Detail předmětu

Solid State Physics

FEKT-MPA-FPFAk. rok: 2023/2024

Základní pojmy kvantové a atomové fyziky. Struktura pevných látek. Krystalová mřížka. Pásová teorie pevných látek. Transport elektrického náboje. Elektrony a diry v nerovnovážném stavu. Vybrané polovodičové struktury, zdroje a detektory záření.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen používat kartézský systém souřadnic a měl by ovládat řešení jednoduchých případů rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených pohybů, Newtonovy zákony a zákony zachování energie a hybnosti. Měl by umět popsat základní strukturu hmoty na úrovni atomů, dále vysvětlit pojmy elektrický náboj, elektrický proud. Měl by být schopen využít základní veličiny popisující elektrické a magnetické pole k posouzení vlivu těchto polí na pohyb elektrického náboje. Měl by umět popsat kmitavý mechanický harmonický pohyb a vysvětlit vznik mechanického postupného vlnění. Měl by umět aplikovat základní zákony geometrické optiky (zákon odrazu a lomu) pro řešení šíření světelných paprsků. Student by měl ovládat matematický aparát na úrovni základní práce s vektory, derivace a integrace skalárních a vektorových funkcí skalárního argumentu.
Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia na vysoké škole technického směru. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti získají až:
- 25 bodů za semestrální práci (řešení zadaných příkladů nebo zpracování zadaného tématu),
- 20 bodů za laboratorní cvičení (6 protokolů),
- 55 bodů za zkoušku (písemná část 35 bodů a ústní část 20 bodů).
Pro postup do ústní části je nutné získat v písemné části alespoň 10 bodů.
Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat z ústní části alespoň 5 bodů.
Zkouška je zaměřena na ověření základních znalostí v oblasti elektrických a optických vlastností pevných látek včetně řešení vybraných příkladů.
Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Učební cíle

Cílem je poskytnout studentům přehled vybraných elektrických a optických vlastností pevných látek včetně příkladů širokého spektra zajímavých aplikací. Praktické ověření získaných poznatků proběhne v laboratorním cvičení.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit chování elektronu v potenciálové jámě a na potenciálové bariéře,
- popsat základní nanostruktury a jejich aplikace (kvantové jámy, dráty, tečky, jednofotonová světloemitující dioda, jednofotonový detektor),
- popsat základní vlastnosti atomů,
- popsat krystalovou strukturu látek a vysvětlit vznik energetických pásů,
- popsat drift a difuzi v pevných látkách,
- vypočítat pohyblivost nosičů náboje z experimentálně získaných dat
- vypočítat dobu života minoritních nosičů proudu a difuzní délku minoritních nosičů z experimentálně získaných dat,
- aplikovat rovnici kontinuity a Poissonovu rovnici,
- popsat základní typy generačních a rekombinačních procesů v polovodičích,
- popsat vznik a vlastnosti PN přechodu,
- popsat LED diodu a solární článek.

Základní literatura

Kittel, CH.: Introduction to Solid State Physics. 8th ed. Wiley, 2004, ISBN: 978-0471415268 (EN)
Seeger, K.: Semiconductor Physics. Springer Verlag, 1982, ISBN: 978-3540114215 (EN)

Doporučená literatura

Davies, J., H.: The Physics of Low-dimensional Semiconductors. Cambridge University Press, 1997, ISBN: 978-0521484916 (EN)
Kelly, M., J.: Low-dimensional Semiconductors. Clarendon Press, 1996, ISBN: 978-0198517801 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPA-SAP magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MPA-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-MEL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Demonstration of microworld phenomena.
2. Ellipsometry.
3. Spectral reflectometry.
4. Interferometry.
5. Scanning probe microscopy.
6. Electron microscopy.
7. Harmonic oscillator.
8. Tunnel diode.