studijní program

Telecommunications (Joint Degree)

Fakulta: FEKTZkratka: MPAJ-TECAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060012

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cíle studia navazujícího magisterského programu Telecommunications (MPA-TEC) spočívají v získání a rozšíření teoretických a praktických znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Spektrum odborných oblastí studia sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a embedded systémy s detailním zaměřením na aplikace v radiokomunikačních službách a komunikačních technologiích.

Profil absolventa

Absolvent(ka) navazujícího magisterského programu Telecommunications (MPA-TEC) má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho/Její znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Absolvent(ka) je kvalifikován(a) v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů.

Charakteristika profesí

Absolventi(ky) magisterského programu Telecommunications (MPA-TEC) mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Absolventi(ky) magisterského programu se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu mobilních, rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
104 kreditů v povinných předmětech,
9 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
7 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-DVVDigital Broadcastingen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-EMCMethods of EMC Analysisen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPA-ARSRadiocommunication Signalsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-RKOWireless Communicationsen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ano
MPA-ELOElectronic Circuitsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13PVA1ano
MPA-MKSMicrocontrollers and Embedded Systemsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA1ne
MPA-KOMCommunication Technologyen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13PVB1ne
MPA-TINData Structures and Algorithmsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-PKSComputer and Communication Networksen4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-VFOHigh Frequency Circuitsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-REMRadioelectronic Measurements en5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-DNSSatellite and Navigation Systemsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13ano
MPA-KS1Telecommunication Systemsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-MLFMachine Learning Fundamentalsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ano
MPA-PLDProgrammable Logic Devicesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ano
MPA-CPTCryptologic Protocol Theoryen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVB1ano
MPA-TOCTheory of Communicationsen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12PVB1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-ARAAntennas and Radio Linksen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-DIEDigital Electronicsen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-KBCNear and on Body Communicationsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPA-NMFNumerical Modeling Fundamentalsen5Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 39ano
MPA-KVEQuantum and Laser Electronicsen5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MPA-RFIRadiofrequency Identificationen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MSEDiploma Thesisen27PovinnýVD - 52ano
MPA-SKTMobile Communication Seminaren3PovinnýklP - 13 / PR - 13ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-EPOProfessional Successen3Volitelnýzá,zkP - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-JA4Business Englishen3Volitelnýzá,zkP - 26ano
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-EPOProfessional Successen3Volitelnýzá,zkP - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 18 kr MPA-ELO (6 kr), MPA-MKS (6 kr), MPA-MLF (5 kr), MPA-PLD (5 kr)
PVB1 4 kr - 18 kr MPA-KOM (4 kr), MPA-TIN (5 kr), MPA-CPT (5 kr), MPA-TOC (4 kr)