Detail předmětu

Technika staveb

FA-ETESAk. rok: 2020/2021

Přednášky sledují současné trendy v řešení hygienických místností, zařízení pro hospodaření s vodami, výtahů a eskalátorů, slaboproudých instalací, vzduchotechniky a způsobech vedení instalací budovami. Důraz je kladen na energetickou náročnost a dopad na životní prostředí a kvalitu života uživatelů budov. V závěru je předložen a prozkoumán koncept energeticky soběstačné budovy.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Orientace v současných požadavcích na techniku budov a způsobu jejich navrhování. Prohloubení znalostí o vzájemném působení stavby a technických zařízení. Získání vědomostí potřebných pro stanovení základní koncepce návrhu a koordinaci prací profesních specialistů.

Prerekvizity

Základní orientace v obecných principech navrhování technických zařízení budov

Literatura

Daniels,K., Technika budov
Hirš, J., Gebauer, G., Vzduchotechnika v příkladech
Gebauer, G., Rubinová, O., Horká, H., Vzduchotechnika
Štěchovský, J., Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným
stránky www.tzb-info.cz

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou předkládány formou přednášky. Obecné principy jsou ukázány na konkrétních realizacích.

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Nové trendy a inovovaná zařízení v hygienických místnostech; program senior a hendikep
2. Hospodaření s odpadními vodami, lokální a centrální způsoby odvádění a likvidace, využití dešťové vody, zadržování vody v krajině
3. Výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
4. Slaboproudé instalace v budovách, měření a regulace, inteligentní budovy
5. Technická zařízení v návaznosti na způsob užívání staveb. Kvalita života ve vztahu k technice staveb
6. Kvalita vnitřního prostředí staveb, nový pohled na kvalitu mikroklimatu a jeho složky
7. Alternativní a obnovitelné zdroje energií v budovách, energetická náročnost technických zařízení a systémů
8. Dispoziční požadavky z hlediska techniky staveb. Technické místnosti, kotelny, technická vybavenost. Instalační příčky, stěny, šachty, podlahy a stropy. Technické chodby a podlaží.
9. Umělé osvětlení. Svítidla a jejich energetická náročnost, technické a estetické požadavky, osvětlování vnitřních a venkovních prostor
10. Enviromentální hodnocení staveb z hlediska technických zařízení. Dopad techniky staveb na vnitřní i vnější životní prostředí
11. Vzduchotechnika, komplexní řešení úpravy kvality vnitřního prostředí.
12. Energeticky soběstačné budovy-základní koncept
13. Energeticky soběstačné budovy-konkrétní možnosti řešení

Cíl

Prohloubení znalostí studenta o systémech technického vybavení, zařízení a instalací v budovách, jejich technických možnostech, podmínkách pro umístění a vedení v budovách a vazbách na architektonický návrh, stavební konstrukce a dispoziční řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning