Detail předmětu

Základy laboratorní techniky

FCH-BC_ZLTAk. rok: 2021/2022

Teoretické základy laboratorní techniky nezbytně nutné ke zvládnutí praktické laboratorní výuky v laboratorních cvičeních Praktikum z anorganické chemie I a Praktikum z anorganické chemie II.
Laboratorní řád, bezpečnost práce, zásady první pomoci a nakládání s chemickými odpady. Laboratorní vybavení, základní laboratorní operace, např. práce se sklem, vážení, měření objemů kapalin a plynů, zahřívání a chlazení, žíhání, rozpouštění a ředění, separace složek nehomogenních směsí (např. dekantace, filtrace), oddělování složek homogenních směsí (např. krystalizace, destilace), další separační a čisticí techniky (např. sušení, extrakce, sublimace, rekrystalizace), měření fyzikálních veličin (bod tání, index lomu, hustota, pH).

Výsledky učení předmětu

Student získá základní přehled o běžně využívaných laboratorních technikách a základním laboratorním vybavení. Uvědomí si nezbytnost a užitečnost znalostí získaných v dalších předmětech pro práci v laboratoři (především chemické výpočty) a důležitost dodržování bezpečnostních předpisů a laboratorního řádu.

Prerekvizity

Nejsou. Jedná se o naprosto základní teoretický předmět sloužící k nutnému vyrovnání rozdílných znalostí studentů nastupujících ze středních škol tak, aby v dalším semestru mohli všichni studenti začít bez překážek a větších rozdílů pracovat v laboratorním praktiku.

Literatura

B. Kábelová, I. Pilátová, Z. Hanáková: Laboratorní technika II, FCH VUT v Brně 1999 (CS)
J. Klikorka, J. Klazar, J. Votinský, J. Horák: Úvod do preparativní chemie, SNTL/ALFA, Praha 1972 (CS)
A. Růžička, Z. Žák, A. Mareček: Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie, MU, Brno 1998 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu,tj. získání 50 a více % z maxima dosažitelných bodů. Student má k dosažení nadpolovičního a vyššího počtu bodů tři nezávislé pokusy, všechny otázky mají stejnou obtížnost a jsou proto hodnoceny stejným počtem bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Laboratorní řád, bezpečnost práce, zásady první pomoci a nakládání s chemickými odpady. Barevné značení tlakových lahví s plyny
Seznámení se se základním laboratorním vybavením (laboratorní pomůcky, sklo, porcelán).
Práce se sklem, vážení. Práce s předvážkami a s analytickými vahami. Odměřování objemů kapalin a plynů. Orientační odměřování objemu kapalin. Práce s dávkovačem a automatickou pipetou. Zásady práce s odměrným sklem (odměrné válce, odměrné baňky, pipety, byrety). Práce s automatickou byretou.
Zahřívání a chlazení. Přímé zahřívání, plynové a lihové kahany. Elektrické zdroje ohřevu. Nepřímé zahřívání (kapalinové, parní, vzdušné a další lázně). Žíhání. Chlazení (chladicí směsi, chladicí media). Chlazení par.
Separace složek nehomogenních směsí (dekantace, filtrace). Filtrační materiály. Způsoby filtrace (filtrace za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka). Separace složek homogenních směsí (krystalizace, destilace). Druhy krystalizace (volná, rušená, frakční krystalizace, krystalizace změnou složení rozpouštědla, vykrývání). Destilace (prostá destilace, frakční destilace, rektifikace, destilace s vodní parou, destilace za sníženého tlaku).
Další separační a čisticí techniky (sušení, extrakce, sublimace a rekrystalizace). Měření fyzikálních veličin (bod tání, index lomu, hustota, pH).

Cíl

Cílem a smyslem předmětu je příprava studentů na práci v laboratoři. Teoreticky jsou studenti seznámeni se základním laboratorním vybavením a základními laboratorními technikami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je třeba absolvovat všechna cvičení. V odůvodněných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině.
Studenti na konci semestru vypracují závěrečný test na elearningu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
  obor BKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning