Detail předmětu

Jaderná chemie

FCH-BC_JCHAk. rok: 2021/2022

Definice a obsah jaderné chemie, základní vlastnosti radionuklidů a ionizujícího záření, radioaktivita, radioaktivní přeměny, jaderné reakce, ionizující záření a radionuklidy v životním prostředí. Využití radionuklidů a ionizujícího záření, technologie jaderné chemie.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu studenti:
1. Budou znát definici a obsah jaderné chemie
2. Budou chápat základní vlastnosti radionuklidů a ionizujícího záření
3. Budou obeznámeni s pojmem radioaktivita, s procesy radioaktivní přeměny, s jadernými reakcemi, vznikem ionizujícího záření
4. Budou informování o výskytu radionuklidů v životním prostředí, o využití radionuklidů a ionizujícího záření
5. Budou seznámeni s technologiemi jaderné chemie

Prerekvizity

Fyzika, matematika, obecná chemie

Doporučená nebo povinná literatura

G.R.Choppin, J.Rydberg: Nuclear Chemistry, , 0 (EN)
J.Hála: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, , 0 (CS)
V.Majer a kolektiv: Základy jaderné chemie, , 0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě úspěšného zvládnutí zápočtového písemného testu. Stupnice: A: 100 - 81 bodů; B: 80-71 bodů; C: 70 - 61 bodů; D: 60-59 bodů; E: 50-41 bodů; F: 40 a méně bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Jednotky a veličiny, kvantově mechanický popis atomového jádra, slupkový model, kapkový model.
2. Vazební energie, radioaktivita alfa, beta, gama, časový zákon radioaktivních přeměn, přeměnové řady, aktivita.
3. Interakce záření v látkách, interakce nabitých částic, fotonů a neutronů.
4. Jaderné reakce, pružný a nepružný rozptyl, radiační záchyt, neutronová aktivační analýza.
5. Štěpení, jaderná syntéza, štěpná řetězová reakce řízená a neřízená, jaderný reaktor.
6. Chemické důsledky jaderných reakcí, biologické účinky záření.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Cíl

Cílem předmětu je
- rozšířit a prohloubit základy získané v předchozím studiu
- vytvořit přiměřené předpoklady pro hlubší pochopení podstaty složitých technických a přírodních jevů souvisejících s radioaktivitou a jadernou chemií včetně moderních technologií
- přispět k zvládnutí souvisejících a navazujících předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, je však doporučená. Pro studenty v kombinované formě studia jsou určeny konzultace v rozsahu přednášek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor