studijní program

Communications and Networking (Double-Degree)

Fakulta: FEKTZkratka: MPAD-CANAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060016

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 3.12.2019 - 2.12.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Dvouletý magisterský studijní program v angličtině COMMUNICATIONS AND NETWORKING (MPAD-CAN) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Magisterský program MPA-CAN lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu.
Odbornou výuku v programu MPA-CAN zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Nabídka povinně volitelných předmětů spolu se semestrálním projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřovat na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, Internet věcí IoT, smart technologie, na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracování multimediálních signálů i návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a distribuovanými aplikacemi stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem dalších teoretických předmětů z oblasti vyšší matematiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z programu MPA-TEC Telecommuciations zajišťovaného Ústavem radioelektroniky (UREL), dále Angličtinu pro inženýry a předměty z oblasti managementu zajišťované Fakultou podnikatelskou.

Profil absolventa

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a síťových technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami, smart systémy, Internetem věcí IoT či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.

Charakteristika profesí

Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto programu magisterského studia naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítí. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky utváření studijních plánů jsou dány vnitřními předpisy VUT „Studijní a zkušební řád VUT, „Řád studijních programů VUT“ a příslušnými vnitřními normami VUT.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů. Povinně volitelné předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova a předmět Technická angličtina pro pokročilé (Advanced Technical English).
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanoveným v každém předmětu.
Počet předmětů zařazených do jednotlivých semestrů studijního plánu MPA-CAN odpovídá studijní zátěži dané kreditovým ohodnocením těchto předmětů, student by měl za rok svého studia úspěšným absolvováním předmětů ze studijního plánu programu získat 60 kreditů.
Ve dvouletém navazujícím magisterském studiu MPA-CAN musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
- 71 kreditů v povinných předmětech,
- minimálně 42 kreditů v povinně volitelných předmětech,
- minimálně 7 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Výběr povinně volitelných (PV) předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Povinně volitelné předměty B jsou odborné předměty vybrané z nabídky magisterského studia MPA-TEC (Telecommunications) zajišťované UREL. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň studovaného programu. Tyto předměty si student volí tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech (při respektování uvedených pravidel). Pro vhodný výběr povinně volitelných předmětů B platí stejné zásady jako u povinně volitelných předmětů A, včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce.
Mezi povinně volitelné předměty A patří také předměty z oblasti vyšší matematiky, jimiž si student dále prohlubuje své teoretické vysokoškolské znalosti matematiky. Tyto předměty si student volí sám z nabídky uvedené ve studijních plánech.
Do volitelných předmětů patří také předmět English for Engineers pro zlepšení jazykových znalostí z oblasti komunikací a sítí a managerské předměty z Fakulty podnikatelské.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-TINData Structures and Algorithmsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-CSIDigital Signals and Systemsen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPA-MOSModern Network Technologiesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA2ano
MPA-OSEOptical Networksen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPA-DREDifferential Equations in Electrical Engineeringen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA1ano
MPA-PSOProbability, Statistics and Operations Researchen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / CPP - 18PVA1ano
MPA-DVVDigital Broadcastingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB1ano
MPA-RFIRadiofrequency Identificationen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-PKTModern Communication Techniquesen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPA-TOCTheory of Communicationsen4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 12ano
MPA-AKTCar communication devicesen6Povinně volitelnýklP - 39 / Cp - 26PVB 2ano
MPA-PKSComputer and Communication Networksen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVB 2ano
MPA-NDENanosatellite Design and Electronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 39PVB 2ano
MPA-PLDProgrammable Logic Devicesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 2ano
MPA-KS1Telecommunication Systemsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVB 2ano
MPA-PZOAdvanced Techniques of Image Processingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
MPA-CPTCryptologic Protocol Theoryen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA 3ano
MPA-MUMMultimedial Data Processingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ano
MPA-SSYWireless Sensor Networksen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-KPMMobile Network Communication Systemsen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPA-PZPParallel Data Processingen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPA-SPISemestral Thesisen1PovinnýPR - 13ano
MPA-SKSServices of Communication Systemsen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-ARAAntennas and Radio Linksen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVB 3ano
MPA-KBCNear and on Body Communicationsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB 3ano
MPA-RKOWireless Communicationsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MSTDiploma Thesisen30PovinnýVD - 52ano
MPA-STTTIT Seminaren3PovinnýS - 26ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-KTEDesign and Technology of Electronic Equipmentsen5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-TDSTheory of Dynamic Systemsen6Volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / Cp - 12ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-RALRobust and algebraic controlen5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / Cp - 12ano
MPA-FPFSolid State Physicsen5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 10 kr MPA-DRE (5 kr), MPA-PSO (5 kr)
PVA2 5 kr - 10 kr MPA-MOS (5 kr), MPA-OSE (5 kr)
PVA 3 15 kr - 23 kr MPA-PZO (5 kr), MPA-CPT (5 kr), MPA-MUM (5 kr), MPA-SSY (5 kr)
PVB1 4 kr - 9 kr MPA-DVV (5 kr), MPA-RFI (5 kr)
PVB 2 4 kr - 20 kr MPA-AKT (6 kr), MPA-PKS (4 kr), MPA-NDE (5 kr), MPA-PLD (5 kr), MPA-KS1 (5 kr)
PVB 3 9 kr - 15 kr MPA-ARA (5 kr), MPA-KBC (5 kr), MPA-RKO (5 kr)