Detail předmětu

Podnikatelské minimum

FEKT-XPC-POMAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá následujícími pěti problémovými okruhy:
1. Finanční aspekty podnikání.
2. Legální a daňové otázky.
3. Ekonomické aktivity v tržním prostředí.
4. Sledování hospodářských operací v rámci podniku.
5. Časová hodnota peněz a finanční matematika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl mít znalosti na úrovni středoškolského studia. z oblasti matematiky pak znalosti pravidel pro jednoduché a složené úročení a parciálních derivací funkcí více proměnných.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky k zápočtu / hodnocení:
• - 80% účast na cvičeních,
• - aktivní účast na cvičeních v průběhu semestru,
• - zápočtový test.

ALTERNATIVNĚ (kombinovaní studenti, svobodný předmět, ostatní dle dohody): 7 čárek v docházce
(v odůvodněných případech lze nahradit), min. 70 bodů (off-site cvičení, zápočtový test). Na počtu
bodů nezáleží, nejde o klasifikovaný zápočet.
Účast na cvičeních je povinná, neúčast lze nahradit s jinou skupinou. Při delší omluvené neúčasti způsob náhrady dle domluvy s vyučujícím – formou samostatného zpracování tématu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout praktický přehled legálních, ekonomických, finančních a dalších otázek souvisejících s podnikáním.
Na konci kurzu bude student schopný:
• chápat práva a povinnosti vyplývající z legislativy,
• popsat základní pravidla pro sledování ekonomických dějů v podniku,
• rozlišovat mezi výnosy a náklady, ziskem, vyhodnotit obchodní marži,
• aplikovat ekonomický způsob uvažování,
• vnímat vzácnost výrobních faktorů a roli zisků, mezd, úroku a renty,
• interpretovat účetní závěrku, bilanci a výsledovku,
• vysvětlit roli nabídky a poptávky při formování tržní ceny,
• chápat roli finančních trhů a cenných papírů.

Základní literatura

Aktuální legislativa, jako je Živnostenský zákon, Zákon o obchodních korporacích, Občanský zákoník - na úvodní přednášce budou sděleny odkazy. (CS)
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert. ISBN 978-80-271-0689-9. (CS)
MEIXNEROVÁ, Lucie, Šárka ZAPLETALOVÁ a Zuzana STEFANOVOVÁ. Mezinárodní podnikání: vybrané strategické, manažerské a ekonomické aspekty. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-654-8. (CS)
JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-754-7. (CS)
PEVNÁ, Jana. Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2225-8. (CS)
Podklady pro studium a internetové odkazy budou průběžně zveřejňovány v e-learningu. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní přednáška, náplň a cíle, aktualizace studijní literatury, organizace výuky.
Právní rámec podnikání v ČR, vztahy veřejnoprávní a soukromoprávní.
Živnostenský zákon, členění živností, podnikání fyzické a právnické osoby,.
Obchodní zákoník-podnikání, podnik, formy právnických osob, podklady pro cvičení. Vztah obchodního a občanského zákoníku.
Daňový systém České republiky, druhy daní, způsoby stanovení výše daně a jejího výběru.
Daň z příjmů fyzických osob, daňové odpisy.
Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR, dovoz, vývoz.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR a ve vazbě na EU. Spotřební daň a princip jejího fungování.
Daň silniční, daň z nemovitostí a daně z převodu vlastnictví.
Zobrazení ekonomických dějů v podniku pomocí účetnictví-základní pojmy.
Základy finanční matematiky, časová hodnota peněz.
Opakování, dotazy.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou sloužit k procvičování látky probrané na přednáškách podle aktuálního právního stavu.
Zpracování podkladů nutných pro založení firmy podle českého práva - případová studie na časovou a věcnou posloupnost kroků.
Jednoduché příklady výpočtu jednotlivých daní.
Výpočet daňových odpisů.
Zobrazení jednoduchých hospodářských operací v účetnictví ve výrobní a obchodní firmě.
Souvislost účetních výkazů.
Příklady na výpočet vedoucí ke zhodnocení investičních příležitostí a určení hodnoty podnikatelského projektu resp. podniku.
Zápočtový test.

eLearning