Detail předmětu

Fyzika

FAST-BBA001Ak. rok: 2021/2022

Úvod, kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, dynamika tuhých těles, hydromechanika, kmity, vlnění.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní teoretické znalosti a praktické dovednosti a návyky v oblastech fyziky: kinematika a dynamika hmotného bodu, mechanika tuhého tělesa, hydromechanika a mechanické kmity a vlnění.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky v rozsahu střední školy.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Kinematika hmotného bodu. Pohyb hmotného bodu. Okamžitá rychlost. Okamžité zrychlení. Rozklad vektoru zrychlení.
2. Obecný pohyb. Rovnoměrný kruhový pohyb. Rovnoměrný zrychlený pohyb kruhový.
3. Dynamika hmotného bodu. Newtonovy zákony. Řešení pohybové rovnice. Pohyb v neinerciálních soustavách.
4. Mechanická práce a výkon. Kinetická a potenciální energie. Zákon zachování energie.
5. Impuls síly. Moment síly. Moment hybnosti. Souvislost momentu síly a momentu hybnosti.
6. Dynamika tuhých těles. Hmotnost a hybnost soustavy hmotných bodů. Moment síly soustavy hmotných bodů.
7. První impulsová věta. Druhá impulsová věta. Podmínky rovnováhy tuhého tělesa. Skládání sil.
8. Kinetická energie tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa okolo pevné osy.
9. Hydromechaniky. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Povrchové napětí.
10. Rovnice kontinuity. Věta o hybnosti kapaliny. Bernoulliova rovnice, pohyb reálné kapaliny.
11. Kmity. Volné harmonické kmity. Fyzikální kyvadlo. Energie harmonických kmitů.
12. Tlumené kmity. Vynucené kmity. Vlnění. Rovnice výchylky. Vlnová rovnice. Rychlost a intenzita vlnění.
13. Interference vlnění. Stojaté vlnění.

Cíl

Získání základních teoretických znalostí a praktických znalostí a návyků v oblastech fyziky: kinematika a dynamika hmotného bodu, mechanika tuhého tělesa, hydromechanika a mechanické kmity a vlnění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor