Detail předmětu

Účetnictví

FP-BucePAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019. 19. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2019. 1080 s. ISBN 978-80-7554-192-5. (CS)
ELLIOT B.; ELLIOT J. Financial accounting and reporting. Harlow, UK Pearson, 2013, 904 s. ISBN 978-0-273-77817-2.
MALBURG, C. R. Accounting for the New Business. Adams Media Corporation Avon, Massachutsetts. ISBN 1-55850-759-0.
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8.
BOKŠOVÁ, J. Účetní výkazy pod lupou. Praha, Linde, 2013. ISBN 9788072019212.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
STROUHAL, J. a kol. Meritum - Účetnictví podnikatelů. Praha: Wolter Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-518-5.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemné práce (ve 12. týdnu semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40 % zápočet : 60 % zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví, jeho metodickými nástroji a právní úpravou. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky, vazbám mezi jednotlivými výkazy a využití zveřejněných účetních informací ve finančním řízení podniku.
1. Podstata a význam účetnictví, základní principy.
2. Rozvaha - bilanční princip, 4 základní rozvahové změny.
3. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztrát.
4. Zásady vedení účetnictví, účet, účetní knihy a další metodické nástroje.
5. Základní postupy účtování oběžných a dlouhodobých aktiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů.
6. Přehled účtování nákladů a výnosů, uzávěrkové práce.
7. Struktura účetní závěrky, její zveřejnění a audit.
8. Historie účetnictví, informační a komunikační technologie v účetnictví.
9. Regulace a harmonizace účetnictví, mezinárodní účetní systémy.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor