Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I

FSI-EACAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako navýšení znalostí ze základů konstruování a strojírenské technologie. Základy konstruování prováděné v systémech CAD jsou aplikované na jednoduchých příkladech strojních součástek. Zvláštní důraz je kladen na získání znalostí ve využívání výpočetní techniky při tvorbě modelů především v systémech 3D.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o strojírenské technologii a systémech výpočetní techniky a jejich klasifikace. Získání technik a znalostí s využitím výpočetní techniky v oblasti předmětů strojírenské výroby. Schopnost tvorby modelů technologických procesů s aplikací výpočetní techniky ve strojírenské technologii. Osvojení metodiky práce v systémech CAD.

Prerekvizity

Technické kreslení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří teoretické i praktické znalosti z aplikace výpočetní techniky v oblastech tvorby konstrukčních modelů pro technologii obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při modelování v CAD systému užívaného ve strojírenské technologii.

Učební cíle

Podat detailnější znalosti z procesů tvorby počítačových modelů předmětů obrábění strojírenské výroby s aplikacemi systémů výpočetní techniky. Poskytnout budoucím technologům podklady pro optimální a kvalifikované rozhodování v rámci využití různých technologií pro opracování strojírenských materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků.

Základní literatura

Kolektiv autoru:: Machining Data Handbook, Volume I.,II.
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
MCMAHON, Chris. CADCAM principles, practise and manufacturing management. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 1998, 665 s. ISBN 02-011-7819-2. (EN)

Doporučená literatura

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program B-VTE-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Proces konstruování, hardwarové vybavení pro systémy CAD
Softwarové systémy pro oblast CAD
Počítačová grafika a modelování strojních dílců
Modelování v systémech CAD, druhy modelů
Druhy geometrických entit, křivky - popis a řešení
Postup při modelování v systémech 3D
Modelování objemových předmětů, postup při tvorbě modelů
Analytická část výpočetních systémů pro oblast konstruování
Databáze, standardní formáty, výměnné soubory
Tisk výkresových částí

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Popis systému CAD, základní operace
Základní geometrické prvky
Tvorba jednoduchých součástí ve 2D
Editace a kótování
Geometrické křivky, tvorba a úpravy
Transformace částí vytvářených objektů
Geometrické modelování ve 3D, vytváření objemových těles
Jednoduché součásti 3D
Editace těles
Práce se soubory v systémech CAD