Detail projektu

Vliv přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva na fyzikální a chemické charakteristiky betonu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Navrhovaný projekt se zabývá výzkumem vlivu přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva k cementu na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonových směsí. Hlavní motivací projektu je dosáhnout podstatného rozšíření znalostí v oboru stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí s vysokou kvalitou. Výzkumné práce v této oblasti, která patří k základním současným trendům výzkumu ve stavebnictví, jsou zaměřeny na materiály s vysokou užitnou hodnotou, které v porovnání se současně užívanými materiály lze charakterizovat vyšší trvanlivostí, nižšími nároky na běžné suroviny, snížení nároků na emise skleníkových plynů při jejich výrobě a redukcí celkové spotřeby energie. Hlavním cílem projektu je komplexní analýzy fyzikálních a chemických charakteristik cementových kompozitů, v nichž je část portlandského cementu nahrazena zeolitem.

Popis anglicky
The proposed project is devoted to the investigation of effects of natural zeolite as supplementary cementi- tious binder on the properties of fresh and hardened concrete mixtures. The main motivation of the project is to provide a substantial extension of current knowledge in the field of high-quality environmental-friendly building materials. The research work in this field, which belongs to the basic current trends of research in building science, is directed to materials with high-level utility properties which in comparison to currently used materials can be characterized by higher durability, lower demand for common raw materials, by the decrease of greenhouse gases emissions necessary for their production and by the reduction of the total energy consumption. The main aim of the project is to provide complex analysis of physical and chemical characteristics of cement-based composites where a part of Portland cement is replaced by zeolite.

Klíčová slova
zeolit, beton, dopňkové pojivo

Klíčová slova anglicky
zeolite, concrete, supplementary binder

Označení

GAP104/12/0308

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past. In Construmat 2012. 2012. s. 76-81. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A. Probabilistic modelling and the k-value concept. In 9th International Conference on Material in Engineering Practice. Key Engineering Materials (print). 2015. p. 198-203. ISBN: 978-3-03835-344-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; ONDRÁČEK, M.; ČERNÝ, R. Mechanical and hydric properties of high performance concrete containing natural zeolites. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 63, p. 262-265. ISSN: 2010-376X.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; ONDRÁČEK, M.; ČERNÝ, R. Natural zeolite as enviromentally friendly supplementary cementious material in concrete. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2012, vol. 2012, no. 165, p. 275-285. ISSN: 1743-3541.
Detail

CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Korozní odolnost betonů s částečnou náhradou cementu zeolitem. In Maltoviny 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 43-47. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1210-4027.
Detail

KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M. Experimentální analýza vlastností vysokohodnotného betonu s přírodním zeolitem. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 10-13. ISSN: 1210-4027.
Detail

ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Odolnost betonů s náhradou cementu zeolitem proti šíření trhlin. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2012. s. 132-135. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

ROVNANÍK, P.; ROUSKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÝVIN HYDRATAČNÍHO TEPLA PŘI HYDRATACI PORTLANDSKÉHO CEMENTU S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU ZEOLITEM. In 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 77-80. ISBN: 978-80-7395-611-0.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu. In Alternativní stavební pojiva. 2013. s. 87-94. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Iniciace stabilního šíření trhliny v tělesech z betonů s náhradou cementu zeolitem. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2013. s. 65-68. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Trvanlivost: EN 206 – koncept k-hodnoty – modelování. Beton TKS, 2013, roč. 6, č. 2013, s. 18-21. ISSN: 1213-3116.
Detail

KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; JAROMÍR, Ž.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 230-234. ISSN: 1210-4027.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; PTICEN, F.; ROVNANÍKOVÁ, P. Pucolánová aktivita zeolitů. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3965-8.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M. Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 2, s. 63-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A. Probabilistic modelling and the k-value concept. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice, Slovenská republika: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ONDRÁČEK, M.; ČERNÝ, R. Effect of natural zeolite on the properties of high performance concrete. cement-wapno-beton, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 150-159. ISSN: 1425-8129.
Detail

SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu. In TECHNOLOGIE BETONU 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 35-40. ISBN: 978-80-903806-4-6.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Parametrická studie vlivu náhrady cementu zeolitem na základní lomově-mechanické parametry betonu. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013. Vysoké tatry, Slovenská republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanical Fracture Parameters of Fine-grain Concretes with Zeolite: Effect of Composition and origin of Cements. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. p. 330-333. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of concretes with admixture of natural zeolite. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 106-109. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; JAROMÍR, Ž.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M. Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2015, vol. 55, no. 2015, p. 259-267. ISSN: 0958-9465.
Detail

SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P. Provzdušněné betony s částečnou náhradou cementu dvěma druhy přírodního zeolitu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ, 2014. s. 99-105. ISBN: 978-80-02-02539-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLMAJER, M.; VYŠVAŘIL, M. Jemnozrnné betony s částečnou náhradou cementu přírodním zeolitem. Vápno, cement, ekologie 2014. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., 2014. s. 1-6.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; VŠIANSKÝ, D.; BOHÁČ, M. Kalorimetrická a rtg difrakční analýza hydratačních reakcí portlandského cementu se zeolitem. In 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický semináž. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 169-172. ISBN: 978-80-7395-784-1.
Detail

CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A. Concrete durability and the k-value concept. cement-wapno-beton, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 81-92. ISSN: 1425-8129.
Detail

CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A. Effective water-cement ratio of concrete and its effect on the durability of concrete structures. In Proceedings pro089: Performance-based Specification and Control of Concrete Durability. Zagreb: 2014. p. 57-65. ISBN: 978-2-35158-135-3.
Detail

Rovnaníková, P., Schmid, P., Rovnaník, P. Korozní chování betonu s částečnou náhradou cementu zeolitem. In CONSTRUMAT 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Effect of Cement Replacement by Zeolite on the Basic Mechanical Fracture Properties of Concrete: a Parametric Study. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: 2014. p. 140-143. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
Detail

Břetislav Teplý, Markéta Chromá, Pavla Rovnaníková, Alfred Strauss. Probabilistic Modelling and the k-value Concept. In Materials Engineering Practise IX. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-3-03835-344-7. ISSN: 1662-9795.
Detail

Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková. Modelling of the durability of concrete structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2014, vol. 2014, no. 14, p. 7-13. ISSN: 1505-8425.
Detail

SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti betonu s příměsí zeolitu. In XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 83-88. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail