studijní program

Stavební inženýrství – pozemní stavby

Fakulta: FASTZkratka: NPC-SISAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260023

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Pozemní stavby 100

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční a kombinované formě studia. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti pozemních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z konstrukcí pozemních staveb, pozemní stavitelství, stavební fyzika, požární bezpečnost a legislativu s provázaností na celé stavebnictví a s významným zaměřením na environmentální stavitelství, tedy také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu.
Studenti jsou také vedeni k samostatnému, ale i týmovému tvůrčímu, inženýrskému přístupu při řešení odborných úkolů s využíváním nejnovějších poznatků vědy, uplatnění moderních materiálů i nových technologií tak, aby byli následně po absolutoriu schopni aplikovat získané poznatky a vědomosti k vytváření stavebních děl vysoké technické i estetické úrovně.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích i provozování staveb a stavebních objektů v oblasti pozemních staveb.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby je schopen se orientovat v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi.
Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být i ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje.
Absolvent má rovněž předpoklady pro uplatnění ve svém odborném působení v praxi jako soukromý podnikatel ve stavebnictví nebo jako OSVČ.
Získání znalostí anglického jazyka i dalších doporučených světových jazyků, které jsou fakultou během studia nabízeny, vytváří studentům předpoklady pro absolvování části studia na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus+ a po skončení studia pak absolventům i možnost jejich uplatnění v zahraničí.
Dosažené vzdělání absolventovi magisterského studijního programu umožňuje po splnění předepsané praxe získat autorizaci jako autorizovaný stavitel, technik, ale především jako autorizovaný inženýr udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent magisterského studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby, může ve svém odborném vzdělávání pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Pozemní stavby pro získání titulu doktor Ph.D.

Charakteristika profesí

Zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňuje absolventovi studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby orientovat se v odborné problematice, je plně odborně připraven pro výkon povolání a pro své úspěšné uplatnění především ve stavební praxi. Jedná se odvětví ve specializacích z oblastí navrhování staveb, technických zařízení budov, betonových a zděných konstrukcí, kovových a dřevěných konstrukcí a mechaniky staveb.
Konkrétně je schopen vypracovávat projektovou dokumentaci pozemních staveb, technických zařízení budov, vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, provádět statické i dynamické výpočty, dále také stavebně fyzikální výpočty a simulace, vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, vést realizaci pozemních staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací pozemní stavby, zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy atd. Absolvent má osvojeny nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti je schopen plně aplikovat v celé oblasti pozemních staveb.
Odborné působení absolventa navazujícího magisterského studijního programu s oborem Pozemní stavby v praxi je možné na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcí ve stavebnictví, v projekčních kancelářích i u realizačních firem. Svoje uplatnění může najít rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměstnán může být také ve státní správě a administrativě, popř. i ve firmách produkujících a dodávajících výrobky a konstrukční součásti pro stavby. Odborně může pedagogicky působit i v oblasti vzdělávání na středních, popř. i vysokých školách. Potřebnou aprobaci k tomu může získat přímo na fakultě v rámci celoživotního vzdělávání doplňkového pedagogického studia, popř. i u jiné instituce, která toto vzdělání uskutečňuje.
Dlouhodobá uplatnitelnost absolventů stávajícího magisterského studijního programu v praxi v oblasti pozemních staveb (bez pokračujících ve studiu) je dle interních statistik 95–100 % do půl roku od ukončení studia. Obecná uplatnitelnost v praxi je prakticky 100% a je podporována také ze strany FAST VUT formou společných setkání studentů posledního ročníku s budoucími zaměstnavateli, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Lze předpokládat, že uplatnitelnost absolventů navrženého studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby bude obdobná.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby diplomové práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby se dělí na zaměření:
- Navrhování pozemních staveb (NPS),
- Technická zařízení budov (TZB),
- Konstrukce a statika staveb (KSS).
Zaměření je dáno volbou předmětů ve vybraných skupinách povinně volitelných předmětů.
Studijní plán obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 5 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 14 skupin povinně volitelných předmětů typu A,
- 1 skupinu povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelný předmět (celkem za 2 kredity, což je méně než doporučení VUT).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematický okruh Pozemní stavby.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu. V případě kombinované formy studia probíhají konzultace a semináře v pátek.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT v Brně (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (ECTS). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Pozemní stavby.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NLA022Betonové konstrukce (S)cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NOA019Kovové konstrukce 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NAA019Matematika 5 (S)cs, en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NHA040-ANauka o budovách 2en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NDA015Pružnost a plasticita cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NDB016Metoda konečných prvkůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135702ano
NHB041Počítačová aplikace stavební fyzikycs, en3Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 265702ano
NTB023Experimentální metody v TZBcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265703ano
NHB042Sanace a adaptace budovcs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265703ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NBA007Aplikovaná fyzikacs, en3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NVB025Oceňování staveb cs, en3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135705ano
NHB045Stavební akustika a denní osvětlení budovcs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135705ano
NDB020Teorie spolehlivosti cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135705ano
NDB018Dynamika (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265706ano
NHB048Vybrané statě z požární bezpečnosti stavebcs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265706ano
NTB026Vybrané statě z vytápění cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265706ano
NTB025Modelování soustav TZBcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135707ano
NFB013Speciální metody zakládání (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135707ano
NHB046Trvale udržitelná výstavbacs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135707ano
NOB021Modelování kovových a dřevěných konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265708ano
NLB025Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (S)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265708ano
NDB021Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (S)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265708ano
NTB027Vybrané statě ze vzduchotechnikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265708ano
NHB047Vybrané statě z pozemního stavitelství 1cs, en5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265708ano
NDB019Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265709ano
NLB024Statika při rekonstrukcích (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265709ano
NHB044Stavby s nízkou energetickou náročnostícs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265709ano
NTB028Vybrané statě ze zdravotechnikycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265709ano
NOB022Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265709ano
NLB023Diplomový seminář (S-BZK)cs3Povinně volitelnýS - 265710ano
NOB020Diplomový seminář (S-KDK)cs3Povinně volitelnýS - 265710ano
NHB043Diplomový seminář (S-PST)cs, en3Povinně volitelnýS - 265710ano
NDB017Diplomový seminář (S-STM)cs3Povinně volitelnýS - 265710ano
NTB024Diplomový seminář (S-TZB)cs3Povinně volitelnýS - 265710ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NZB012Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265711ano
NZB013Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135711ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 265711ano
NHB052Průběh procesu výstavbycs, en3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135712ano
NOB027Speciální kovové konstrukce (S)cs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135712ano
NLB029Speciální betonové konstrukce (S)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265713ano
NTB034Termomechanikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265713ano
NHB055Vybrané statě z pozemního stavitelství 2cs, en5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265713ano
NOB023Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265714ano
NIB011Moderní stavební materiálycs, en4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265714ano
NDB023Nelineární mechanika cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265714ano
NTB031Řízení a provozování TZBcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265714ano
NLB030Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265714ano
NFB014Aplikace inženýrských úloh z geotechniky cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NLB026Automatizace výpočtů betonových konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NOB024Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NTB030Mechanika tekutincs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NHB050Návrh stavby v procesu územního řízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NHB051Prostorová akustikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NHB053Rekonstrukce a renovace památekcs, en5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NDB025Spolehlivost a teorie porušování materiálů cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NTB033Technika prostředícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265715ano
NLB028Specializovaný projekt (S-BZK)cs8Povinně volitelnýklPR - 265717ano
NOB026Specializovaný projekt (S-KDK)cs8Povinně volitelnýklPR - 265717ano
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)cs, en8Povinně volitelnýklPR - 265717ano
NDB024Specializovaný projekt (S-STM)cs8Povinně volitelnýklPR - 265717ano
NTB032Specializovaný projekt (S-TZB)cs8Povinně volitelnýklPR - 265717ano
NTB029Audit budovcs3Povinně volitelnýklC1 - 395718ano
NLB027Konstrukční detail (S-BZK)cs3Povinně volitelnýklC1 - 395718ano
NOB025Konstrukční detail (S-KDK)cs3Povinně volitelnýklC1 - 395718ano
NHB049Konstrukční detail (S-PST)cs, en3Povinně volitelnýklC1 - 395718ano
NDB022Konstrukční detail (S-STM)cs3Povinně volitelnýklC1 - 395718ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5702 1 NDB016, NHB041
5703 1 NTB023, NHB042
5705 1 NVB025, NHB045, NDB020
5706 1 NDB018, NHB048, NTB026
5707 1 NTB025, NFB013, NHB046
5708 1 NOB021, NLB025, NDB021, NTB027, NHB047
5709 1 NDB019, NLB024, NHB044, NTB028, NOB022
5710 1 NLB023, NOB020, NHB043, NDB017, NTB024
5711 1 NZB012, NZB013, NZB014
5712 1 NHB052, NOB027
5713 1 NLB029, NTB034, NHB055
5714 1 NOB023, NIB011, NDB023, NTB031, NLB030
5715 1 NFB014, NLB026, NOB024, NTB030, NHB050, NHB051, NHB053, NDB025, NTB033
5717 1 NLB028, NOB026, NHB054, NDB024, NTB032
5718 1 NTB029, NLB027, NOB025, NHB049, NDB022