Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II

FSI-FACAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako navýšení znalostí ze základů konstruování a strojírenské technologie - obrábění se zaměřením na materiálové, logistické a automatizační aspekty procesů, jež se odehrávají v rámci technologie obrábění v interakci stroj - nástroj - obrobek. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci technologických procesů při aplikaci výpočetní techniky.
Zabývá se řešením otázek s výběrem polotovaru, stanovením operací, operačními rozměry, výběrem strojního zařízení, volbou řezného nářadí a stanovením řezných podmínek včetně automatického programování NC strojů s aplikací CAM systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o strojírenské technologii a systémech výpočetní techniky a jejich klasifikace. Získání technik a znalostí s využitím výpočetní techniky v oblasti obrábění předmětů strojírenské výroby. Schopnost tvorby technologických postupů s aplikací výpočetní techniky ve strojírenské technologii. Osvojení metodiky práce v systémech CAM.

Prerekvizity

CAD systémy, základy technologických procesů - obrábění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří znalosti z přehledu a aplikací výpočetní techniky v používaných technologiích obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při tvorbě technologických postupů s aplikací systémů CAM užívaných ve strojírenské technologii.

Učební cíle

Podat detailnější znalosti z procesů opracování a obrábění předmětů strojírenské výroby s aplikacemi systémů výpočetní techniky. Poskytnout budoucím technologům podklady pro optimální a kvalifikované rozhodování v rámci využití různých technologií pro opracování strojírenských materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků.

Základní literatura

PowerMILL - user manual (EN)
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
Kolektiv autoru:: Machining Data Handbook, Volume I.,II., Machining Data Center, 3rd edition, Cincinati, Ohio, 1980
SMITH, Graham T. Cutting tool technology: industrial handbook. London: Springer, c2008, xii, 599 s. ISBN 978-1-84800-204-3. (EN)
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)
MCMAHON, Chris. CADCAM principles, practise and manufacturing management. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 1998, 665 s. ISBN 02-011-7819-2. (EN)
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2. (CS)

Doporučená literatura

PowerMILL - user manual (EN)
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-VTE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní popis sytému CAM, konfigurace
Přenos dat systému CAD/CAM-3D
Výroba děr v CAM
Editace dat pro zpracování v systému CAM
Výběr nářadí pro operace CNC systému, řezné podmínky
Jednoduché operace frézování v CAM
Tvarové frézování v CAM
Speciální operace v systému CAM
Postprocessing zpracovaných programů v systémech CAM

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis systému CAM
2. Přenos dat systému CAD/CAM-3D
3. Výroba děr v CAM
4.-5. Editace dat pro zpracování v systému CAM
6.-7. Výběr nářadí pro operace CNC systému, řezné podmínky
8. Jednoduché operace frézování v CAM
9.-11. Tvarové frézování v CAM
12. Speciální operace v systému CAM
13. Postprocessing zpracovaných programů v systémech CAM