studijní program

Informační management

Fakulta: FPZkratka: MGR-IM-KSAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0413A050033

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 30.4.2020 - 30.4.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Ekonometrie, operační výzkum, statistika, datové vědy 50
Ekonomické obory Management 50

Cíle studia

Cílem studia je výchova odborníků se souběžnou znalostí problematiky řízení informačních a komunikačních technologií, ekonomiky a managementu, které uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v podniku. Navrhovaný obor je koncipován s cílem naplnění trendů ve zdělávání odborníků s vysokou adaptabilitou na interdisciplinární rozvoj. Absolventi budou vybaveni znalostmi zaměřenými na koncepty strategického řízení podniků a moderních přístupů využití ICT nástrojů pro řízení podniků a ekonomických teorií v příslušném kontextu rozvoje podniků.

Studijní plán magisterského studijního programu Informační management vychází ze souvislostí chápání podniku jako základního prvku současného podnikatelského prostředí. Připravený studijní je podložen průzkumem poptávky po absolventech ze strany podniků spolupracujících s Fakultou podnikatelskou. Studijní program respektuje aktuální trendy v digitalizaci a je v souladu s iniciativou Průmysl 4.0.

Program Informační management je koncipován jako akademický studijní program v oblasti managementu. Rámcové uplatnění absolventů a typické pracovní pozice: Absolventi studijního programu Strategický rozvoj podniku najdou nejčastěji uplatnění jako pracovníci v oblasti managementu podniku, jako business analytikové, procesní inženýři, implementátoři informačních systémů a konzultanti v oblasti informačních systémů a jejich efektivního nasazení v podnicích.

V rámci internacionalizace a posílení jazykových znalostí jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce. Absolventi rovněž mohou pokračovat v navazujícím ekonomicko – manažerském doktorském studijním programu.

Profil absolventa

Navazující magisterský, akademicky zaměřený studijní program Informační management připravuje studenty pro oblast řízení podnikových procesů a informačních služeb ve firmách a institucích. Absolventi jsou vybaveni znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu a schopnostmi aplikovat moderní informační a komunikační technologie při řešení složitých problémů a návrhu či užívání složitých informačních systémů se zaměřením na ekonomické a řídící procesy a jejich bezpečnost, což je v současnosti velmi poptávaná znalost. Absolvent je schopen tvůrčím způsobem řídit rozvoj aplikačního softwaru v oblasti analýz, bezpečnosti, procesního přístupu, projektování a řízení informačních a komunikačních technologií, komunikace s uživateli včetně modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence. Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa tak umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Jeho konkurenční výhodou je souběžná znalost jak problematiky informačních a komunikačních systémů, tak ekonomiky a managementu. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

Odborné znalosti:
• Strategický koncept řízení podniku
• Znalost ekonomických teorií v kontextu rozvoje podniků
• Znalost přístupů v hodnocení výkonnosti podniku
• Metody a postupy v řídících a rozhodovacích procesech podniku
• Metody a postupy analýzy, správy, nasazení a rozvoje informačních systémů
• Metody a postupy managementu informační bezpečnosti

Odborné dovednosti:
• Teoreticko-aplikační – schopnost zobecňovat, a komplexně posuzovat teoretické přístupy
• Analytické – identifikovat, vyhodnocovat, systematizovat, pracovat na multidisciplinární úrovni
• Koncepční – multidisciplinární a celospolečenská souvislost
• Manažerské – ve smyslu manažerských činností, manažerského přístupu k řešení problém, organizace zdrojů atd.
• Podnikatelské ve smyslu identifikace příležitostí pro rozvoj podniků v mezinárodním prostředí, včetně jejich posouzení a využití – realizace
• Analýzy současných vývojových tendencí a na jejich výsledcích pak určení pravděpodobných směrů budoucího vývoje ekonomických jevů
• Kvalifikované a komplexní zpracování strategie podniku a řízení její úspěšné realizace
• Samostatně aplikovat teoretická východiska, nástroje, vývojové metodologie a vytvářet postupy v řešení projektů IS/ICT v oblasti návrhu a rozvoje, řešení modelů s využitím umělé inteligence, implementovat řešení v oblasti multidimenzionálních databází a dataminingu, tyto technologie konfigurovat a řídit, pracovat ve vedení týmu
• Vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření
• Porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém jazyce


Odborné způsobilosti a kompetence:
• Jazykové a komunikační
• Internacionalizační
• Inovační
• Společensko-ekonomické
• Teoreticko-aplikační
• Kooperace
• Koncepční
• Inženýrský přístup

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Informační management najdou nejčastěji uplatnění jako pracovníci na strategické úrovni řízení v podnicích a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Absolventi získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky a datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů.

Absolventi se tak stanou odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe včetně informačních systémů a informačních technologií podporujících rozhodovací a podnikové procesy.
Absolventi najdou široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Jejich odborný profil jim umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí:

• podnikový nebo procesní analytik;
• business analytik;
• manažer rozvoje a provozu IS/ICT;
• manažer ICT projektů;
• Bezpečnostní specialista
• Implementátor informačních systémů

Absolventi by měli být schopni zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení. Cílem je tak dosažení co nejvyššího možného stupně versatility absolventů, tedy jeho všestrannosti a přizpůsobivosti při vstupu do praxe.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Informační management je navržen podle standardů Národního akreditačního úřadu, podle Řádu studijních programů VUT a s respektováním Směrnice č. 69/2017 Standardy studijních programů VUT. Standardní doba studia studijního programu je stanovena na 2 roky (4 semestry). Výuka probíhá v prvním až třetím semestru 13 týdnů, ve čtvrtém semestru probíhá výuka 10 týdnů, ve všech semestrech je zkouškové období v délce 5 týdnů. Kreditový systém programu je ECTS, celkový počet kreditů na program je minimálně 120, přičemž jeden kredit je 26 hodin práce studenta. Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.

Ve skupině základních teoretických předmětů profilujícího základu jsou předměty, které souvisejí s nezbytnými teoretickými základy příslušných oblastí vzdělávání. Jejich absolvováním student získává klíčové teoretické znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa. Jedná se o předměty:

• Management informačních sítí
• Management informační bezpečnosti
• Strategický management
• Ekonomie
• Management informačních systémů
• Pokročilé metody v rozhodování
• Operační a systémová analýza
• Systémová integrace


Do skupiny předmětů profilujícího základu studijního programu jsou zařazeny předměty, jejichž absolvováním student získává znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou. Konkrétně se jedná o následující předměty:

• Znalostní management
• Business Intelligence
• Management oborových řešení
• Metody aplikované statistiky
• Projektový management
• Management průmyslových řešení
• Podnikové informační systémy 2
• Management kybernetické bezpečnosti
• Risk management

Studijní plán je vedle základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu studijního programu doplněn o skupinu povinných, případně povinně volitelných předmětů, které nevstupují do státních závěrečných zkoušek, ale rozšiřují a doplňují stanovený profil absolventa pro docílení potřebných znalostí, dovedností a kompetencí, a to i v oblasti jazykové vybavenosti.

• Financování rozvoje podniku
• Finanční investice
• Rozbor výkonnosti podniku
• Matematická ekonomie
• Strategický marketing a rozvoj podnikání
• Competitive intelligence
• Process management and modeling
• Bussiness analysis
• Advanced Project Management Techniques
• Matematické metody optimalizace projektů
• Statistika pro pokročilou analytiku

V rámci volitelných předmětů si studenti mohou vybrat některý z předmětů výuky angličtiny, pokud mají zájem zlepšit svoji jazykovou vybavenost. Předměty jsou nepovinné, protože znalost angličtiny je předpokládaná, ověřuje se u přijímacích zkoušek a některé předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce.

• Anglická konverzace
• Angličtina pro život
• Obchodní angličtina
• Praktická angličtina 2

Do skupiny předmětů zaměřených na vypracování diplomové práce jsou zařazeny předměty, jejichž cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování a současně znalosti a dovednosti nutné na vypracování diplomové práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace
potřebné k řešení problému a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

• Semestrální projekt
• Diplomní seminář

Ve studijním programu Strategický rozvoj podniku jsou pro Státní závěrečnou zkoušku stanoveny následující zkušební okruhy:

1. Systémové vědy
2. Informační management
3. Ekonomie a management

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost obecného anglického jazyka minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Návaznost na další typy studijních programů

Uvedeno v Pravidlech přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
makKMakroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
ImibeKManagement informační bezpečnostics3PovinnýzkKK - 12ano
IminsKManagement informačních sítícs5PovinnýzkKK - 16ano
smaKStrategický managementcs5PovinnýzkKK - 16ano
IzmaKZnalostní managementcs5PovinnýzkKK - 16ano
frpKFinancování rozvoje podnikucs4Povinně volitelnýklKK - 16PVB1ano
IfinKFinanční investicecs5Povinně volitelnýzkKK - 16PVB1ano
AJ1BKAnglický jazyk B2 - 1en3VolitelnýzkP - 12 / S - 14ano
PA1KProfesní angličtina 1en3VolitelnýzkP - 12 / KK - 14ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ImorKManagement oborových řešenícs5PovinnýzkKK - 16ano
ImeKMatematická ekonomiecs6PovinnýzkKK - 20ano
mikKMikroekonomie 2cs6PovinnýzkKK - 20ano
IpmrKPokročilé metody v rozhodovánícs6PovinnýzkKK - 20ano
IrmanKRisk managementcs5PovinnýzkKK - 16 / KK - 16ano
IcinKCompetitive Intelligencecs5Povinně volitelnýzkKK - 16 / KK - 16PVB2ano
ImopKMatematické metody optimalizace projektůcs4Povinně volitelnýzkKK - 12 / KK - 12PVB2ano
IakonKAnglická konverzaceen4VolitelnýzkKK - 12ne
AJ2BKAnglický jazyk B2 - 2en3VolitelnýzkS - 14ano
IapeKAngličtina pro životen4VolitelnýzkKK - 12ne
IoaKObchodní angličtinaen4Volitelnýzá,zkKK - 12ne
Ipa2_2KPraktická angličtina 2en4VolitelnýzkKK - 12ne
PA2KProfesní angličtina 2en3VolitelnýzkKK - 14ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ImprKManagement průmyslových řešenícs5PovinnýzkKK - 16ano
masKMetody aplikované statistikycs5PovinnýzkKK - 16ano
IosaKOperační a systémová analýzacs4PovinnýzkKK - 12ano
Ipis2KPodnikové informační systémy 2cs5PovinnýzkKK - 16ano
IpmKProjektový managementcs5PovinnýzkKK - 20ano
IsempKSemestrální projektcs6PovinnýKK - 12ano
rvpKRozbor výkonnosti podnikucs5Povinně volitelnýzkKK - 16PVB3ano
IspaKStatistika pro pokročilou analytikucs4Povinně volitelnýzkKK - 12PVB3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IbinKBusiness Intelligencecs6PovinnýzkKK - 20ano
IdseKDiplomní seminářcs10PovinnýSD - 12ano
ImisKManagement IScs6PovinnýzkKK - 20ano
IrmanKRisk managementcs5PovinnýzkKK - 16 / KK - 16ano
IsmrKStrategický marketing a rozvoj podnikánícs6PovinnýzkKK - 20ano
IapmtKAdvanced Project Management Techniquesen3Povinně volitelnýklKK - 12PVB4ano
IbaKBussiness analysisen3Povinně volitelnýklKK - 12PVB4ano
IcsmKCyber Security Managementen3Povinně volitelnýklKK - 16PVB4ano
IpmmKProcess management and modelingen3Povinně volitelnýklKK - 12PVB4ano
IcinKCompetitive Intelligencecs5Povinně volitelnýzkKK - 16 / KK - 16PVB5ano
ImopKMatematické metody optimalizace projektůcs4Povinně volitelnýzkKK - 12 / KK - 12PVB5ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PVB1 1 frpK, IfinK
PVB2 1 IcinK, ImopK
PVB3 1 rvpK, IspaK
PVB4 1 IapmtK, IbaK, IcsmK, IpmmK
PVB5 1 IcinK, ImopK