GENDER AUDIT "Plány genderové rovnosti"

Velké poděkování všem zaměstnancům a studentům, kteří se zúčastnili fokusních skupin i individuálních rozhovorů.
Skupiny i rozhovory jsou nejen povinnou, ale hlavně velmi důležitou a přínosnou součástí celého procesu auditu i následného tvoření GEP.

CO JE TO GENDER AUDIT?

Jedná se o audit výzkumných a jiných organizací, který je prováděn na základě Standardu daného Úřadem vlády ČR. Jeho cílem je analyzovat přístup organizace k procesům hodnocení, oceňování, vzdělávání či získávání zaměstnanců z pohledu zajištění rovnosti jejich příležitostí. Předmětem posuzování má být vyrovnanost a přirozenost genderového zastoupení ve vzdělávací, výzkumné a tvůrčí činnosti a jeho struktura s ohledem na odborný profil, zapojení v akademických a vedoucích funkcích, účast v projektech a s nimi související rovnost přístupů k oceňování a odměňování. Toto téma se dostalo do popředí zájmu Evropské unie, která vyžaduje jeho formální, nikoliv jen deklaratorní, uchopení veřejnými subjekty, které jsou příjemci evropských dotací. Na jeho základě musí veřejné instituce vypracovat tzv. plány genderové rovnosti, které mají jednak demonstrovat uvědomění si určitých souvisejících témat ze strany zaměstnavatele, a jednak identifikovat potřeby a navrhovat cesty k řešení případně shledaných nevyvážeností.

Existence těchto plánů a jejich fyzické doložení je od 1. 1. 2022 spolu se zajištěním politiky zvané „Open Science“, tj. zpřístupnění zdrojových dat výzkumu, jednou ze dvou podmínek limitujících účast evropských univerzit a výzkumných organizací v novém Rámcovém programu EU v oblasti výzkumu a vývoje zvaném Horizon Europe, ale i v dalších dotačních programech. Bez jeho doložené existence budou předkládané projekty buď přímo vyloučeny z hodnocení (Horizon Europe) anebo jim bude snižováno bodové hodnocení.

Vlastní posuzování „genderovosti“ přitom není jen o zjednodušeném pojetí redukovaném na otázku rovnosti příležitostí mužů a žen a jejich srovnávání v oblasti odměňování, jak se má často za to. Zahrnuje ale také hodnocení rovnosti příležitostí z pohledu věkového. Zabývá se přístupem k zaměstnancům nacházejícím se v určité životní etapě, např. k mladým akademikům, vč. doktorských studentů či post-doktorandů, asistentů aj., kteří na počátku své kariéry přirozeně zakládají rodiny, což přináší určité potřeby, které by zaměstnavatel měl či mohl vhodně reflektovat a, shledá-li za účelné a oprávněné, je vhodně řešit. Je to i jeden z nástrojů pro vytváření pracovních podmínek, které se mají stát atraktivní a stabilizační pro perspektivní zaměstnance v mladém věku a nebo naopak mají vytvořit příležitost, jak efektivně využít zkušeností nabytých zaměstnanci na konci pracovní kariéry. Audit se dotýká i přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům odcházejícím i přicházejícím na mateřské a rodičovské dovolené a zejména vytváření podmínek pro jejich návrat do pracovního života s vědomím rodičovských povinností. Genderová politika je jeden z prvků kultury instituce jako celku a její péče o kvalitu pracovního života. Smyslem auditu je zmapovat a případně zlepšit pracovní podmínky a možnosti slaďování osobního a pracovního života, jak žen, tak i mužů, v různých životních etapách a posoudit rovnost příležitostí, kterou organizace pro svoje zaměstnance vytváří.

Audit je prováděn kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. V kvantitativní části se jedná o analýzu interních materiálů a dotazníkové šetření (v případě VUT provedeno v rámci HR Award v r. 2020). Kvalitativní část tvoří individuální rozhovory s vybranými klíčovými pracovníky a skupinové rozhovory (tzv. fokusní skupiny) tvořené zástupci určitých skupin zaměstnanců (např. rodiče malých dětí, různé úrovně managementu, dojíždějící zaměstnanci, zaměstnanci 50+).

Výsledkem auditu je podrobná závěrečná zpráva o stavu instituce v dané oblasti. Závěry a doporučení z auditu budou sloužit organizaci jako podklad pro tvorbu Gender Equality Plan (Plán genderové rovnosti) tzv. GEP.

DŮVODY REALIZACE GENDEROVÉHO AUDITU

Projekty Horizont Evropa - Horizont Evropa přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace potřebují mít zpracované Plány genderové rovnosti (GEP) a zároveň zohlednit genderovou dimenzi v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti (eligibility criterion) pro předkladatele projektů do Horizontu Evropa, a to počínaje výzvami s uzávěrkou v roce 2022, do té doby trvá přechodné období.

Ostatní projekty - Ostatní řešené projekty na poli národních dotací s budoucí prognózou povinnosti Genderového auditu. (TA ČR, GA ČR, OP VVV apod.)

HR AWARD (HRS4R) - Dle Akčního plánu z 09/2020 má VUT tuto problematiku v několika Akčních cílech. Předložení řešení této problematiky se VUT zavázalo do ledna 2023. Například: Kontinuální a efektivní zavádění pracovní diverzity v provázanosti na slaďování pracovního a soukromého života do kultury a praxe na VUT v Brně.

REALIZACE GENDEROVÉHO AUDITU NA VUT

Audit rovných příležitostí pro VUT Brno provádí od června 2021 nevládní organizace Gender Studies, o.p.s., která má s podobným typem analýz bohaté zkušenosti.

Na základě našich požadavků se audit zaměřuje zejména na následující oblasti:

  • Rovné příležitosti a kombinace práce a rodičovství
  • Kultura pracovního prostředí na VUT (zvenku/zevnitř)
  • Kariérní rozvoj
  • Nábor/Výběr
  • Zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích
  • Opatření proti sexuálnímu obtěžování
  • Genderová dimenze ve vědě a výzkumu s důrazem na specifika VUT
  • Genderová dimenze ve výuce
  • Postdoci
  • Doktorské studium

Celý proces na VUT zastřešuje Personální odbor Rektorátu. Audit bude zpracován do 31. 12. 2021.
Bližší informace získáte u Ing. Bohdany Šlégrové nebo Mgr. Veroniky Slezáčkové.

NOVINKY

AKTUALITY NA VUT

Workshopy/semináře/online setkání

září 2021
2. a 3. 9. 2021 - Setkání institucí implementujících HRS4R. Setkání se uskutečnilo na půdě MENDELU, za účasti zástupkyň a zástupců českých vysokých škol a výzkumných institucí. Hostem byla zástupkyně z IBM a zástupce z MPSV.

červen, červenec, srpen 2021
V letních měsících pracuoval tým Personálního odboru VUT pro HR Award a pro koordinaci Plánů genderové rovnosti na podkladech Auditu rovných příležitostí, na plnění cílů z Akčního plánu a dalších činnostech, které se týkají personální problematiky na VUT.

duben a květen

- Zástupkyně Personálního odboru VUT se zúčastnily několika zahraničních i českých seminářů na téma HRS4R - Gender equality - Genderový audit na VŠ - H2020 a Gender equality.
30. 3. 2021
- online setkání zástupců VŠ a institucí z ČR k HRS4R. Pozvaným přednášejícím byl pan Milan Zdravković - hodnotitel HRS4R. Setkání probíhalo v AJ.
18. 2. 2021
- online setkání zástupců brněnských VŠ a institucí na téma Plány genderové rovnosti a obecně jak toto téma nastolit v rámci organizace. Hlavní přednášející byla paní Eliška Handlířová z Ceitec MUNI, která sdílela zkušenosti s genderovým auditem a jak na něj,
16.12. 2020
- online setkání zástupců brněnských VŠ a institucí na téma zkušenosti a úspěchy/neúspěchy při přípravě dokumentů k získání ocenění, činnosti na institucích, implementační fáze.

VUT má osm oceněných v soutěži Brno Ph.D. Talent
(leden 2021)
Informační den, který byl další příležitostí k šíření a aktualizaci informací o vývoji HRS4R - HR Award. Za VUT se ho v online prostředí zúčastnily Ing. Šlégrová a Mgr. Slezáčková. Cílem informačního dne HRS4R bylo podpořit instituce, které se účastní strategie lidských zdrojů: nejen nově příchozích univerzit a výzkumných organizací. Během akce byly zodpovězeny a objasněny otázky týkající se procesu HRS4R. Mezi přednášejícími zazněly doporučení hodnotících odborníků. Online akce se účastnili zástupci univerzit a institucí z celé Evropy.

HRS4R INFO-DAY (17. listopadu 2020)
Informační den, který byl další příležitostí k šíření a aktualizaci informací o vývoji HRS4R - HR Award. Za VUT se ho v online prostředí zúčastnily Ing. Šlégrová a Mgr. Slezáčková.
Cílem informačního dne HRS4R bylo podpořit instituce, které se účastní strategie lidských zdrojů: nejen nově příchozích univerzit a výzkumných organizací. Během akce byly zodpovězeny a objasněny otázky týkající se procesu HRS4R. Mezi přednášejícími zazněly doporučení hodnotících odborníků. Online akce se účastnili zástupci univerzit a institucí z celé Evropy.

Konference Věda a výzkum 2021+ představila plánované změny v oblasti genderu

Evropská komise plánuje jako jednu z povinností žadatelů o podporu v programu Horizon Europe zavést požadavek na plány genderové rovnosti. Národní kontaktní centrum - gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR uspořádalo v úterý 13. 10. 2020 online konferenci, jejímž tématem byly právě chystané změny na úrovni české i evropské vědní politiky v oblasti genderu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Najdete zde důležité informace a často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti.

RANKING UNIVERZIT

Brněnská technika bodovala - žebříček THE (listopad 2020)
Brněnská technika zabodovala v kategoriích stavební inženýrství, elektrotechnika a strojírenství. Žebříček hodnotí školy podle kvality výuky, vědy a výzkumu či citovanosti.

TOP Univerzity -
Mezinárodní žebříček, který porovnává tisíc nejlepších univerzit světa.

Univerzitní Guru

60 univerzit ve městě Česko je uvedeno na 10 seznamech, které řadí univerzity podle celkového hodnocení (dle instituce) a také podle hodnocení 1 různých konkrétních témat. 31 z těchto univerzit je uvedeno alespoň v jedné instituci nebo v hodnocení podle konkrétního tématu.
Nejobsáhlejší sbírka hodnocení univerzit na světě. Nepřetržitě sledujeme 78 různých univerzit a žebříčky podle různých témat, díky čemuž můžete pohodlně porovnávat školy na jednom místě.

ERA - EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR

Národní portál pro evropský výzkum
Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA).
Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA) soustřeďuje zdroje Evropy související s vědou, výzkumem a inovacemi s cílem zajistit dokonalejší koordinaci těchto činností, a to jak na úrovni členských států, tak i na úrovni EU, a vytvořit prostor pro tzv. pátou svobodu, tj. svobodu šíření a využívání poznatků.

GENDER VE VĚDĚ A PROJEKTECH

Národní kontaktní centrum (NKC) – gender a věda
NKC je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.
Zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020.
Zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringového programu podporuje začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér.
Různé publikace týkající se genderové problematiky ke stažení gender publikace.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (SOÚ AV ČR )
SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. SOÚ AV ČR je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.
Publikace gender/sociologická k sociologické/genderové a další problematice.

HORIZONT 2020

Informace týkající se HORIZONT 2020.
Podstatné dokumenty k HORIZONT 2020 (grantové smlouvy, duševní vlastnictví, právní aspekty atd.).
Výkladový slovník pojmů. (Nejpoužívanější terminologie, anglicko-české termíny)

HRS4R/HRAWARD

Dokumenty související s žádosti o získání ocenění HR Award.


Sekce bude postupně doplňována.

 

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová