Detail předmětu

Projekt – Stavební podnik 2

FAST-NVA053Ak. rok: 2023/2024

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Využití podkladů zpracovaných v technických projektech. Provázání znalostí a dovedností získaných v předchozích technických disciplínách a projektech s poznatky a vědomostmi ze stavebního managementu a speciálních stavebně ekonomických disciplín. Návrh podnikatelského záměru je prezentován po jednotlivých částech projektu – oblast marketingu ve stavebnictví, ceny stavebního díla, financování stavební zakázky. Vzájemná provázanost všech oblastí a obhajoba návrhu včetně prokázání jeho reálnosti je provedena s využitím controllingu. Podnikatelský záměr studenti doplní o finanční analýzu podniku a propočet finanční efektivnosti zvoleného investičního záměru. Zpracován bude zjednodušený systém integrovaného managementu stavebního podniku. Návrh podnikatelského záměru je sestaven za podpory příslušných softwarových produktů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalost z oblasti technických disciplín, zejména navrhování objektů pozemního a inženýrského stavitelství a technologie stavebních prací. Vědomosti a dovednosti z ekonomiky stavebního podniku, tvorby a řízení cen a nákladů ve stavebnictví, z oblasti finančního řízení, podnikového managementu a marketingu. Dovednosti spojené s užíváním vhodného software.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Předvedení schopnosti propojit nabyté znalosti z technických, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Prokázání reálnosti návrhu po stránce organizační, cenové, finanční a obchodní pomocí controllingu a marketingového průzkumu. Schopnost využít pro zpracování podklady z technických projektů a vhodný software.
Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací.

Základní literatura

KORYTÁROVÁ Jana a Vít HROMÁDKA. Investiční výstavba.(el. studijní opora FAST VUT). 2022 (CS)
KRÁL Bohumil. Manažerské účetnictví. Management Press Praha. 2019. ISBN 978-80-7261-5681  (CS)
TAHAL Radek a kolektiv. Marketingový výzkum. 2017. Grada. ISBN 978-80-271-0206-8  (CS)
TICHÁ Alena a kol. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě 1.a 2. díl. CERM. 2014. ISBN 978-80-7204-587-7  (CS)
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ Petra, JELÍNKOVÁ Eva. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Grada. 2018. ISBN 978-80-271-0689-9  (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektu.

2. Stavební subdodávka – výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik.

3. Stavební podnik – struktura, stavební činnost – vybrané stavební práce, pracovníci, majetek.

4. Stavební podnik – financování, účetní výkazy.

5. Stavební podnik – marketing vybraných stavebních prací a mezd.

6. Stavební subdodávka – individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu.

7. Stavební podnik – kontroling nákladů.

8. Stavební podnik – finanční analýza, investice.

9. Stavební objekt – ocenění nemovitosti.

10. Kompletace celého projektu a prezentace.