Detail předmětu

Betonové konstrukce 1 (EVB)

FAST-BLA019Ak. rok: 2020/2021

Betonové prvky. Konstrukční vlastnosti betonu. Výztuž do betonu, její spolupůsobení s betonem. Základní principy navrhování. Výpočtové podmínky působení materiálů a konstrukce. Trvanlivost betonových konstrukcí. Navrhování železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem a posouvající silou - mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Navrhování železobetonových prvků namáhaných kombinací osové síly a ohybového momentu. Dimenzování prvků z prostého a slabě vyztuženého betonu. Nosníkové desky, trámy, průvlaky, překlady, vyložené konstrukce, sloupy, schodiště, desky po obvodě a lokálně podepřené, desky roštové a kazetové, stěnové nosníky.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Betonové prvky. Složky betonu. Konstrukční vlastnosti betonu a faktory je ovlivňující. Principy a zásady navrhování.
2. Druhy betonu a výztuže a jejich spolupůsobení. Teorie výpočtu betonových konstrukcí – zatížení, požadavky na konstrukce, předpoklady výpočtu, podmínky působení, trvanlivost. Mezní stavy – zásady výpočtu.
3. Ohýbané prvky. Dimenzování průřezů namáhaných ohybovým momentem – obecná a zjednodušená metoda.
4. Dimenzování průřezů namáhaných ohybovým momentem - obdélníkový průřez, obecné průřezy, šikmý ohyb.
5. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou.
6. Jednoduché betonové prvky – desky, trámy, průvlaky, překlady a sloupy.
7. Rozdělení výztuže v trámu – konstrukční zásady. Vyztužování ohýbaných konstrukčních prvků. Zásady navrhování a vyztužování prvků schodiště.
8. Dimenzování průřezů namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou.
9. Dimenzování průřezů pro jiná namáhání. Dimenzování prvků z prostého a slabě vyztuženého betonu.
10. Zásady navrhování ohýbaných prvků podle mezních stavů použitelnosti. Objemové změny betonu.
11. Stropní desky po obvodě podepřené.
12. Stropní desky bodově podepřené.
13. Roštové a kazetové desky, stěnové nosníky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor