studijní program

Microelectronics (Double-Degree)

Fakulta: FEKTZkratka: MPAD-MELAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060019

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 2000 USD/ročně pro studenty z EU, 2000 USD/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 29.9.2020 - 28.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program je zaměřen na výchovu inženýra - mikroelektronika se širokým základem v oblasti teorie, návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky. Student se může zaměřit zejména na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku. Student získává i související poznatky z informačních a komunikačních technologií. Absolventi tohoto magisterského studia se uplatní zejména v oblastech návrhu, vývoje a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů, zařízení a systémů, zakázkových integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji s povrchovou montáží. Cílem programu je rovněž příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické úkoly v obchodní a servisní činnosti u uživatelů nejrůznějších elektronických zařízení. Výuku odborných předmětů zajišťuje především Ústav mikroelektroniky (UMEL) FEKT VUT v Brně.

Profil absolventa

Studijní program Microelectronics profiluje absolventa k samostatné tvůrčí práci a myšlení založenému na systémovém pohledu na technické i netechnické systémy a svět jako celek. Absolvent programu bude umět s využitím získaných odborných znalostí, dovedností a obecných i odborných způsobilostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický i praktický problém.

Odborné znalosti:
Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů v analogovém, číslicovém i signálově smíšeném módu.
Dále je schopen navrhovat, realizovat a analyzovat zejména nízkonapěťové elektronické systémy a přístroje pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Také je schopen popsat komponenty mikrokontrolérových řídicích systémů, jejich typických periferií, znalost principů obsluhy těchto periferií, schopnost vytvářet software pro mikrokontroléry.
Absolvent má znalosti z oblasti analogových a digitálních signálů.
Je schopen popsat a diskutovat o vhodných materiálech pro elektrotechniku a výrobních procesech s tím souvisejících, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů.

Odborné dovednosti
Absolvent je schopen provést návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, navrhnout jejich topologii a vytvořit projektovou dokumentaci pro jejich výrobu.
Dále provést předprojektovou studii a následný návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku.
Je schopen analyzovat porouchaný přistroj, vyhledat a odstranit poruchu v takovémto zařízení.
Umí se orientovat a odborně diskutovat o technologii integrovaných obvodů stejně jako o technologii elektronických systémů.
Orientuje se a zvládá návrh a výrobu plošných spojů a s tím související technologii povrchové montáže.
Umí používat testovací a měřicí techniku pro analýzu poruch v elektronických zařízeních.
Dále má všeobecný přehled o ekonomice, ekologii a organizaci výroby.

Obecné způsobilosti
Absolvent je schopen řešit inženýrské úkoly s využitím získaných znalostí a dovedností, navrhovat, diskutovat a přijímat rozhodnutí směřující ke splnění zadaného úkolu ve stanoveném čase.
Schopnost prezentovat vlastní odborné názory v českém i anglickém jazyce.
S využitím již známých teoretických poznatků vyhledávat a rozšiřovat své odborné znalosti a tyto aplikovat na zadaný problém.
Šířka i hloubka znalostí všech absolventů je ověřována jednak zkouškami z povinných předmětů profilujícího základu, jednak závěrečným přezkoušením u státní zkoušky.
Dovednosti a obecné způsobilosti související s aplikací znalostí do praxe prokazují během studia v rámci povinných laboratorních cvičení, samostatných nebo týmových projektů. Znalosti, dovednosti a způsobilost produkovat kvalitní inženýrská díla a schopnost prezentovat dosažené výsledky prokazují zejména samostatným vypracováním a obhajobou diplomové práce.
Absolventi jsou připravováni tak, aby nalezli uplatnění v technické praxi, v tvůrčí práci, výzkumu a vývoji, ve výrobě, v řídících a manažerských funkcích v technických nebo obchodních firmách a společnostech. Vzhledem k šířce odborných znalostí, kterou moderní technologie a trendy pro své zvládnutí vyžadují, se absolventi formou povinně volitelných odborných předmětů podle svého zájmu během studia zaměřují na jednu nebo více odborných oblastí.

Charakteristika profesí

Absolventi programu Microelectronics naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
63 kreditů v povinných předmětech,
46 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
11 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MSIModelling and Simulation in Microelectronicsen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPA-APTApplied Computer Technologyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA1ne
MPA-MPRMicroelectronic Devices and Structuresen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 26PVA1ano
MPA-SVMStructure and Properties of Materialsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14PVA1ano
MPA-VAFVacuum Technologyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 26PVA1ano
MPA-DREDifferential Equations in Electrical Engineeringen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA2ano
MPA-MFYModern Physicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 13PVA2ne
MPA-PSOProbability, Statistics and Operations Researchen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / CPP - 18PVA2ano
MPA-KVEQuantum and Laser Electronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-AIOAnalog Integrated Circuitsen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPA-NENDesign of Electronic Instrumentsen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 15 / L - 18ano
MPA-DISDigital Integrated Circuitsen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-PLDProgrammable Logic Devicesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB1ano
MPA-MEMElectromagnetic Field Modelingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA3ano
MPA-NANNanotechnologyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA3ne
MPA-FPFSolid State Physicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA3ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-VSKElectronic Components Productionen6PovinnýzkP - 39 / L - 26ano
MPA-NAIMethods of Analog Integrated Circuits Designen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPA-MTENew Technology for Microelectronic Circuitsen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ne
MPA-M2MSemestral Thesis 2en2PovinnýklPR - 26ano
MPA-KTEDesign and Technology of Electronic Equipmentsen5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 26PVA4ne
MPA-NDOMethods of Digital Integrated Circuits Designen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA4ano
MPA-DVVDigital Broadcastingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPA-ZKRFoundations of Cryptographyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 39PVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MSMDiploma Thesisen20PovinnýVD - 360ano
MPA-IOPIntegrated Optoelectronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ne
MPA-OPINew Circuit Principles for Integrated System Designen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13PVA5ne
MPA-QMAQuality managementen6Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 39PVA5ne
MPA-TVPTheory of AD and DA Signal Conversionen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 26PVA5ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-BSNElectronics and Biosensorsen5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MMSMicrosensors and Microelectromechanical Systems en5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 12 kr - 24 kr MPA-APT (6 kr), MPA-MPR (6 kr), MPA-SVM (6 kr), MPA-VAF (6 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MPA-DRE (5 kr), MPA-MFY (5 kr), MPA-PSO (5 kr), MPA-KVE (5 kr)
PVA3 5 kr - 15 kr MPA-MEM (5 kr), MPA-NAN (5 kr), MPA-FPF (5 kr)
PVA4 5 kr - 10 kr MPA-KTE (5 kr), MPA-NDO (6 kr)
PVA5 10 kr - 22 kr MPA-IOP (5 kr), MPA-OPI (5 kr), MPA-QMA (6 kr), MPA-TVP (6 kr)
PVB1 5 kr - 10 kr MPA-PLD (5 kr)
PVB1 7 kr
PVB2 4 kr - 10 kr MPA-DVV (5 kr), MPA-ZKR (6 kr)