Detail předmětu

Biofyzikální chemie

FCH-MC_BFCHAk. rok: 2021/2022

Předmět se zaměřuje na aplikaci základních teoretických poznatků fyzikální chemie na biologické systémy. Jedná se o hraniční předmět mezi fyzikou, chemií a biologií, který umožní získání molekulárního a strukturního pohledu na biologicky důležité a medicínsky významné děje. Klíčová pozornost je věnována přesahu základních teoretických poznatků do analytické (pokročilé metody studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů) a aplikační oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů chemické termodynamiky a kinetiky a jejich aplikace na biologické systémy.

Prerekvizity

Znalosti z vybraných kapitol z předmětů Fyzikální chemie I, II a Biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí: písemné části a ústní části ve formě kolokvia. V rámci písemné části zkoušky je ověřena schopnost studenta orientovat se v dané problematice a především aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní praktické úkoly. V případě úspěšného absolvování písemné části (dosažení výsledku odpovídajícímu alespoň 50% z celkového počtu bodů) následuje kolokvium, v jehož průběhu studenti s vyučujícím prochází zadání písemné části a obhajují, případně doplňují svoje odpovědi. Na základě výkonu při této části zkoušky může být studentovi upraveno hodnocení získané z písemné části směrem k vyššímu stupni.

Osnovy výuky

Předmět se zaměřuje na aplikaci základních teoretických poznatků fyzikální chemie na biologické systémy. Jedná se o hraniční předmět mezi fyzikou, chemií a biologií, který umožní získání molekulárního a strukturního pohledu na biologicky důležité a medicínsky významné děje. Klíčová pozornost je věnována přesahu základních teoretických poznatků do analytické (pokročilé metody studia a interpretace struktury a funkce biopolymerů) a aplikační oblasti.

Osnova je členěna podle týdenní výuky:

1. Úvod do biofyzikální chemie
2., 3. Význam nekovalentních interakcí v biofyzikální chemii
4., 5. Biologická termodynamika
6. Bioenergetika
7., 8. Fázové rovnováhy v biologických systémech
9. Vazebné rovnováhy
10. Význam a vlastnosti biologických membrán
11. Nerovnovážná termodynamika
12., 13. Biologická kinetika

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky aplikace základních poznatků fyzikální chemie na konkrétní biologické systémy a děje. Studenti by si v průběhu kurzu měli vytvořit/zopakovat základní pojmový aparát a seznámit se s klíčovými oblastmi aplikace termodynamických a kinetických principů v biologických vědách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, doporučená.

Základní literatura

Kodíček M. Karpenko V.: Biofysikální chemie. Academia, 2000 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace BF , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning