Detail předmětu

Czech language

FEKT-XPA-CJ1Ak. rok: 2021/2022

Předmět je vyučován především přímou metodou s využitím audiovizuálních pomůcek. Výuka je vedena lektorem, zahrnuje práci s učebnicí, pracovním sešitem a doplňkovými cvičeními, skupinovou práci, interpretaci čteného a vyslechnutého textu. V nezbytných případech se opírá o angličtinu.

 

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student:

 • ovládá omezenou slovní zásobu a je schopen reagovat na základní společenské fráze: představení se, informace o sobě a své rodině, komunikace v obchodě, v restauraci, orientace ve městě atd.
 • zná základní informace o České republice, má povědomí o českých reáliích, známých českých osobnostech a české kultuře
 • má povědomí o struktuře českého deklinačního systému, aktivně dokáže použít akuzativ sg. a pl.
 • zná zjednodušený systém konjugace sloves, pravidelná slovesa a nejpoužívanější nepravidelná slovesa umí vyčasovat v indikativu prézenta, některá slovesa i v préteritu.
 • zná a umí použít modální slovesa v indikativu prézenta, popř. v kondicionálu.

 

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres, A1/1, English Appendix, Workbook+CD, 2. oprav. vyd., Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-079-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT - přímá metoda s využitím audiovizuálních pomůcek. V nezbytných případech se opírá o angličtinu.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test nebo ústní praktická zkouška dle pokynu vyučujícího a pravidelná účast ve výuce (75 %) jsou požadavky k úspěšnému ukončení předmětu.

 

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

 • Úvod do studia českého jazyka; český vokalický a konsonantický systém
 • Představování, seznamování, pozdravy, zdvořilostní fráze; sloveso „být, dělat“ + zápor, kategorie rodu, -á konjugace, čísla 0 – 10
 • Orientace, pohyb ve městě, komunikace na nádraží; slovesa „mluvit, rozumět, vědět, vidět, muset“, -í konjugace, adverbia „nahoře, dole…“, čísla 11 – 100
 • V restauraci; konstrukce „mít rád“, jídlo a nápoje, nominativ singuláru, akuzativ singuláru, -e konjugace, čísla 100 – 1000
 • Moje rodina; zájmena „můj, moje, tvůj, tvoje…“, zájmena „jaký, jaká, jaké“, adjektiva, slovesa „studovat, pracovat“, akuzativ singuláru, -ovat konjugace
 • Kdy se sejdeme? Datum, hodina, den, týden, měsíc, rok, modální slovesa „chtít moct, muset“, konstrukce „rád dělat“, Vánoce
 • Slavní Češi a Češky; minulý čas, slovesa „znát, vědět, umět“, nepravidelná slovesa
 • Kde jsi byl/a včera? Na dovolené; prepozice „v, na, u“, lokál singuláru, prepozice „o“ 
 • Exkurze do města
 • Opakování + test

 

Cíl

Cílem výuky je dosažení znalosti českého jazyka na úrovni A1 dle SERRJ (CEFR). Znalosti umožňují studentům porozumět a vhodně reagovat v běžných komunikačních situacích, jako je jednoduchá konverzace, nakupování, ubytování, používání veřejné dopravy, orientace ve městě, dále by studenti měli být schopni popsat své bydliště a lidi, které znají, jednoduchými větami a frázemi.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPA-ELE bakalářský

  specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
  specializace BPA-PSA , libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

 • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
  , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
  , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program MPA-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program MPA-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program MPA-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
 • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor