studijní program

Sportovní technologie

Fakulta: CESAZkratka: BPC-STCAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0788P280001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 22.11.2018 - 22.11.2028

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Tělesná výchova a sport; Kinantropologie Bez tematického okruhu 52
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 48

Cíle studia

Cíl a obsah připravovaného studijního programu Sportovní technologie jsou spolu s profilem absolventa významným způsobem dány strategickým záměrem školy podporovat kombinované praktické bakalářské studijní programy. Ty umožní rozvoj znalostní ekonomiky a mají uplatnění v aplikační sféře, nových moderních oblastech průmyslu, výzkumu i ve společenských oblastech života společnosti. Cílem je vzdělat technicky zaměřeného specialistu pro práci se sportovními technologiemi, který je schopen týmové spolupráce v moderní části sportovního průmyslu zaměřeného na vývoj, inovace elektrotechnických přístrojů a systémů i na tvůrčí práci v oblasti sportovních IT. Dalším cílem je připravit technika specialistu pro oblast sportu, kinantropologie, tělovýchovného lékařství, školství a výzkumu, který se bude schopen orientovat v problematice technického zajištění monitoringu, analýzy a zpracování dat pro odborníky z uvedených odborných oblastí a bude schopen aktivně pracovat při vzdělávání odborníků pro oblast tělovýchovy a sportu.
Cílem studia je připravit absolventy, kteří budou schopni pomocí moderních sportovních technologií připravit podklady pro analýzu pohybu, kvalifikovaně monitorovat sportovní výkon a stavy vznikající v průběhu tréninkového procesu nebo při testování, které jsou podkladem pro odborníky. Absolvent studia bude vybaven přírodovědným, společenským a technickým přehledem v oblasti sportovních a tělovýchovně lékařských technologií. Absolvent bude po ukončení studia vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro práci se sportovními technologiemi v různých druzích praxe.
Profil studijního programu
Kombinovaný bakalářský studijní program Sportovní technologie je zaměřen na vzdělávání v oblasti sportu, kinantropologie, kineziologie, pohybových aktivit i tělovýchovného lékařství s využitím technických znalostí z oblasti elektrotechniky.
Studijní program je postaven na vzdělání v předmětech kinantropologických a tělovýchovného lékařství, které umožní pochopit zákonitosti lidského pohybu a reakci lidského organismu na tělesné zatížení. Studenti budou seznámeni s anatomií a fyziologií člověka, fyziologií tělesné zátěže, biomechanikou sportu a dalšími předměty, které jsou nezbytně nutné pro komplexní pochopení zákonitostí pohybu při pohybové aktivitě a sportovní zátěži. Nedílnou součástí programu je vzdělání v základních technických předmětech v oblasti elektrotechniky, které jsou základem pro pochopení podstaty a funkce přístrojů a informačních technologií používaných v kinantropologii, sportu, pohybových aktivitách a tělovýchovném lékařství. Předměty obou oblastí vzdělávání umožní získat potřebné znalostí a dovedností pro odbornou práci se sofistikovanými moderními technologiemi v různých druzích praxe.
Současně je záměrem připravit budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol.
Studium je tvořeno odpovídajícím poměrem předmětů dvou vzdělávacích oblastí Tělesná výchova a sport; Kinantropologie (52 %) a Elektrotechnika (48 %) tak, aby se vědomosti vzájemně prolínaly a vytvořily základ pro schopnost je aplikačně využívat při vlastní praxi a tvůrčí činnosti v oblasti sportovních technologií. Předměty jsou pouze povinné (94%) a volitelné (6%) z důvodu povinného absolvování předmětů ze dvou vzdělávacích oblastí.
Podíl všech předmětů v průběhu celého studia:
P: 169 kreditů (42 předmětů včetně PVB)
V: 11 kreditů (celouniverzitní nabídka předmětů a nabídka předmětů FEKT, CESA a svobodné předměty VUT)
V průběhu studia (1800 hodin) studenti absolvují povinnou dvanáctitýdenní odbornou praxi (480 hodin) ve vybraných institucích (výrobních, servisních či obchodních společnostech, sportovních zařízeních, výzkumných pracovištích, ambulancích sportovní medicíny, sportovních organizacích a institucích, školách zaměřených na edukaci pro sport a tělesnou výchovu). Kromě povinné praxe obsahuje studium další předměty, ve kterých budou získávat praktické technické dovednosti a zkušenosti. V některých bude kladen důraz na samostatnou činnost. Tříleté studium bude ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů povinného základu.
Výuka povinných předmětů bude zajištěna Centrem sportovních aktivit, Fakultou elektrotechniky a informačních technologií (Ústavem biomedicínského inženýrství, Ústavem fyziky a Ústavem matematiky). Odborníci z praxe (MUDr. Hrazdira, MUDr. Martínková, MUDr. Tomášková) budou zajišťovat komplexně nebo částečně výuku v předmětech PZ. Další oslovení odborníci z praxe se budou podílet nepravidelně na výuce specifických témat v předmětech PZ podle možností. Jejich seznam je uveden v Personálním zabezpečení SP v příloze "Personální zabezpečení". Volitelné předměty technického, ekonomického, manažersko-správního směru budou zajištěny z jiných programů bakalářského studia FEKT VUT v Brně nebo předmětů CESA z oblasti kinantropologie a společensko - vědní. Jazykové kurzy budou zajištěny Ústavem jazyků FEKT.

Profil absolventa

Absolvent bude kvalifikován jako Specialista pro sportovní technologie a bude po ukončení studia vybaven znalostmi potřebnými pro práci se sportovci a sportovními technologiemi, popř. se může uplatit ve vývoji nových technologií a inovací z pohledu znalostí zátěže sportovců.
Odborné znalosti: Absolvent bude mít základní odborné znalosti z oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a Elektrotechnika a bude mít ucelený přehled o provázanosti těchto dvou odborných oblastí.
Odborné dovednosti: Absolvent bude schopen provádět praktickou činnost s dostupnými akvizičními systémy pro kinantropologii, sport, tělesnou výchovu, zdraví, pohybové aktivity nebo tělovýchovné lékařství v různých druzích praxe. Uplatní se při řešení dílčích činností, například při návrhu měřicích protokolů, realizaci komplexních měření, kalibraci a odborné obsluze přístrojů při rutinním provozu nebo během výzkumné činnosti. Absolvent bude schopen simultánně zaznamenávat data během testování z komplexního systému více přístrojů. Bude schopen zpracovávat a statisticky připravit data pro analýzu v podobě praktických výstupů od pohybových aktivit běžné populace až po vrcholový sport. Bude schopen navrhnout projekt na úrovni jednotlivých činností, řešit dílčí části a řídit je.
Obecné způsobilosti: Absolvent bude schopen kvalifikovaně spravovat materiálně technickou základnu sportovních pracovišť, bude dohlížet na dodržování odborně technického, hygienického a etického režimu při práci se sportovními technologiemi, povede odbornou dokumentaci. Bude schopen pracovat s odbornými aplikacemi, popř. informačním systémem, poskytovat veřejnosti (zájemci) informace v souladu se svou odbornou způsobilostí.

Charakteristika profesí

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce je ve více oblastech, které jsou uvedeny níže. Tento předpoklad vychází z požadavků praxe a ze zkušeností pracovníku CESA ze zahraničí. Průzkum trhu byl proveden s časovým předstihem (2016), ve kterém byl prokázán zájem zaměstnavatelů o tyto prakticky zaměřené absolventy. Průzkum byl orientován na zapojení absolventů oboru Sportovní a biomedicínské technologie. Název oboru byl však pozměněn na SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE z důvodu přesnější definice zaměření studijního programu.

Absolventi SP SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE najdou uplatnění v těchto oblastech:

SPORTOVNÍ PRŮMYSL
Absolvent se může uplatnit jako technický Specialista pro sportovní technologie ve společnostech, které se zabývají vývojem, inovacemi a výrobou sportovních technologií zaměřených na monitoring pohybu, analýzu pohybu nebo zatížení organizmu při pohybových aktivitách. Bude moci pracovat se systémy sportovní a tělovýchovné informatiky. Ve všech těchto oblastech bude rovněž schopen vykonávat nižší technické, řídící a manažerské funkce. Prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání bude umožňovat přímé nasazení absolventů do provozně-technické, výzkumné či servisní praxe.

SLUŽBY A PRAKTICKÁ ZAŘÍZENÍ
Absolventi se uplatní v obchodních společnostech, v nichž budou zajišťovat pozice odborného prodejce, servisního pracovníka nebo provádět poradenskou činnost. Absolvent bude schopen provádět v moderních kondičních a rekondičních fitness centrech monitoring zdatnosti a trénovanosti klientů pomocí moderní přístrojové techniky při cvičeních, monitorovat aktuální stav pohybového aparátu a dodávat zpracovaná data pro hodnocení stavu klienta.

SPORT, TĚLOVÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ a VÝZKUM
Znalosti a dovednosti absolventa budou zaměřeny na uplatnění v praktických činnostech ve sportovních zařízeních, výzkumných pracovištích, sportovních organizacích a institucích nebo školách zaměřených na sport a tělesnou výchovu. Technický Specialista pro sportovní technologie se může podílet na praktické výuce ve studijních programech zaměřených na vzdělávání pro oblast sportu a tělesné kultury, tělesné výchovy uskutečňované středními školami, vyššími odbornými školami a vysokými školami. Absolvent bude moci kontrolovat a provádět základní servis sportovních technologií, organizovat a koordinovat technické služby související s provozem sportovní a tělovýchovně lékařské techniky. Bude provádět technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy sportovních přístrojů a bezpečnosti práce, přejímat, kontrolovat a instalovat technické prostředky spojené s pracovním místem. Absolvent nalezne své uplatnění v rekreačním, výkonnostním i vrcholovém sportu nebo ve službách pro sport a volný čas. Absolvent bude pracovat s přístroji zaměřenými na monitoring a analýzu pohybu, bude zajišťovat měření funkčních stavů lidského organizmu, kvalitu pohybových aktivit, zdatnosti, trénovanosti, výkonnosti, kvalitu pohybových schopností a dovedností. Bude technickou oporou odborníkům, kteří se zabývají vedením tréninkového procesu, rozvojem zdatnosti, trénovanosti a výkonnosti sportovců na všech úrovních. Bude oporou i účastníkům zdravotně a rekreačně prováděných pohybových aktivit, kterým poskytne data o jejich zatížení nebo zdatnosti.

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ
Absolvent nalezne uplatnění v ambulancích a ústavech tělovýchovného lékařství. Bude schopen pracovat s náročnými systémy pro vyšetření aktuálních stavů organizmu, bude zpracovávat výsledky a připravovat podklady pro analýzu před, při a po pohybové aktivitě. Technický specialista bude schopen provádět náročný monitoring pohybu, zpracování zaznamenaných dat a připravit podklady pro odbornou analýzu a diagnózu specialistům tělovýchovného lékařství nebo fyzioterapie. Absolvent bude moci kontrolovat a provádět základní servis sportovní technologie, organizovat a koordinovat technické služby související s provozem sportovní a tělovýchovně lékařské techniky. Bude provádět technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy sportovních přístrojů a bezpečnosti práce, přejímat, kontrolovat a instalovat technické prostředky spojené s pracovním místem.

DALŠÍ STUDIUM
Studijní program poskytuje dobrý základ pro případné navazující magisterské studium (po doplnění programu o některé volitelné předměty nabízené ve studijním programu), například ve studijních programech Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, Biomedicínské a ekologické inženýrství na FEKT VUT v Brně, Přístroje a metody pro biomedicínu na FBMI ČVUT v Praze, Biomedicínský technik na VŠB TU Ostrava.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny formou kreditního systému Europan Credit Transfer and Accumulation Systém (ECTS), kde se pracovní zátěž studenta pohybuje v rozmezí od 1 500 do 1 800 hodin za akademický rok a jeden kredit obecně, odpovídá 25 – 30 hodinám studia.
VUT ECTS alokace kreditů: součet za 1 semestr činí 30 kreditů ECTS, tj. 60 kreditů ECTS za akademický rok, jeden kredit ECTS představuje 26 hodin celkové pracovní zátěže.
Ve SP Sportovní technologie je rozložena zátěž studenta v jednotlivých letech následovně:
1. ročník 1560 hodin, 26 hodin/kredit
2. ročník 1698 hodin, 28 hodin/kredit – při započtení reálného počtu hodin praxe
3. ročník 1798 hodin, 29 hodin/kredit – při započtení reálného počtu hodin praxe
V kombinovaném profesním SP je zohledněn požadovaný objem odborné praxe (12 týdnů) a současně dostatečný teoretický i praktický základ ze dvou oblastí vzdělávání. Z tohoto důvodu je nutná mírná kompenzace kreditového hodnocení praxe ve vztahu k odborným předmětům, které studenty teoreticky i prakticky pro vlastní praxi připravují.
Ve tříletém bakalářském studijním programu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě: 165 kreditů v povinných předmětech a minimálně 15 kreditů ve volitelných předmětech. Skupiny PVA a PVB nejsou definovány vzhledem k požadavkům na studium ve dvou vzdělávacích oblastech s praktickým zaměřením.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (CESA a ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program poskytuje dobrý základ po doplnění vzdělání dalšími předměty pro případné navazující magisterské studium například ve studijních programech Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, Biomedicínské a ekologické inženýrství na FEKT VUT v Brně, Přístroje a metody pro biomedicínu na FBMI ČVUT v Praze, Biomedicínský technik na VŠB TU Ostrava. Oba spolupracující ústavy se v případě akreditace budou snažit o přípravu navazujícího magisterského studia.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SANMAnatomie a morfologiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13ano
SELSElektrotechnický seminářcs2PovinnýL - 26ano
SFY1Fyzikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / K - 13 / COZ - 13 / L - 13ano
SMA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 39ano
SSTKStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / K - 13 / C1 - 26ano
SINFZáklady informatikycs4PovinnýklCPP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SPRGAlgoritmizace a programovánícs4PovinnýklCPP - 39ano
SFANFunkční anatomiecs4Povinnýzá,zkP - 13 / S - 26ano
SFYZFyziologie člověkacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
SKNPKinantropologiecs3PovinnýklP - 26 / COZ - 13ano
SMA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 16 / O - 4ano
SMVSMěření ve sportucs2PovinnýC1 - 26ano
SDTMTechnická mechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / CPP - 12ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SBISBiomechanika sportucs5Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
SCZSČíslicové zpracování signálůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
SFTZFyziologie tělesné zátěžecs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPR - 26ano
SPR1Odborná praxe 1cs1PovinnýPX - 80ano
SPA1Pohybové aktivity 1 cs1PovinnýS - 13 / C1 - 13ano
SSKVSnímače pro kinantropologická meřenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
STELTělovýchovné lékařstvícs3Povinnýzá,zkP - 13 / S - 13ano
SZMKZáklady měření v kinantropologii a sportucs4PovinnýklL - 39 / O - 13ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN2ano
SORSOsobností rozvoj a sebepoznánícs3VolitelnýP - 26 / P - 26ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SABSAnalýza biologických signálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
SBFYBiofyzikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
SDTTDiagnostická a terapeutická technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
SMZSMonitoring základních determinant zdravého životního stylucs3PovinnýklP - 13 / S - 13ano
SPR2Odborná praxe 2cs2PovinnýPX - 110ano
SPA2Pohybové aktivity 2cs1PovinnýS - 13 / C1 - 13ano
SSPTSportovní tréninkcs3PovinnýklP - 13 / S - 26ano
STEPTýmový projektcs4PovinnýklPR - 507ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN2ano
SESPErgonomie sportu a pohybových aktivitcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
SFRFundraisingcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SBTSBezdrátové technologie a SMART systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 13ano
SCZOČíslicové zpracování obrazů cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / O - 13ano
SPR3Odborná praxe 3cs2PovinnýPX - 145ano
SPSDPraktikum ze sportovní diagnostikycs4PovinnýklS - 13 / L - 39ano
SPFDPraktikum z funkční diagnostikycs5PovinnýklS - 13 / L - 39ano
SBSESemestrální prácecs3PovinnýklPR - 39ano
SPSTStatistická analýza datcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26 / O - 13ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN1ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN2ano
SORSOsobností rozvoj a sebepoznánícs3VolitelnýP - 26 / P - 26ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SBCEBakalářská prácecs10PovinnýVB - 120ano
SMTSModerní trendy ve sportovních technologiíchcs3PovinnýP - 13 / S - 13 / O - 13ano
SPR4Odborná praxe 4cs2PovinnýPX - 145ano
SSTESport technologyen2PovinnýP - 13 / S - 13ano
SUINUmělá inteligence ve sportucs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26 / O - 13ano
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26 / Cj - 26PV_EN2ano
SESPErgonomie sportu a pohybových aktivitcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
SFRFundraisingcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano