studijní program

Telekomunikační a informační systémy

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-TLIAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060005

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.

Profil absolventa

Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů, např. u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u poskytovatelů internetového připojení a služeb a dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
139 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 26 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BKC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BKC-MA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 22 / O - 4ano
BKC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3PovinnýzkP - 14 / COZ - 12 / L - 14ano
BKC-PC1TPočítače a programování 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BKC-TDETechnická dokumentacecs3PovinnýklP - 12 / Cp - 26ano
BKC-ELSElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / COZ - 13 / L - 13 / L - 13ne
BKC-FYSFyzikální seminářcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BKC-MASMatematický seminářcs2VolitelnýCOZ - 14 / CPP - 12ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ESOTElektronické součástkycs5Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13 / L - 26ano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BKC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BKC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / O - 6ano
BKC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2PovinnýL - 26ano
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ANAAnalogová technikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14ne
BKC-ASIAnalýza signálů a soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / L - 12ne
BKC-KOMKomunikační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
BKC-MA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / O - 4ne
BKC-MVAMěření v elektrotechnicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ARSArchitektura sítícs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-DAKDatová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ne
BKC-DE1Digitální elektronika 1cs6Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 26 / L - 13ne
BKC-PC2TPočítače a programování 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BKC-PRMPřenosová médiacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-MDSMultimediální službycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-B2TSemestrální prácecs1PovinnýklPR - 1ne
BKC-ZKRZáklady kryptografiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
BKC-ZSYZabezpečovací systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ne
BKC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 2ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-BCTBakalářská prácecs5PovinnýPR - 1ne
BKC-SOSSíťové operační systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BKC-HWSHardware počítačových sítícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
BKC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
BKC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BKC-ELSElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / COZ - 13 / L - 13 / L - 13ne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ne
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
PVA 1 5 kr nekontroluje se BKC-PRM (5 kr)
PVA 2 10 kr nekontroluje se BKC-ZSY (5 kr), BKC-ZSG (5 kr)
PVA 3 15 kr nekontroluje se BKC-HWS (5 kr), BKC-IOT (5 kr), BKC-KEZ (5 kr)
PVB 1 4 kr nekontroluje se BKC-AN4 (2 kr), BKC-AEI (2 kr)