studijní program

Audio inženýrství

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-AUDAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Umění Bez tematického okruhu 31
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 69

Cíle studia

Interdisciplinární magisterský studijní program Audio inženýrství poskytuje vzdělání zaměřené na výchovu odborníků v umělecko-provozních a technických profesích se znalostí teoretických konceptů, metod a technologií v oblasti akustiky, zvukové a multimediální techniky a zvukové tvorby. Cílem studia je poskytnout studentům dobré teoretické základy z disciplín jako je matematika, fyzikální akustika, elektroakustika, zpracování signálů, informatika a instrumentace, aplikované audio inženýrství, zvuková a multimediální technika a zvukové tvorba, a také umožnit získání praktických dovedností z praxe zvukové tvorby. Cílem studia je seznámit studenty
- s metodami a technickými prostředky pro snímání, zobrazování, záznam, zpracování a distribuci analogových a zejména digitálních obrazových signálů,
- s architekturou a základními vlastnostmi signálových procesorů s pevnou a pohyblivou čárkou, s tvorbou softwarového vybavení pro signálové procesory v jazyce C, s rozdíly a problémy implementace metod číslicového zpracování signálů v pohyblivé a pevné řádové čárce, s metodami návrhu číslicových filtrů,
- s moderními pokročilými metodami snímání, zpracování, komprese, přenosu a prostorové reprezentace zvukových signálů a metodami hodnocení sluchového vjemu posluchače,
- s metodami řešení šíření zvuku v uzavřeném prostoru, návrhem akustických absorpčních a rozptylových prvků, měřením doby dozvuku a impulsové charakteristiky prostoru a s výpočtem objektivních kritérií akustiky poslechových prostorů,
- se základními a pokročilými metodami simulace a postupy implementace v oblasti číslicového zpracování zvuku, zejména obecného zvukového signálu se zaměřením na signál hudební.
Pro specializaci Zvuková produkce a nahrávávní je dalším cílem seznámit studenty
s moderními metodami automatizovaných měření v oblasti akustiky, elektroakustiky a audio techniky,
- s metodami řešení šíření zvuku v uzavřeném prostoru, návrhem akustických absorpčních a rozptylových prvků, měřením doby dozvuku a impulsové charakteristiky prostoru a s výpočtem objektivních kritérií akustiky poslechových prostorů,
- s přípravou, realizací a vyhodnocováním psychoakustických experimentů,
Cílem je také osvojení specifických možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky se zaměřením na orchestrální nástroje, analytické studium komorních a orchestrálních partitur, osvojení specifických možností zejména bicích a etnických hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, analytické studium komorních a orchestrálních partitur.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Audio inženýrství získá podrobné znalosti v oblasti akustiky, elektroakustiky, zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních zvukových technologií, dále znalosti a jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích apod. Spektrum znalostí je široké - od zvukových vln a zvukových signálů přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenosu až k návrhu a realizaci zvukových systémů, od hudební teorie přes nahrávací praxi až po zvukové a multimediální instalace.
Studijní program Audio inženýrství je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolvent bude schopen
- popsat kmitočtové a směrové charakteristiky ideálních zdrojů zvuku, vysvětlit principy prostorového a směrového slyšení, ovládat zařízení pro vícekanálové snímání a reprodukci zvuku,
- charakterizovat a vysvětlit způsoby šíření zvuku v uzavřeném prostoru a popsat metody simulace tohoto šíření, - změřit dobu dozvuku a impulsovou charakteristiku prostoru,
- vysvětlit principy ztrátové komprese zvukových signálů včetně komprese prostorových formátů zvuku,
- vysvětlit principy liniových zdrojů a podstatu fázování zvukových systémů a navrhnout ozvučení specifických prostorů.
- vysvětlit význam jednotlivých parametrů mikroprocesorů a signálových procesorů
- popsat hlasové a sluchové ústrojí, způsob tvorby řeči a její vnímání, analyzovat řeč pomocí nejpoužívanějších segmentálních a suprasegmentálních parametrů, využívat kepstrální a lineární predikční analýzu, využívat strojové učení v oblasti zpracování řeči (rozpoznávání řeči, rozpoznávání řečníků, identifikace řečových patologií, identifikace emocí řečníka atd.)

Absolvent specializace Zvuková produkce a nahrávání bude také schopen
- demonstrovat hlubší srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.),
- popsat nástroje jednotlivých orchestrálních skupin, popsat standardní a rozšířené techniky hry a způsob jejich zápisu, analyzovat komorní a orchestrální partitury a nahrávky,
- charakterizovat neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí, na bicí nástroje membranofonické a idiofonické, popsat využití speciálních bicích nástrojů, znějících objektů a hudební elektroniky v rámci instrumentace,

Absolvent bude umět
- navrhnout a simulovat algoritmy pro zpracování akustických signálů, které jsou určeny přímo pro CPU počítačového systému nebo pro signálový procesor,
- modelovat hlasový trakt a provádět kódování řeči, navrhnout a realizovat systém TTS (text-to-speech) založený na konkatenační syntéze, navrhnout systém vodoznačení a de-identifikace řeči, zpracovávat/analyzovat řečové signály v prostředí Matlab.

Absolvent specializace Zvuková produkce a nahrávání bude také umět
- demonstrovat úlohu hudebního a zvukového režiséra v profesionálním nahrávacím týmu,
- vytvořit nahrávku rockového souboru, big bandu, dechového souboru, komorního souboru, symfonického orchestru,
- vytvořit studie pro sólové nástroje a komorní sestavy,
- připravit teoretický i praktický rozbor možností hudebního nástroje.

Charakteristika profesí

Absolventi se uplatní jako specialisté v rozhlasových, televizních, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech a realizaci hudebních nebo multimediálních produkcích, specialisté pro návrh, výrobu a servis zvukové techniky, specialisté pro výzkum a vývoj v oblasti zpracování zvukových signálů, audio hardware a software, specialisté pro projektování a realizace studií a prostor pro zvukovou produkci, jejich ozvučování a komplexní instalace AV techniky.
Absolventi mohou pracovat na pozicích: zvukový technik, zvukový producent, servisní technik, technický manažer, poradce, prodejce, projektant, konzultant, výzkumný a vývojový pracovník.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě.
Pro specializaci Akustika a audiovizuální technika:
65 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 49 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 6 kreditů ve volitelných předmětech,
pro specializaci Zvuková tvorba:
76 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 31 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.
Zastoupení oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Umění bylo stanoveno na základě poměru kreditů za předměty profilujícího základu přináležejícím základním tematickým okruhům státní zkoušky.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
AUDM-TECHAkustika a audiovizuální technika65
AUDM-ZVUKZvuková produkce a nahrávání72