Detail předmětu

Nauka o budovách 2

FAST-NHA040-AAk. rok: 2024/2025

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci a jejich základní zařízení a vybavení.

Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení staveb a přístupnost k nim.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Náplň předmětu navazuje na obecnou typologii z Nauky o budovách 1.
Bez jeho absolvování nelze navrhovat občanské stavby. Znalost konstrukcí zděných, monolitických, dřevěných a kovových. Znalost TZB a požární bezpečnosti staveb.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odevzdání grafického výstupu elaborátu, písemná a ústní zkouška.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. 


Prohloubení znalostí obytných budov, nové znalosti o občanských stavbách pro potřeby navrhování objektů z hlediska tvorby prostoru, provozních vazeb a objemových řešení vybraných druhů staveb, orientace studenta v současné legislativě týkající se požadavků na tyto stavby.

Základní literatura

NEUFERT, Ernst and Peter: Architects data, Oxford and Northampton: The Alden Group ltd., 2003 (EN)
Parlament České republiky: Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., 2006 (CS)
PAROUBKOVÁ, Jitka, PAROUBEK, Jan: Stavby pro sport, Praha: ČVUT, 1998 (CS)
MEZERA, Petr: Stavby pro výchovu a vzdělání, Praha: ČVUT, 1998 (CS)
FOŘTL, Karel a JUHA, Michal: Stavby zdravotnické, Praha: ČVUT, 2008 (CS)
SUSKE, Vladimír: Knihovny, Praha: ČVUT, 1990 (CS)
PAROUBEK Jaroslav, NAVRÁTIL Arnošt: Občanské stavby: stavby pro tělovýchovu a sport, Praha: ČVUT, 2001 (CS)
STÝBLO, Zbyšek: Školské stavby, Praha: ČVUT, 2010 (CS)
ŠTÍPEK Jiří, PAROUBEK Jan, PAPADOPOULOS, Angelos: Administrativní budovy, Praha: ČVUT, 2008 (CS)
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009 (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009 (CS)
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy (CS)
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (CS)
Vyhláška 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 2009 (CS)

Doporučená literatura

NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 2000 (CS)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (CS)
FILIPIOVÁ, Daniela: Projektujeme bez bariér, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002 (CS)
CHUDLEY, Roy: Construction Technology, Essesx: Longman Ltd., 2012 (EN)
BARRY, Robin: The Construction of Buildings, Oxford BSP, 1999 (EN)
MORÁŇ, Milan: Stavby pro administrativu a obchod, Brno: VUT, 1990 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavby pro přechodné ubytování I. 2. Stavby pro přechodné ubytování II. 3. Veřejné stravování. 4. Školské stavby I – jesle, školky. 5. Školské stavby II – základní a střední školy. 6. Obchod a služby. 7. Administrativní stavby. 8. Parkování, garáže. 9. Sportovní stavby. 10. Knihovny. 11. Muzea a galerie. 12. Divadla, koncertní síně. 13. Bezbariérové řešení staveb - základní pravidla pro navrhování.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

A) Zadání – hlavní projekt: (4. – 12. týden)

Navrhněte zadanou veřejnou stavbu na přidělené parcele. Návrh bude zpracován jako architektonická studie.

Kritéria:

 • orientace ke světovým stranám (umístění na pozemku, dostupnost od veřejné dopravy, parkování…)
 • volba vhodného konstrukčního systému
 • plošné a provozní požadavky
 • ergonomie jednotlivých místností
 • dimenzování hygienického zařízení, kuchyňka
 • bezbariérové přístupy
 • pracovní prostor x relaxační zóny (kavárna, kantýna) – v administrativních budovách
 • skladovací prostory
 • parkování
 • architektonické řešení tvarové a materiálové, barevné řešení fasád

B) Zadání – přípravné - rešerše: (1. – 3. týden)

Před započetím práce na samotném návrhu udělejte rešerši na vybraný projekt z www.archiweb.cz shodného zadání – druhu veřejné stavby (3 stavby) a doplňte souvisejícími předpisy a normami.

Všímejte si:

 • umístění na parcele, architektury
 • orientace ke světovým stranám
 • proveďte analýzu provozních vztahů, plochy místností
 • vyhodnoťte zázemí pro zaměstnance
 • možnosti parkování

Doplňte fotkami, obrázky, půdorysy, skicami nových návrhů.

Výstup: formát A3 naležato – lištová nebo kroužková vazba, bude obsahovat:

 • rešerše
 • průvodní zpráva
 • situace – řešení okolí, zeleň, komunikace
 • půdorysy objektu s mobiliářem 1 : 100
 • řez schodištěm 1 : 100
 • pohledy 1 : 100
 • 3D pohled

Grafická úprava – libovolná technika - jednotná úprava všech listů, barevně.

13. týden - zápočet