studijní program

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Fakulta: FSIZkratka: N-FIN-PAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0719A110001

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 6.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Fyzika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout absolventům bakalářských studijních programů s rozšířenou výukou fyzikálních a matematických disciplín vzdělání, které je připraví pro práci ve výzkumných a vývojových laboratořích v akademických institucích, výrobních podnicích či high-tech firmách zaměřených na řešení problematiky vycházející z oblastí aplikované fyziky a fyzikálního inženýrství, jako je příprava a analýza nanostruktur a pokročilých materiálů či konstrukce fyzikálních a optických přístrojů a zařízení. Studium je založeno na poznání vybraných oblastí současné fyziky a jejich uplatnění ve výzkumu a praxi.

Profil absolventa

Znalosti: Student získá široké teoretické a experimentální znalosti v oblasti moderních materiálů, zejména nízkodimenzionálních, světelné a částicové optiky, mikroskopie a spektroskopie. Tento komplex teoretických a experimentálních znalostí mu umožní porozumět pokročilým metodám tvorby nanostruktur s požadovanými vlastnostmi pro užití např. v nanofotonice a nanoelektronice či biosenzorech a zvládnout široké spektrum metod jejich analýzy, porozumět funkci komplexních fyzikálních a optických zařízení a přístrojů a zvládnout principy jejich konstrukce. Významnou část vzdělávání tvoří vlastní práce studentů v laboratořích ústavu vybavených nejmodernějšími zařízeními. K vysoké úrovni vzdělávání přispívá rovněž i možnost využití personálního a materiálního zázemí poskytovaného výzkumnou infrastrukturou CEITEC, a rozsáhlá mezinárodní spolupráce ústavu v oblasti výzkumu a vzdělávání umožňující studentům strávit ucelenou část studia v zahraničí.
Dovednosti: Absolventi budou schopni řešit komplexní fyzikálně-inženýrské problémy na úrovni experimentální i teoretické. Výběrem povinně volitelných předmětů a volbou diplomové práce student získá dovednosti v oblastech fyziky nanostruktur a pokročilých materiálů a inženýrské optiky.
Kompetence: Absolventi studijního programu budou schopni tvůrčím způsobem užívat fyzikální metody a postupy při přípravě a analýze nanostruktur a pokročilých materiálů, při konstrukci fyzikálních a optických zařízení a jejich užití v různých oblastech vývoje a výzkumu. Absolventi se uplatní ve výrobních podnicích a high-tech firmách, zejména s technologickým a přístrojovým zaměřením, na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech nejen fyziky a inženýrství, mohou být také členy týmů např. v oblasti biologie, chemie či lékařství. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, nanotechnologie, materiálové vědy.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu budou schopni tvůrčím způsobem užívat fyzikální metody a postupy při přípravě a analýze nanostruktur a pokročilých materiálů, při konstrukci fyzikálních a optických zařízení a jejich užití v různých oblastech vývoje a výzkumu. Absolventi se uplatní ve výrobních podnicích a high-tech firmách, zejména s technologickým a přístrojovým zaměřením, na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí. Vzhledem k získané šíři znalostí a dovedností jsou schopni rychlé adaptability v nejrůznějších oblastech nejen fyziky a inženýrství, mohou být také členy týmů např. v oblasti biologie, chemie či lékařství. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, nanotechnologie, materiálové vědy.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součásti SZZ a jejich obsah
1. Obhajoba diplomové práce
2. Fyzikální vlastnosti materiálů a metody jejich studia (Fyzikální vlastnosti materiálů, Mikroskopie a spektroskopie, Částicová optika)
3. Volba jednoho tématu ze čtyř možností (s ohledem na zaměření diplomové práce)
a) Fyzika povrchů a nanostruktur (Povrchy a tenké vrstvy, Diagnostika nanostruktur)
b) Nanofotonika a nanoelektronika (Nanofotonika a plasmonika, Nanoelektronika)
c) Optika a její aplikace (Vlnová optika, Inženýrská optika, Optoelektronika a integrovaná optika)
d) Fyzikální přístroje a zařízení (Konstrukce přístrojů, Inženýrská optika, Částicová optika)
(V závorce jsou uvedeny předměty vztahující se k danému tematickému okruhu.)

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu zaměřeném zejména na aplikovanou fyziku, fyzikální inženýrství, biofotoniku, nanotechnologie, materiálové vědy.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TFVFyzikální vlastnosti materiálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TPEPočítače v experimentucs2PovinnýklP - 13 / CPP - 13ano
T1T-APovrchy a tenké vrstvyen (cs)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TSISpeciální praktikum IIcs (en)4PovinnýklL - 39ano
TAOVlnová optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
TK1Konstrukce přístrojů Ics5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
TNINanoelektronikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 20 / CPP - 61ano
TNF-ANanofotonika a plasmonikaen (cs)6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 20 / CPP - 61ano
TP1Přesná mechanika Ics7Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 261ano
TEB-AExperimentální biofotonikaen3VolitelnýkolP - 26 / L - 13ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2VolitelnýkolP - 39 / P - 39ano
0F5Semestrální projekt N Ics (en)3VolitelnýklCPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TAIAnalýza inženýrského experimentucs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
WA1Metody strukturní analýzycs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
TNMNumerické metody analýzy obrazůcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0F6Semestrální (průmyslový) projekt N IIcs3PovinnýklCPP - 65ano
TFOFourierovská optikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
TK2Konstrukce přístrojů IIcs4Povinně volitelnýkolP - 13 / CPP - 262ano
TMTNanostrukturní materiálycs4Povinně volitelnýkolP - 26 / P - 26 / L - 3 / L - 3 / C1 - 10 / C1 - 102ano
TP2Přesná mechanika IIcs4Povinně volitelnýkolP - 13 / CPP - 262ano
TFMFourierovské metody v optice a ve strukturní analýzecs (en)4Volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
0PPTPrůmyslový projekt (N-FIN, M-PMO)cs3VolitelnýklPX - 120ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TCOČásticová optikacs (en)6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 14 / CPP - 12ano
TIOInženýrská optikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 12 / C1 - 14ano
TMKMikroskopie a spektroskopiecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
TOIOptoelektronika a integrovaná optikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TOJPředdiplomní projektcs5PovinnýCPP - 65ano
TSDSeminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO)cs3PovinnýC1 - 26ano
TP0Fyzikální principy technologie výroby polovodičůcs2VolitelnýkolP - 39 / P - 39ano
0F7Semestrální projekt N IIIcs3VolitelnýklCPP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TPJDiplomový projekt (M-FIN)cs (en)20PovinnýVD - 156 / CPP - 52ano
TSRSeminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO)cs (en)3PovinnýC1 - 13ano
TSNSpeciální seminářcs (en)3PovinnýC1 - 26ano
TDNDiagnostika nanostrukturcs (en)4Povinně volitelnýkolP - 13 / L - 6 / C1 - 14 / CPP - 63ano
TMTNanostrukturní materiálycs4Povinně volitelnýkolP - 26 / P - 26 / L - 3 / L - 3 / C1 - 10 / C1 - 103ano
TOVTechnologie optické výrobycs4Povinně volitelnýkolP - 13 / L - 263ano
TM0Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopiecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 12 TK1, TNI, TNF-A, TP1
2 2 TFO, TK2, TMT, TP2
3 1 TDN, TMT, TOV