studijní program

Výrobní technika

Fakulta: FSIZkratka: B-VTE-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 1.5.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Poskytnout studentům obecné strojírenské vzdělání a připravit je na řešení rozsáhlých úkolů v rámci interdisciplinárních mezinárodních týmů s důrazem na znalosti odborného německého jazyka.
V současné době je v ČR i německy mluvících zemí stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním a vyhovujícími jazykovými kompetencemi. Tento nedostatek se přitom projevuje i v zemích hovořících jinými jazyky, neboť i tam potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU.

Profil absolventa

Česko-německý bakalářský obor s dvojitým diplomem „Výrobní technika” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství s důrazem na prohloubení znalostí z německého jazyka a přípravu na práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Absolventi oboru získají široký odborný základ a základní kompetence pro uplatnění v praxi v obchodních nebo vývojových týmech, především však budou připraveni pro další studium
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru na FSI VUT v Brně;
• v relevantním programu na jiné univerzitě u nás nebo v zahraničí.

Charakteristika profesí

Uplatnění absolventů
Absolventi bakalářských studijních programů najdou uplatnění například v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Dobří absolventi na FSI obvykle pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a dosahují titulu inženýr.
Absolventi se uplatní především u zaměstnavatelů, kteří potřebují obchodovat s německy hovořícími zákazníky, kteří svým investičními objemy představují významný podíl na trhu EU. Firmy mají snahu komunikovat se zákazníkem v jeho mateřském jazyce, neboť odborná komunikace v anglickém jazyce je často příčinou špatné interpretace požadavku zákazníka, což snižuje jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost zákazníka a podíl na trhu. Kompetence absolventů studijního programu Výrobní technika tak umožní jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Všichni studenti složí SZZ před společnou česko-německou komisí. Student si může vybrat, zda bude psát práci v češtině a obhajovat na VUT v Brně, nebo v němčině s obhajobou na TU Chemnitz. Studentům jsou pokládány otázky k tématu bakalářské práce z oblastí:
• Stavba výrobních strojů a robotů
• Mechanika
• Matematika
• Základy automatického řízení

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Studijní plány jsou připravovány a vzájemně odsouhlaseny na obou spolupracujících univerzitách, a to v souladu s jejich vnitřními předpisy. Jakákoliv změna ve studijním plánu musí být na obou univerzitách dopředu projednána a vzájemně odsouhlasena.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu, zejména:
• v magisterském navazujícím studijním programu M2V-P Výrobní systémy a česko-německém oboru M-VSY „Výrobní systémy“ s dvojitým diplomem;
• v libovolném z oborů/programů dvouletého navazujícího magisterského studia na FSI VUT v Brně.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CELElektrotechnika a elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
1INInformatikacs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
0N1Odborná němčina 1de2PovinnýCj - 26ne
WPLPlastycs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
1SIÚvod do strojního inženýrstvícs3PovinnýklP - 26ano
3VTVýrobní technologie IIcs2PovinnýklL - 26ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
BMKZáklady managementu kvality a životního prostředícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
N7Deutsch für Studium und Beruf Ide4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BMMatematika II-Bcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
0N2Odborná němčina 2de4Povinnýzá,zkCj - 26ne
4PPPružnost a pevnost Ics7Povinnýzá,zkP - 52 / K - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
N8Deutsch für Studium und Beruf IIde4Volitelnýzá,zkCj - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
8DNPFügetechnikde4PovinnýzkP - 30 / L - 15ano
8DNLGrundlagen der Messtechnikde4PovinnýzkP - 30 / L - 30ano
8DNNHöhere Mathematik III (MB)de6PovinnýzkP - 60 / C1 - 30 / CPP - 30ano
8DNMKonstruktionslehre/ Maschinenelemente Ide4PovinnýzkP - 30 / C1 - 30ano
8DNQProduktionssystemede4PovinnýzkP - 30 / C1 - 15ano
8DNKSteuerungs- und Regelungstechnikde2PovinnýzkP - 30ano
8CX9Technische Physikde2PovinnýzkP - 30 / C1 - 30ano
8DNOWerkstoffe Ide3PovinnýP - 30 / C1 - 15ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
8DNVGrundlagen der Tribologiede4PovinnýzkP - 30 / C1 - 15ano
8DNRGrundlagen Technische Betriebsführungde3PovinnýzkP - 30 / C1 - 30ano
8DGLKonstruktionslehre - Maschinenelemente IIde7PovinnýzkP - 30 / C1 - 30ano
8DNTMaterialfluss und Logistikde4PovinnýzkP - 45 / C1 - 15ano
8DNKSteuerungs- und Regelungstechnikde3PovinnýzkP - 15 / L - 15ano
8CX9Technische Physikde3PovinnýzkP - 15 / L - 30ano
8DNUVorrichtungskonstruktionde3PovinnýCPP - 30ano
8DNSWerkstoffe IIde4PovinnýzkP - 15 / L - 15 / C1 - 15ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5DTDynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
GMDModulový projekt ((B-VSY)cs9PovinnýklC1 - 52ano
5PPPružnost a pevnost IIcs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 12ano
6SRStavba výrobních strojů a robotůcs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
6TTTermomechanikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
EACAplikace CAD/CAM v technol. obrábění Ics4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0ZPAventics pneumobil racingcs3VolitelnýklL - 26 / C1 - 13ano
0PMPraktická metalografiecs2VolitelnýP - 13 / L - 26ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs2VolitelnýCPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BVBakalářský projekt (B-VSY)cs13PovinnýVB - 156ano
5HYHydromechanikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
GSBSeminář k bakalářské práci (B-VSY)cs2PovinnýC1 - 26ano
DMRZáklady managementu rizikcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
FACAplikace CAD/CAM v technol. obrábění IIcs3VolitelnýklP - 26 / CPP - 26ano
0KTKlimatizace a tepelná čerpadlacs2VolitelnýC1 - 26ano
FLELetadlacs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 13ano
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ne
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2VolitelnýP - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZTechnická angličtinaen6PovinnýzkK - 1ano