Detail předmětu

Quality management

FEKT-MPA-QMAAk. rok: 2022/2023

Student technické univerzity studiem problematiky managementu kvality rozšiřuje své kompetence. Kvalita procesů je otázkou, která zajímá nejen manažery a inženýry, ale i podnikatele, kteří chtějí se svými produkty a službami uspět. Pochopení toho, že kvalita je zdarma, že náklady na špatnou kvalitu ovlivňují finanční zdraví firmy, a metody a nástroje používané v managementu kvality jsou nenahraditelné, je důležité nejen v oblasti výroby.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti pro budoucí profesní uplatnění.
Rozpoznat zásady, postupy a typy nástrojů řízení kvality.
Propojení nástrojů a metod s cíli.
Pochopit determinanty nákladů na kvalitu.
Chápat pozadí a význam cyklu zlepšení procesu (DMAIC).
Znalosti z oblasti optimalizace a řízení procesu, rozvoj prezentačních dovednosti a týmového přístupu k řešení problémů

Prerekvizity

Nejsou žádné prerekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Max. 70 bodů průběžná práce v semestru, 30 bodů závěrečný test.

Osnovy výuky

1. Kvalita jako konkurenční výhoda, dopad kvality na produktivitu a zisk. Japonské strategie, nulové defekty, kroužky kvality, kaizen a PDCA.
2. Procesní přístup a řízení procesů. Procesní řízení jako základ organizačního řízení. Zaměření na procesy a neustálé zlepšování; celkový pohled na proces, SIPOC.
3. Skryté náklady na nízkou kvalitu, koncept „kvalita je zdarma“. PAF model, náklady na nízkou kvalitu (COPQ). Proaktivní proces a zaměření na prevenci defektů versus reaktivní proces a zaměření na identifikaci defektů
4. Odstraňování odpadů a defektů použitím lean metodiky, kvality u zdroje, předcházení chybám a poka-yoke. Vstupní, mezioperační a finální kontrola.
5. Historie zajišťování kvality: Taylor, Ford, Shewhart, Ishikawa. Sedm zásad řízení kvality. Deming a jeho 14 bodů a smrtelné nemoci. Juranova trilogie: plánování kvality, kontrola kvality a zlepšování kvality.
6. Rozměry kvality: Výkon, spolehlivost, trvanlivost, estetika, vnímaná kvalita, shoda s předpisy. Kvalitativní charakteristiky, specifikace, jmenovitá nebo cílová hodnota, horní mez specifikace a dolní mez specifikace.
7. Nástroje a metody pro zlepšování kvality procesů. Kvalitativní nástroje, jako je metoda 5x proč, diagramy příčin a následků. Úvod do kvantitativních nástrojů.
8. Techniky řešení týmové práce. Šrotace a přepracování, opravy a odstraňování problémů. Identifikace příčin, náhodné a vymezitelné příčiny. Metodika DMAIC.
9. Řízení kvality dodavatelů, globální osm disciplín (G8D). Od rozpoznání problému s kvalitou, popisu problému, krátkodobých opatření, analýzy příčin, až po preventivní opatření.
10. Věcný přístup k rozhodování, rozhodnutí založené na faktech. Shromažďování a shrnutí údajů, které umožňují zlepšování procesů. Průměr, směrodatná odchylka, normální rozdělení. Statistické pasti.
11. Kontrola produktu vs. kontrola procesu. Inspekce, zkoušení a měření, metrologie. Testování kvality, Shewhartovy regulační diagramy. Koncept způsobilosti procesu.
12. Principy a metodiky šesti sigma. Systémy a normy řízení kvality (ISO 9001). Východiska a principy.
13. Klíčové pojmy a případové studie.

Učební cíle

Management kvality je důležitým aspektem dnešního života. Nejde o to jen vyrobit produkt, poskytnout službu. Opírá se o prevenci namísto represe. Používá metody a nástroje, aby byly naplněny zákaznické požadavky, stejně jako požadavky regulatorní. Cílem je seznámit studenty s koncepty a přístupy, které se dnes ve firmách uplatňují a zlepšit jejich pozici na trhu práce. Ukázat jak se management kvality odráží v práci inženýrů, konstruktérů, procesních inženýrů, kvalitářů, technologů, metrologů pohledem, ve které praxe vítězí nad teorií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Mauch, P., D.: Quality management: theory and application. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017, ISBN: 978-1-138-11620-7 (EN)
Su, Ch., T.: Quality engineering: off-line methods and applications. Boca Raton: CRC Press, 2013, ISBN: 978-1-4665-6947-8 (EN)
Jones, E., C.: Quality management for organization using lean Six Sigma techniques. Boca Raton: CRC Press, 2014, ISBN: 978-1-4398-9782-9 (EN)
Sartor, M., Orzes, G.: Quality management: tools, methods, and standards. Bingley: Emerald Publishing, 2019, ISBN: 978-1-78769-804-8 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-MEL magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-MEL magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do řízení z pohledu obecného managementu, plánování, organizování, koordinace a kontrola, organizační struktura, pravomoci a odpovědnosti, popisy práce a standardy realizace opakovaných procesů, vliv organizační kultury na uskutečňování procesů v organizaci.
2. Management procesů v organizaci, IPO diagram, SIPOC a procesní přístup, definování požadavků interních i externích zákazníků, vymezení výstupů a kritických parametrů jakosti, určování tolerančních limitů, odvození parametrů konstrukce a technologie, QFD koncept.
3. Metrologie a uplatňování procesů měření, operační definice, návaznost měření, vychýlení, rozlišitelnost, linearita, reprodukovatelnost, opakovatelnost, stálost. Ověření a zajištění adekvátnosti systému měření, metrologický konfirmační systém.
4. Operativní řízení procesů, represivní a preventivní přístup, řízení neshodných výrobků, identifikovatelnost a sledovatelnost, G8D proces, specifika řízení jednorázových a opakovaných procesů.
5. Primární metodické postupy v řízení technologických procesů, sedm nosných nástrojů (kontrolní formuláře, diagram příčin a následku, Paretova analýza, regulační diagramy, mapa procesu, histogram, bodový diagram), konstrukční a procesní FMEA analýza.
6. Statistické metody a rozhodování na základě dat. Postupy popisné a induktivní statistiky používané v řízení technologických procesů.
7. Variabilita procesu a její zdroje, statistické řízení procesů, regulační diagramy, statistická regulace procesu měřením a srovnáváním.
8. Hodnocení stability procesu, stroje či technologie, prokazování statistického zvládnutí procesu a související předpoklady.
9. Hodnocení způsobilosti procesu, stroje a technologie, specifikace požadavků a toleranční limity, indexy způsobilosti a výkonnosti procesu.
10. Plánování jakosti, určení kritických parametrů, specifikace tolerančních limitů, ověření používaných systémů měření, zhodnocení stability a způsobilosti procesu včetně ověření vhodnosti zvolených technologií.
11. Určování kritických technologických faktorů a rozmezí jejich nastavení z hlediska stanovených požadavků s využitím technik plánovaného experimentu.
12. Koncepty zlepšování technologických i transakčních procesů, koncept six sigma, počet defektů jako metrika výkonnosti, úroveň sigma způsobilosti, metodologie DMAIC a role pracovníků.
13. Ekonomické aspekty řízení procesů, náklady na nejakost (COPQ), lean management a principy štíhlosti, mapa toku materiálů a informací, rozbor procesu z hlediska přidané hodnoty.

Cvičení na počítači

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. SIPOC diagram, určení kritických parametrů jakosti (CTQ) včetně tolerancí, zmapování procesu, prezentování výsledků skupin. Situační studie řešená formou týmové práce.
2. Rozbor příčin problému vzniku neshod, diagram příčin a následků, diagram vzájemných vztahů, nominální skupinová metoda, prezentování výsledků skupiny. Situační studie řešená formou týmové práce, prezentování a srovnání výsledků skupin.
3. FMEA analýza technologického procesu – případová studie s výstupem ve formě FMEA tabulky a určení doporučených nápravných opatření. Prezentování a srovnání výsledků jednotlivých skupin.
4. Prezentace témat studentských prací, kolokvium k tématu a poskytnutí zpětné vazby k prezentaci – blok I.
5. Uplatnění metod popisné statistiky při prokazování jakosti a posuzování výsledků dosahovaných různými technologiemi. Stratifikace dat, grafická a numerická analýza v tabulkovém procesoru a specializovaném softwaru. Cvičení na počítači.
6. Aplikace metod induktivní statistiky při prokazování jakosti – t-test, ANOVA, chí-kvadrát – situační studie ve formě analytických příkladů řešených v tabulkovém procesoru Excel. Cvičení na počítači.
7. Prezentace témat studentských prací, kolokvium k tématu a poskytnutí zpětné vazby k prezentaci – blok II.
8. Analýza reprodukovatelnosti a opakovatelnosti s využitím metody průměr rozpětí, určení složky variability zapříčiněné reprodukovatelností a složky dané opakovatelností. Vytvoření standardního postupu měření, naplánování experimentu pro ověření systému měření a vyhodnocení dat v tabulkovém procesoru.
9. Regulační diagramy měřením a srovnáváním, určení kontrolních limitů a logických podskupin. Simulační studie, zpracování v tabulkovém procesoru. Cvičení na počítači.
10. Posuzování způsobilosti technologie. Analytické příklady řešené v tabulkovém procesoru.
11. Optimalizace technologického procesu s využitím technik plánovaného experimentu Případová studie s využitím virtuální laboratoře. Cvičení na počítači.
12. Prezentace témat studentských prací, kolokvium k tématu a poskytnutí zpětné vazby k prezentaci – blok III.
13. Řešení problémů s nejakostí v podmínkách průmyslové organizace - situační studie využívající akčního učení ve formě případové studie typu bludiště.