Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví 2

FAST-NVA036Ak. rok: 2023/2024

Cenová tvorba ve stavební výrobě. Kalkulace nákladů pro cenovou tvorbu stavebních prací a stavebních objektů. Náklady a kalkulace. Kalkulační techniky a metody. Cenové kalkulace stavebních prací,metody. Výpočet objemu režií a zisku. Rozpočtování stavebních konstrukcí a prací tradičními a novými metodami souvisejícími s užíváním BIM. Softwarová podpora kalkulací a výpočtů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Konstrukce a technologie staveb a stavebních prací, klasifikace a třídění ve stavební výrobě, ekonomika stavebního podniku, tvorba cen stavebních objektů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Schopnost kalkulovat ceny stavebních prací s ohledem na provázanost s informačním ekonomickým systémem stavebního podniku, sestavit rozpočet stavebního díla z kalkulovaných nákladů a cen, analyzovat ceny a náklady na zakázce.
Speciální znalosti a dovednosti v oblasti kalkulace nákladů se zvláštním zaměřením na kalkulace ve stavebnictví. Zpracování položkového rozpočtu stavebního objektu včetně podrobného výkazu výměr. Ocenění katalogovými i kalkulovanými cenami. Nákladová a cenová analýza.

Základní literatura

TICHÁ, Alena. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-587-7. (CS)
ÚRS Praha: Příručka rozpočtáře. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha. 2019. ISBN 978-80-7369-791-4 (CS)
MIKŠ L., TICHÁ A., KOŠULIČ J., MIKŠ R.: Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-599-0 (CS)
WERNEROVÁ E., KUDA F., FALTEJSEK M.: Zavádění BIM u existujících staveb, VŠB-TUO, 2018 (CS)
MPO ČR: Koncepce zavádění metody BIM v České republice, Praha 2017 (CS)
HANNA, Nessim a H. Robert DODGE. Pricing: zásady a postupy tvorby cen. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-34-4. (CS)
BAKER, Ronald J. Implementing value pricing: a radical business model for professional firms. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011. ISBN 978-0470584613. (EN)
LEVY, Sidney M. Construction calculations manual. Waltham, MA: Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-012-3822-437. (EN)
BIM rozpočtování - trendy - databáze - softwary - aktuálně (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ceny a náklady v životním cyklu stavebního díla. Klasifikace stavebních děl.

2. Metody tvorby ceny v jednotlivých etapách. Software pro rozpočtování a kalkulace.

3. Propočty, rozpočty a kalkulace ve výstavbě. Technické a oceňovací podklady.

4. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. Pravidla sestavení. Třídění prací.

5. Sestavení výkazu výměr. Způsoby měření stavebních konstrukcí a prací. Specifika.

6. Ocenění výkazu výměr katalogovými cenami. Sestavení položkového rozpočtu.

7. Náklady. Klasifikace nákladů. Kalkulace v ekonomickém systému podniku.

8. Kalkulační techniky. Přirážková kalkulace.

9. Kalkulační metody. Absorpční kalkulace. Neabsorpční kalkulace.

10. Kalkulace katalogové ceny stavební práce. Rozbor kalkulace. 11. Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulační podklady. 12. Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulace nákladů, zisku a rizika.

13. Cenová a nákladová analýza zakázky. Cenový a nákladový management a BIM.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 2. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 3. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 4. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 5. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 6. Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. 7. Cenová analýza. 8. Cenová a nákladová analýza. 9. Cenová a nákladová analýza. 10. Cenová a nákladová analýza. 11. Vyhodnocení. 12. Kompletace. 13. Kompletace.