atraktivnosti univerzity pro zahraniční VaV pracovníky.
 • Definovanost pravidel a transparentní přístup k výběrovým řízením při získávání nových VaV pracovníků.

Držitelé ocenění HR Excellence in Research - HR AWARD (zdroj: EURAXESS) - mapa oceněných institucí je pod statistikami/grafy)

Proces získání HR Award

Počáteční fáze ( listopad 2019 - říjen 2020 / ocenění získáno 12. 2. 2021)

 • Celý proces začíný zasláním dopisu podepsaného rektorem Vysokého učení technického v Brně, kterým se univerzita zavazuje implementovat personální strategii v souladu s HRS4R.
 • Schválením tohoto prohlášení Evropskou komisí začíná běžet roční lhůta, ve které organizace musí zpracovat interní GAP analýzu. Z této analýzy vyplynou nedostatky a slabá místa univerzity, na základě kterých vydefinuje svůj Akční plán pro následující dvouleté období a také vyplní kontrolní list OTM-R politiky organizace.
 • Následně jsou požadované dokumenty -  GAP Analýza, Akční plán, OTM-R politika VUT a další dokumenty - odeslány Evropské komisi (prostřednictvím e-tool Euraxess).
 • V případě pozitivního hodnocení dojde k udělení ocenění „HR Award“. Ocenění je udělováno do cca. 3 měsíců od validace všech zaslaných podkladů.
 • Toto ocenění je udělováno v první fázi na 2 roky,  po interní sebeevaluaci a schválení EK pak na další 3 roky. Zpravidla po 5 letech od prvního udělení ocenění hodnotitelé osobně navštíví instituci.

Implementační fáze ( únor 2021 - leden 2023)

 • V průběhu následujících 2 let od udělení ocenění HR Award univerzita implementuje schválený Akční plán.
 • Před uplynutím těchto této lhůty (2 roky) provede univerzita průběžné interní sebehodnocení, ve kterém definuje, jakým způsobem byl implementován Akční plán a jak se rozvíjí. Zároveň musí zhodnocení obsahovat revizi Akčního plánu na další 3 roky.
 • Tyto materiály jsou poslány k interim zhodnocení Evropské komisi.
 • V průběhu následujících 3 let univerzita implementuje schválený zrevidovaný Akční plán.
 • Před uplynutím této lhůty (3 roky) provede univerzita další interní sebehodnocení, ve kterém definuje, jakým způsobem byl implementován zrevidovaný Akční plán a jak se rozvíjí. Zároveň musí toto sebehodnocení obsahovat obnovený Akční plán včetně plánu implementace OTM-R politiky pro následujících 3 roky.
 • Tyto materiály jsou poslány na zhodnocení Evropské komisi.

Fáze znovuudělení ocenění „HR Award“

 • Interní sebehodnocení je následně hodnoceno externí skupinou tří nezávislých hodnotitelů jmenovaných Evropskou komisí, součástí hodnocení je jednodenní kontrola na místě provedená těmito experty. Úspěšný proces hodnocení opravňuje instituci nadále používat ocenění „HR Award“ po další 3 roky.

Grafické schéma procesu získání HR Award


GAP ANALÝZA

GAP analýza slouží pro účely získání ocenění „HR Award“. Evropská komise poskytuje standardizované šablony zahrnující všech 40 principů obsažených v Chartě a Kodexu rozdělených do čtyř oblastí (etické a profesionální aspekty, nábor nových pracovníků, pracovní podmínky a sociální zabezpečení, vzdělávání a školení).

V rámci zpracování GAP analýzy budou vytvořeny tři dokumenty: GAP analýza – proces, GAP analýza – přehled a OTM-R Checklist (přiložen vzorový formulář).

Interním výstupem GAP analýzy bude zpracovaný materiál reflektující aktuální stav naplňování principů Charty a Kodexu a principů OTM-R politiky (vysvětlení co to je) na Vysokém učení technickém v Brně. Tento materiál bude zahrnovat informace o výstupech z analýzy vnitřních dokumentů a procesů na univerzitě/fakultách/součástech.

AKČNÍ PLÁN

Akční plán je nástroj strategického řízení, který obsahuje jednotlivé akce univerzity, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie řízení lidských zdrojů vycházející z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Akční plán obsahuje kroky k úspěšnému naplnění Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R). Výzkumná organizace vypracuje Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a Akční plán pro výzkumné pracovníky (také v anglickém jazyce) a zveřejní je na svých webových stránkách.

Akční plán musí obsahovat

 • Přesné úkoly a za ně zodpovědné osoby.
 • Časový rámec, do kdy budou úkoly splněny.
 • Popis výstupů pro konkrétní aktivity.

OTM-R POLITIKA

OTM-R politika VUT (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers) definuje způsob přijímání nových zaměstnanců (výzkumných pracovníků a pracovnic). Jedná se o otevřený a transparentní proces přijímání výzkumných pracovníků založený na znalostech. Je to kontrolní seznam pro sebehodnocení.

GRAF HRS4R:

  Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová