AKTUALITY Z PROCESU HRS4R/HR AWARD

V aktualitách naleznete informace o plnění Akčního plánu a cílů HR AWARD i plnění dalších dílčích aktivit a cílů ze strategií VUT.

duben 2023 - srpen 2023
- Ocenění od evropské komise potvrzeno bez připomínek 6. 4. 2023 (na 3 roky)
- Seminář na půdě VUT - 6. 6. 2023. (Téma: Gender v projektech). Přednášející: NKC gender a věda a zástupkyně VUT (Mgr. Slezáčková, Mgr. Stodolová)
- Setkání v rámci projektu CRP 2023 - 11. 5. 2023 v Praze na Univerzitě Karlově / Projekt:Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči pro oběti.
   (Program: Sociální bezpečí na vysokých školách).
-
Přednáška pro držitele hodnocení HR Award - 12. 5. 2023 v Praze v budově Akademie věd, pořádal Euraxess ČR ve spolupráci s PřF MUNI. Přednášela uznávaná hodnotitelka žádostí HR Award paní Mary Kate O’Regan z Irska.
-
Seminář, připravovaný MŠMT ve spolupráci s mezinárodní sítí vysokoškolských ombudsmanů ENOHE - 19. 6. 2023. (Program: problematika postavení ombudsosob na   
  vysokých školách, jejich kompetence, způsoby řešení konkrétních situací uvnitř vysokoškolského prostředí.

leden 2023 - březen 2023
- Příprava dokumentů pro hodnocení HR Award / leden-únor 2023 (Ocenění potvrzeno 6. 4. 2023)
- Školení v oblasti rovnosti žen a mužů (Kolokvium Školské ombudsmanské platformy na VŠ a institucích) / leden 2023
- Příprava podpory pro náborový proces (e-learning pro komise, Metodický list pro přijímací řízení, Průvodce náborem a další) / leden - březen 2023
- VUT hostilo přednášku o systému řízení lidských zdrojů na TU Vienna (8. 2. 2023)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Najdete zde důležité informace a často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV.

září 2022 - prosinec 2022
- Proběhlo dotazníkové šetření pro zaměstnance (říjen/listopad 2022).
- Proběhlo dotazníkové šetření pro Ph.D. studující (listopad 2022).
- Byla zveřejněna zcela nová Příručka pro zaměstnance (říjen 2022).
- AS VUT schválil revidovaný Řád výběrových řízení VUT (listopad 2022).
- AS VUT schválil revidovaný Etický kodex VUT (říjen 2022).
- V prosinci 2022 proběhlo šest workshopů k problematice gender mainstreaingu (pro vedení VUT/F/VÚ, pro členy (AP i studentské komory): Disciplinárních komisí, Etické komise. Pro    zástupce v AS).

únor 2022 - srpen 2022
Plnění cílů z Akčního plánu HR Award
Plnění cílů z Plánu genderové rovnosti VUT
- Příprava online workshopu k problematice sexuálního obtěžování na univerzitách (CRP18+).
- Příprava webinářů a seminářů pro zaměstnance VUT k tématu Sociální bezpečí (diskriminace, obtěžování a další).
- Příprava dokumentů pro nábor a výběr na VUT.
- Příprava doktazníkové šetření pro zaměstnance VUT a to s ohledem na chystaný povinný Interim Assesement k HR Award, ale také k nastavování Sociálního bezpečí a rovných       příležitosté na VUT.
- Prezentace PGR (tzv GEP) zaměstnancům VUT - 31. 5. 2022 (online).
- Prezentace cílů HR AWARD/PGR/CRP18+ a další vedení VUT a vední F/VÚ na letní škole 30. 5. 2022.

prosinec 2021 - leden 2022
- Plán genderové rovnosti VUT v Brně 2022-2024 (PGR)
- Na základě v září – prosinci 2021 proběhlého auditu rovných příležitostí byl na VUT zpracován tzv. Plán rovných příležitostí (PGR), anglicky Gender Equality Plan (tzv. GEP).
- Dokument byl projednán v lednu 2022 ve vedení VUT a dále s vedením fakult a součástí a předložen jim k připomínkám.
- Připomínky a komentáře F/S byly zapracovány a v únoru 2022 byl
PGR projednán a schválen vedením VUT a byla o něm podána informace na AS VUT.

- PGR je zpracován v ČJ/AJ tak, jak ukládá institucím povinnost stanovená Evropskou komisí a včetně závazku vedení zajistit jeho naplnění, je zveřejněn oboujazyčně na webových
  stránkách VUT. 
Dokument ke stažení zde: PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI VUT PRO OBDOBÍ 2022-2024 (PGR)
-
Finalizace Plánu genderové rovnosti VUT. Na základě doporučení z auditu, který na VUT v Brně proběhl v období června - října 2021 / leden 2022
- Příprava podkladů pro plnění cílů z Akčního plánu HR Award/HRS4R pro nové vedení VUT / leden 2022

říjen a listopad 2021
Zástupkyně Personálního odboru VUT se zúčastnily online Genderové Akademie pořádané GE Academy. Celá akademie obsahovala 8 bloků prezentací, včetně záverečných testů vždy za každým blokem a také Certifikát o úspěšném absolvování. Akademie byla zdarma a celá probíhala v anglickém jazyce. Přednášející byly zástupci institucí i univerzit z celé Evropy. Akademie plnila účel celoevropské potřeby nastavení genderové politiky na institucích. Také reflektovala na požadavky H2020 a tvorby PGR.
Získané zkušenosti budou využity při tvorbě PGR na VUT, dále při zpracování Akčních cílů HR Award, ale i při dalších činnostech souvisejících s personální problematikou.

září 2021
2. a 3. 9. 2021 -
Setkání institucí implementujících HRS4R. Setkání se uskutečnilo na půdě MENDELU, za účasti zástupkyň a zástupců českých vysokých škol a výzkumných institucí. Hostem byla zástupkyně z IBM a zástupce z MPSV.

červen, červenec, srpen 2021
V letních měsících pracoval tým Personálního odboru VUT pro HR Award a pro koordinaci Plánů genderové rovnosti na podkladech Auditu rovných příležitostí, na plnění cílů z Akčního plánu a dalších činnostech, které se týkají personální problematiky na VUT.

duben a květen

- Zástupkyně Personálního odboru VUT se zúčastnily několika zahraničních i českých seminářů na téma HRS4R - Gender equality - Genderový audit na VŠ - H2020 a Gender equality.
30. 3. 2021
- online setkání zástupců VŠ a institucí z ČR k HRS4R. Pozvaným přednášejícím byl pan Milan Zdravković - hodnotitel HRS4R. Setkání probíhalo v AJ.
18. 2. 2021
- online setkání zástupců brněnských VŠ a institucí na téma Plány genderové rovnosti a obecně jak toto téma nastolit v rámci organizace. Hlavní přednášející byla paní Eliška Handlířová z Ceitec MUNI, která sdílela zkušenosti s genderovým auditem a jak na něj,
16.12. 2020
- online setkání zástupců brněnských VŠ a institucí na téma zkušenosti a úspěchy/neúspěchy při přípravě dokumentů k získání ocenění, činnosti na institucích, implementační fáze.

VUT má osm oceněných v soutěži Brno Ph.D. Talent
(leden 2021)
Informační den, který byl další příležitostí k šíření a aktualizaci informací o vývoji HRS4R - HR Award. Za VUT se ho v online prostředí zúčastnily Ing. Šlégrová a Mgr. Slezáčková. Cílem informačního dne HRS4R bylo podpořit instituce, které se účastní strategie lidských zdrojů: nejen nově příchozích univerzit a výzkumných organizací. Během akce byly zodpovězeny a objasněny otázky týkající se procesu HRS4R. Mezi přednášejícími zazněly doporučení hodnotících odborníků. Online akce se účastnili zástupci univerzit a institucí z celé Evropy.

HRS4R INFO-DAY (17. listopadu 2020)
Informační den, který byl další příležitostí k šíření a aktualizaci informací o vývoji HRS4R - HR Award. Za VUT se ho v online prostředí zúčastnily Ing. Šlégrová a Mgr. Slezáčková.
Cílem informačního dne HRS4R bylo podpořit instituce, které se účastní strategie lidských zdrojů: nejen nově příchozích univerzit a výzkumných organizací. Během akce byly zodpovězeny a objasněny otázky týkající se procesu HRS4R. Mezi přednášejícími zazněly doporučení hodnotících odborníků. Online akce se účastnili zástupci univerzit a institucí z celé Evropy.

Konference Věda a výzkum 2021+ představila plánované změny v oblasti genderu

Evropská komise plánuje jako jednu z povinností žadatelů o podporu v programu Horizon Europe zavést požadavek na plány genderové rovnosti. Národní kontaktní centrum - gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR uspořádalo v úterý 13. 10. 2020 online konferenci, jejímž tématem byly právě chystané změny na úrovni české i evropské vědní politiky v oblasti genderu.

RANKING UNIVERZIT

Brněnská technika bodovala - žebříček THE (listopad 2020)
Brněnská technika zabodovala v kategoriích stavební inženýrství, elektrotechnika a strojírenství. Žebříček hodnotí školy podle kvality výuky, vědy a výzkumu či citovanosti.

QS World University Rankings 2022

TOP Univerzity - Mezinárodní žebříček, který porovnává tisíc nejlepších univerzit světa.

Univerzitní Guru

60 univerzit ve městě Česko je uvedeno na 10 seznamech, které řadí univerzity podle celkového hodnocení (dle instituce) a také podle hodnocení 1 různých konkrétních témat. 31 z těchto univerzit je uvedeno alespoň v jedné instituci nebo v hodnocení podle konkrétního tématu.
Nejobsáhlejší sbírka hodnocení univerzit na světě. Nepřetržitě sledujeme 78 různých univerzit a žebříčky podle různých témat, díky čemuž můžete pohodlně porovnávat školy na jednom místě.

ERA - EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR

Národní portál pro evropský výzkum
Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA).
Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA) soustřeďuje zdroje Evropy související s vědou, výzkumem a inovacemi s cílem zajistit dokonalejší koordinaci těchto činností, a to jak na úrovni členských států, tak i na úrovni EU, a vytvořit prostor pro tzv. pátou svobodu, tj. svobodu šíření a využívání poznatků.

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová