studijní program

Telekomunikační a informační technika

Fakulta: FEKTZkratka: MKC-TITAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060011

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Telekomunikační a informační technika na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Nabídka povinně volitelných předmětů spolu se semestrálním projektem a diplomovou prací umožňuje studentům zaměřovat se úžeji na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, Internet věcí IoT, smart technologie, na zabezpečovací metody a na multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracování multimediálních signálů i s návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a s distribuovanými aplikacemi, stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohloubí studiem dalších teoretických předmětů z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních programů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Profil absolventa

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami, smart systémy, Internetem věcí IoT či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto programu jsou schopni se uplatnit ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítích. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.
Studijní program Telekomunikační a informační technika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.

Charakteristika profesí

Podle průzkumů patří absolventi informačních oborů na trhu práce k nejžádanějším a s uplatněním nemají žádné problémy, absolventi programu MPC-TIT jsou velmi žádáni. Mohou si obvykle vybírat z mnoha nabídek a zájmu zaměstnavatelů odpovídá také nadprůměrné finanční ohodnocení. Absolventi také často volí vlastní podnikání, ke kterému mají odpovídající vzdělání. Zaměstnavatelé a praxe obecně oceňují praktické znalosti s hlubšími teoretickými základy moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Absolventi nabízejí znalosti problematiky mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředků moderních síťových technologií, telekomunikačních služeb, multimédií, internetových technologie včetně Internetu věcí, chytrých technologií a obecně Průmyslu 4.0, zabezpečovacích metod a multimediálních přenosů. Absolventi jsou připraveni uspokojit aktuální požadavky trhu práce v oblasti telekomunikačních a informačních technologií.

Vytváření studijních plánů

Studijní plány odpovídají rychlému rozvoji telekomunikačních a informačních technologií.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
57 kreditů v povinných předmětech,
57 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-DSADatové struktury a algoritmycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MKC-TSDTeorie sdělovánícs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
MKC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13PVA1ano
MKC-MOSModerní síťové technologiecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA3ano
MKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 27 / L - 12PVB2ne
MKC-SAJSpolehlivost a jakostcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 20 / L - 6PVB2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-CSIČíslicové signály a systémycs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MKC-PKTPokročilé komunikační technikycs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MKC-SSYBezdrátové senzorové sítěcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ne
MKC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 18 / PR - 8PVA1ne
MKC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ano
MKC-MPGModerní počítačová grafikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA4ne
MKC-NSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA4ano
MKC-NAVPočítače a jejich periferiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ne
MKC-PZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ne
MKC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ne
MKC-ZPRZpracování řečics6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA4ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-BKSBezpečnost komunikačních systémůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MKC-SPISemestrální prácecs1PovinnýklK - 26ano
MKC-CASČíslicové zpracování akustických signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA5ne
MKA-KPMMobile Network Communication Systemsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA5ano
MKC-PZPParalelní zpracování datcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13PVA5ne
MKC-TLSTelekomunikační systémycs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA5ano
MKC-VDPVyšší techniky datových přenosůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
MKC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ne
MKC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-MSTDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MKC-STTSeminář TITcs3PovinnýS - 26ano
MKC-KRYKryptografiecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA6ne
MKC-SKSSlužby komunikačních systémůcs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA6ano
MKC-ZMDZpracování multimediálních datcs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA6ne
MKC-NANNanotechnologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA2ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 338ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-OPTOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 15 kr MKC-DRE (5 kr), MKC-MAT (5 kr), MKC-MNM (5 kr)
PVA2 5 kr - 15 kr MKC-FPF (5 kr), MKC-KVE (5 kr), MKC-NAN (5 kr)
PVA3 7 kr - 12 kr MKC-MOS (7 kr)
PVA4 5 kr - 41 kr MKC-SSY (6 kr), MKC-MPG (6 kr), MKC-NSB (5 kr), MKC-NAV (6 kr), MKC-PZO (6 kr), MKC-ADP (6 kr), MKC-ZPR (6 kr)
PVA5 19 kr - 37 kr MKC-CAS (6 kr), MKA-KPM (6 kr), MKC-PZP (6 kr), MKC-TLS (7 kr), MKC-VDP (6 kr)
PVA6 7 kr - 21 kr MKC-KRY (7 kr), MKC-SKS (7 kr), MKC-ZMD (7 kr)
PVB1 4 kr MKC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MKC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 5 kr - 17 kr MKC-PSD (6 kr), MKC-SAJ (5 kr)