Detail projektu

Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-01-01 - 2006-12-31)

O projektu

Zkoumá se dynamické chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seismicitou. Řešení problému je založeno na experimentech s využitím specifického zdroje technické seismicity vyvolané důlní činností ve sledované oblasti. Měřením budou zjišťovány seismické odezvy reprezentativního souboru vybraných konstrukcí. Budou vytvořeny modely pro počítačové analýzy seismických odezev měřených konstrukcí s podložím s využitím metody konečných prvků. Iterativním postupem založeným na srovnání výsledků měření s výpočty budou pro vybrané zóny oblasti stanovena návrhová spektra odezvy definovaná souborem charakteristických parametrů. Tím se umožní predikce seismické odezvy objektu projektovaného v oblasti. Z měření a výpočtů platných pro modelovou oblast budou vyvozena obecnější doporučení pro seismické výpočty podobného typu. Výsledky řešení zamezí možnému chybnému dimenzování konstrukcí, resp. nesprávné sanaci objektů což nejen zvyšuje vlastní náklady stavitelských organizací, ale často vede k zdlouhavému a finančně náročnému řešení důlních škod

Popis anglicky
Dynamic behaviour of technological structures and buildings under non-stationary dynamic loading by technical seismicity will be investigated. The solution of this problem is based on field seismic measurement using specific source of technical seismicity induced by mining activity in the area under study. Seismic responses will be measured for a representative set of selected buildings. Finite element models will be prepared for computer analyses of seismic responses of measured structures. Response spectra that are defined by set of typical parameters will be provided for selected sections of area under study using iterative methods based on comparison of measurement with numerical results. Prediction of seismic response of the structures in this area will be enabled by this way. From measurement and calculations will be derived more general recommendations for seismic calculations of similar type. The results of the solution of above mentioned problems will contribute to elimination of possible errors in both design and reconstruction of structures. These errors increase the cost of structures and frequently lead also to slow-down of expensive remedies of structural damages caused by mining.

Klíčová slova
důlní seismicita, odezva objektů, dynamika objektů

Klíčová slova anglicky
mining sismicity, response of structures, structural dynamics

Označení

GA105/04/1424

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.01.2004 - 31.12.2006)

Výsledky

ŠTĚPÁNEK, P., ŠŤASTNÍK, S., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J. Ageing and Static Reliability of Concrete Structures under Temperature and Mechanical Loading. In 2002.
Detail

HRADIL, P.; KALÁB, Z.; KNEJZLÍK, J.; KOŘÍNEK, R.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Response of panel building to mining induced seismicity in Karvina area (Czech Republic). Acta Montanistica Slovaca, 2009, vol. 14, no. 2, p. 143-151. ISSN: 1335-1788.
Detail

SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2004. s. 77-81. ISBN: 80-227-2116-6.
Detail

SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Příspěvek k posuzování seizmického zatížení stavebních objektu dopravou. In Rozvoj seizmologie, inženýrské geofyziky a geotechniky. Ostrava: AV CR, Ostrava-Poruba, 2004. s. 261-268. ISBN: 80-248-0660-6.
Detail

HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J. Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů. In Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále. Hrubá Skála: SVS FEM s.r.o., 2004. s. 51-57.
Detail

KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie, Bulharsko: 2005. p. 164-169. ISBN: 954-331-003-3.
Detail

HRADIL, P., SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Analýza seizmické odezvy vysoké panelové budovy. In 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník přednášek. Přerov: SVS FEM s.r.o, 2005. s. 6-12. ISBN: 80-239-5675-2.
Detail

SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Verification of the design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník Přednášek. Přerov: SVS FEM s.r.o, 2005. p. 13-18. ISBN: 80-239-5675-2.
Detail

KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie: 2005. p. 170-175. ISBN: 954-331-003-3.
Detail

KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V. Seismic response of a high residential building structure - a case study. In Proceedings International Conference VSU 2005. Sofie: 2005. p. 176-181. ISBN: 954-331-003-3.
Detail

KANICKÝ, V., SALAJKA, V., KALA, J. Seismic analysis of a steel stack structure. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2005. p. 243-246. ISBN: 80-227-2277-4.
Detail

HRADIL, P. Analýza seizmické odezvy mostní konstrukce. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2005. s. 263-264. ISBN: 80-227-2277-4.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Seismic analysis of a large boiler structure. In International conference VSU 2006. 1. Sofie, Bulharsko: 2006. p. 143-149. ISBN: 954-331-009-2.
Detail

KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Seismic analysis of a penstock. In VSU 2006. Sofie, Bulharsko: 2006. p. 136-142. ISBN: 954-331-009-2.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks. In OVA 06. Ostrava, ČR: 2006. p. 253-260. ISBN: 80-248-1187-1.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Studie dynamického chování visuté lávky pro pěší a cyklisty. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, SR: 2006. s. 227-231. ISBN: 80-227-2479-3.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Posouzení rozhledny Bohdaneč z hlediska dynamického zatížení. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, SR: 2006. s. 173-177. ISBN: 80-227-2479-3.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. The application of the ANSYS program in the dynamic assessment of the two-drum factory assembled boilet with alongside positioned tubes. In 14. ANSYS Users Meeting. Tábor, ČR: 2006. p. 55-60. ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

KALA, J.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Design of steel stacks in earthquake endangered areas. In OVA06 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava, ČR: 2006. p. 161-169. ISBN: 80-248-1187-1.
Detail

KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; KALA, J. Contribution to seizmic resistance assessment of large boiler structures. In OVA06 Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava, ČR: 2006. p. 171-180. ISBN: 80-248-1187-1.
Detail

SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V. Seismic response analysis of a large waste-heat boiler. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2006. Brno, ČR: 2006. p. 25-32. ISBN: 80-214-3318-3.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J. Dynamická analýza oběžného kola čerpadlové Francisovy turbíny. In 14. ANSYS Users Meeting. Tábor, ČR: 2006. s. 75-80. ISBN: 80-239-7764-4.
Detail

NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Seismic analysis of selected structures of the NPP Dukovany - influence modeling on the correctness of results. In Dyna 2006. Brno, ČR: 2006. p. 229-237. ISBN: 80-214-3164-4.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, vol. 6, no. 2, p. 253-260. ISSN: 1213-1962.
Detail

KALA, J.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Design of steel stacks in earthquake endangered areas. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, vol. 6, no. 2, p. 161-169. ISSN: 1213-1962.
Detail

KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; KALA, J. Contribution to seismic resistance assessment of large boiler structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, vol. 6, no. 2, p. 171-180. ISSN: 1213-1962.
Detail

SALAJKA, V., KANICKÝ, V. Příspěvek k posuzování seizmického zatížení stavebních objektů dopravou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2004, roč. 13, č. 1, s. 261-268. ISSN: 1213-1962.
Detail

SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V. Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2004, roč. 13, č. 1, s. 269-278. ISSN: 1213-1962.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Study of enhancing earthquake resistance of the nuclear power plant structures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2005, vol. 2005, no. 2, p. 165-170. ISSN: 1213-1962.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 171-174. ISSN: 1213-1962.
Detail

HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V. Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů. In Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2004. s. 77-81. ISBN: 80-227-2116-6.
Detail