studijní program

Stavební inženýrství – management stavebnictví

Fakulta: FASTZkratka: NPC-SIEAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260021

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Příprava a realizace staveb 76
Ekonomické obory Management 24

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Cílem navrhovaného navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví se standardní délkou studia 1,5 roku je, aby absolvent tohoto programu:
- nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru,
- dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti,
- obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU,
- mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr,
- disponoval potřebnou jazykovou vybaveností,
- mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech,
- získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.
V průběhu prvního a druhého semestru získá student další prohloubení teoretických vědomostí zejména ze stavebně-technických předmětů, které je nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně – inženýrské problematiky. Při řešení zadaných úkolů je v rámci výuky veden k uplatňování nejnovějších poznatků vědy, stavební techniky a technologií. Pod odborným a metodickým působením svého učitele je motivován k samostatnému tvůrčímu přístupu a v závěru studia pod jeho vedením vypracovává diplomovou práci, kterou prokazuje svoji tvůrčí erudici. Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví rozšiřuje znalosti teoretických, stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín získaných v bakalářském studiu specializovaném na management stavebnictví.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví je po ukončení studia stavebním inženýrem s přiměřeným ekonomickým a manažerským vzděláním a právním povědomím.
Absolvent má znalosti z oblastí předmětů orientovaných zejména na stavebně-inženýrské předměty, které jsou rozvíjeny zařazením pozemního stavitelství, technologie stavebních procesů, územního plánování, inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb, statikou při rekonstrukcích a diagnostikou stavebních konstrukcí i problematikou provozování a správy stavebního objektu. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou, ekonomickou statistikou a teorií spolehlivosti. Důležité jsou předměty zaměřené na ceny ve stavebnictví, manažerské účetnictví, manažerské techniky, systémy managementu, stavební smluvní management a správní právo, marketing, hodnotové inženýrství, ale také předměty zacílené na finanční analýzu ve stavebním podniku a investice ve výstavbě.
Důraz je kladen na syntetizující předměty zaměřené na projektové řízení staveb, management stavebního podniku a investiční činnosti ve stavebnictví. V rámci získaných dovedností je absolvent schopen výkonu náročných úkolů i samostatné tvůrčí práci v oblasti stavebně-technické, stavebně-ekonomické a stavebně-manažerské a je připraven na své inženýrské působení v praxi.
Absolvent disponuje kompetencemi pro uplatnění v praxi na různých vyšších i vysokých vedoucích inženýrských a manažerských pozicích v podnikatelské sféře v realizačních firmách, investorských organizacích i v projekčních kancelářích, rovněž v oblasti výzkumu a vývoje, ve veřejných službách a veřejné správě. Je schopen založit a řídit vlastní stavební podnik nebo inženýrskou organizaci. Vzdělání umožní po splnění zákonných podmínek absolventovi oboru autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Může také uplatnit kvalifikační předpoklady pro práci vedoucího úředníka v oblasti stavebních investic nebo vedoucího úřadu ve veřejné správě. V rámci získaných kompetencí je schopen řídit složité technicko-ekonomické odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin. Při vybavení znalostmi cizích jazyků má dobré předpoklady k působení v oboru také v zahraničí.
Bezprostředně po ukončení studia nebo kdykoliv později může absolvent tohoto studijního programu pokračovat v dalším studiu v rámci doktorského studijního programu Management stavebnictví nebo v jiném příbuzném studijním programu.

Charakteristika profesí

Absolvent nově navrženého navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví je stavebním inženýrem s ekonomickým a manažerským vzděláním a právním povědomím. Uplatní se jako projektový manažer, ekonom stavby, stavbyvedoucí, přípravář staveb, rozpočtář, kalkulant, pracovník na vrcholových pozicích ve stavebních podnicích, na úřadech stavebních, finančních, investičních, majetkových, ale i ve znaleckých ústavech zaměřených na posuzování problematiky stavebního inženýrství. Má také dobré předpoklady působit ve vědě a výzkumu.
Zaměstnání může získat v projekčních, realizačních a správních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických a manažerských zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru. Absolvent může zastávat pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo znalce v odvětví stavebnictví v příslušném oboru a specializaci po splnění dalších podmínek příslušných úřadů.
Studijní program je koncipován tak, aby absolventům umožňoval pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 14 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 7 skupin povinně volitelných předmětů typu A,
- 3 skupiny povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty (celkem za 2 kredity, což je méně než doporučení VUT).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia založeným na kombinaci oblasti vzdělávání Stavebnictví (tematický okruh Příprava a realizace staveb) a oblasti vzdělávání Ekonomické obory (tematický okruh Management).
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující studijní program Stavební inženýrství – management stavebnictví navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Management stavebnictví.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – management stavebnictví může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření (např. Management stavebnictví).

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NVA036Ceny ve stavebnictví 2cs3Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
NVA037Inženýrský seminář 1cs2PovinnýC1 - 26ano
NVA038Manažerské účetnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NAA024Matematika 5 (E)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NWA016Vybrané statě z technologie stavebních procesůcs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NVB039Ekonomická statistikacs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135744ano
NHB058Modernizace a rekonstrukcecs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135744ano
NGB006Územní plánovánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135744ano
NIB017Diagnostika stavebních konstrukcí (E)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135745ano
NLB039Statika při rekonstrukcích (E)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135745ano
BPA002Inženýrské sítěcs2Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135747ano
NFB020Zakládání staveb (E)cs2Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135747ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NVA040Inženýrský seminář 2cs2PovinnýC1 - 26ano
NVA041Oceňování nemovitostí cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BHA008Pozemní stavitelství 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NVA042Projektové řízení staveb 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NVB048Správní právocs3Povinně volitelnýzkP - 265749ano
NVB049Stavebně smluvní managementcs3Povinně volitelnýzkP - 265749ano
NBB010Aplikovaná fyzika (E)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135751ano
NVB047Regionální politikacs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135751ano
NVB045Manažerské technikycs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265752ano
NVB046Marketing 2cs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265752ano
NEB029Geografické informační systémycs2Povinně volitelnýklC1 - 265753ano
NVB043Integrované systémy managementucs2Povinně volitelnýklC1 - 265753ano
NZB012Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265754ano
NZB011Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265754ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NVA050Diplomový seminář (E)cs2PovinnýS - 26ano
NVB056Investiční výstavbacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NVA051-AManagement stavebního podnikuen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NVA052Projekt – Projektové řízení staveb 2cs6PovinnýklPR - 39ano
NVA053Projekt – Stavební podnik 2cs6PovinnýklPR - 39ano
NVB054Finanční analýza ve stavebním podnikucs3Povinně volitelnýklC1 - 395757ano
NVB058Veřejné financecs3Povinně volitelnýklC1 - 395757ano
NVB055Hodnotové inženýrstvícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135758ne
NVB057Správa stavebních objektůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135758ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5744 1 NVB039, NHB058, NGB006
5745 1 NIB017, NLB039
5747 1 BPA002, NFB020
5749 1 NVB048, NVB049
5751 1 NBB010, NVB047
5752 1 NVB045, NVB046
5753 1 NEB029, NVB043
5754 1 NZB012, NZB011
5757 1 NVB054, NVB058
5758 1 NVB055, NVB057