studijní program

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTOZPAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0712A130001

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.4.2018 - 26.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je výchova absolventů, kteří získávají dobrý teoretický ale i praktický základ ze všech základních chemických disciplín. Cílem studia je v maximální míře připravit budoucí absolventy do relevantního a konkurenceschopného prostředí, zejména pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.
Bakalářské studium na daném oboru poskytuje zejména výborný základ v uceleném vysokoškolském vzdělání v oblastech zaměřených na ochranu a technologie v životním prostředí s přesahem do mezioborových disciplín.
Studenti získávají během studia teoretické znalosti a praktické dovednosti zejména v analytické chemii, oblastech zaměřených na ochranu životního prostředí, principech spojených s ochranou vody a pochopení dějů, které vedou k čistým technologiím.

Profil absolventa

Absolventi prvního stupně studijního programu „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“ získávají titul bakalář (Bc.) a jsou vybaveni celým portfoliem znalostí pro praxi nebo navazující magisterské studium. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, chemické technologie a chemického inženýrství. Tyto znalosti jsou podpořeny znalostí matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Absolvent tak disponuje širokým spektrem jak přírodovědných, tak všeobecných chemicko-technologických znalostí, které jsou předpokladem pro další oborovou specializaci v oblasti aplikované analytické chemie, ochrany životního prostředí, environmentální legislativy, bezpečnosti práce a environmentálních technologií. Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, vlivem na životní prostředí, akumulaci a transport, umí aplikovat základní analytické metody pro získání experimentálních dat. Absolvent je schopen teoretické vědomosti aplikovat na technologické problémy, dokáže se rychle adaptovat do různých provozů a laboratoří. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí. Absolvent dokáže samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci většího rozsahu. To znamená, že absolvent má znalosti i praktické zkušenosti s postupy a metodami vědecké práce. Dále pak je absolvent schopen získané poznatky ústně prezentovat a to i v anglickém jazyce. Získané vzdělání je důležité pro širší pochopení environmentálních problémů a trvale udržitelného rozvoje a pro budoucí uplatnění v environmentálně a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní správě, zdravotnictví, farmacií a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizacích. Absolvování bakalářského programu dává absolventovi také předpoklady k úspěšnému studiu v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí zaměřeného na pokročilé metody environmentální analýzy a moderní technologie.

Charakteristika profesí

Absolventi najdou uplatnění v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí, případně v nejrůznějších laboratořích zabývajících se stopovou analýzou škodlivin ve všech složkách životního prostředí a v potravních řetězcích, dále v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech ostatních oborech průmyslu i zemědělství, a to ve funkcích ekologů, vodohospodářů a specialistů pro problematiku nakládání s odpady. Rovněž najdou své uplatnění v akreditovaných a auditovaných laboratořích chemie a technologie ochrany životního prostředí a ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na tuto oblast. Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation Systém, popis pracovní zátěže pro jednotlivé předměty a definice výpočtu je zveřejněna na https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/ects-alokace-kreditu.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 11 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 40 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty teoretického základu, na které v dalších ročnících navazují předměty jak teoretické, tak profilujícího základu. 30% předmětů tvoří praktická a laboratorní cvičení. Absolvováním předmětů tak získá student znalosti a dovednosti, které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen (cs)1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1PovinnýS - 26ne
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs (en)1PovinnýklL - 13ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 131ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OBTObecná toxikologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_OCH1Organická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 131ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_FYZ2Fyzika IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
BC_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ANC2Analytical Chemistry IIen (cs)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC2Analytická chemie IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ECHTEnvironmentální chemie a technologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BC_BCH1Biochemie Ics (en)4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13Bano
BC_LSP1_ŽPLaboratorní projekt I - ŽPcs3Povinně volitelnýklSL - 26Bano
BC_ODP_ZOdborná praxe - CHTOZPcs4Povinně volitelnýC1 - 78Bano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13Bano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_AMPAnalytické metody v praxics4PovinnýzkP - 26ano
BC_HAVAnalýza vody a hydrochemiecs (en)3PovinnýklP - 26ano
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien (cs)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_JCHJaderná chemiecs3PovinnýklP - 26ano
BC_EAV_PPraktikum z environmentální analýzy a vzorkovánícs2PovinnýklSL - 52ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3PovinnýzkP - 26ano
BC_UBP_ŽPÚvod do bakalářské práce - ŽPcs2PovinnýklC1 - 26ano
BC_TP_ŽP2Týmový projekt - ŽP 2cs2Povinně volitelnýC1 - 26Aano
BC_VODVybrané kapitoly z organické chemiecs3Povinně volitelnýklP - 26Aano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAP_CHTOZPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_EKTEkotoxikologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_ETEnvironmentální technologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_HYBHydrobiologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_EKT_PPraktikum z ekotoxikologiecs2Povinně volitelnýL - 39Aano
BC_HYB_PPraktikum z hydrobiologiecs2Povinně volitelnýklL - 26Aano
BA_AACHAdvanced Analytical Chemistryen4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2Povinně volitelnýklL - 26Bano
BC_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 26Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 2 BC_PCM1, BC_PCM2
A 8 BC_TP_ŽP2, BC_VOD, BC_HYB, BC_EKT_P, BC_HYB_P
B 4 BC_FYZ2, BC_EMT, BC_BCH1, BC_LSP1_ŽP, BC_ODP_Z, BC_ISO