Detail předmětu

Úvod do strojního inženýrství

FSI-1SIAk. rok: 2021/2022

Předmět seznámí studenty se základní charakteristikou strojní inženýrství.
Provede je životní cyklem strojů. Seznámí je s funkcí základních druhů strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student programu základy strojního inženýrství získá komplexní představu o tom, co je strojní inženýrství a na jaké dílčí obory se člení. Na základě tohoto bude lépe chápat význam dalších předmětů teoretického základu.

Prerekvizity

Zájem o strojní inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů strojního inženýrství.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracovat odbornou esej zabývající se konkrétním výrobkem, strojem, produktem nebo technologií, která je výsledkem strojního inženýrství. Hodnotí se odborná i stylistická kvalita eseje a použité zdroje. Volba tématu by měla odrážet budoucí profesní zájmy studenta. Součástí hodnocení může být test z přednášené látky.

Učební cíle

Cílem je pochopení podstaty práce strojního inženýra a uvědomění si jeho profesní odpovědnosti. Porozumění procesu vývoje nových výrobků nebo postupů typických pro strojní inženýrství, jako jsou stroje, přístroje, zařízení a technologické procesy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů je řešena vyučujicím přidělením úkolů z elearningu.

Základní literatura

MOAVENI, Saeed. Engineering fundamentals: an introduction to engineering. 4th ed. United States: Cengage Learning, c2011. ISBN 978-1-4390-6208-1. (EN)
KEMKA, Vladislav. Stavba a provoz strojů: stroje a zařízení pro SPŠ strojní. 1. Praha: Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0. (CS)
FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-867-0609-5. (CS)

Doporučená literatura

MOAVENI, Saeed. Engineering fundamentals: an introduction to engineering. 4th ed. United States: Cengage Learning, c2011. ISBN 978-1-4390-6208-1. (EN)
KEMKA, Vladislav. Stavba a provoz strojů: stroje a zařízení pro SPŠ strojní. 1. Praha: Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0. (CS)
FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-867-0609-5. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Věda, technika a inženýrství. Inženýrské obory, strojní inženýrství. Inženýrská etika.
2. Stroj, proces, služba. Životní cyklus výrobků. Základní druhy strojů.
3. Koncepční vývoj stroje. Od nápadu až po finální výrobek. Návrhový proces. Konstruování. Modelování. Experiment. Měření.
4. Hnací stroje. Elektromotory, spalovací motory, turbíny, hydraulické a pneumatické hnací stroje. Hybridní pohony.
5. Kompresory, čerpadla a další poháněné stroje.
6. Spolupráce hnacího a poháněného stroje. Význam převodovek, spojek.
7. Stroje pro zpracování surovin, materiálů a polotovarů (výrobní stroje).
8. Stroje na dopravu tuhých, kapalných a plynných látek. Jeřáby, dopravníky, vnitropodniková logistika.
9. Dopravní stroje, motorová vozidla, kolejová vozidla, letadla, lodě.
10. Procesní inženýrství, chemické a potravinářské stroje.
11. Energetická zařízení (výroba elektřiny) a technická úprava prostředí. Akumulace energie.
12. Řídící a regulační technika. Mechatronika. Průmysl 4.0.
13. Metody inženýrské práce. Práce v týmu. Komunikační a prezentační dovednosti. Softwarové nástroje.

eLearning