Detail předmětu

Technika a konstrukce v architektuře

FA-DA4Ak. rok: 2020/2021

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb v širším pojetí s přesahem souvisejících disciplín (konstrukce, stavební fyzika, technická zařízení budov), praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na tvorbu související bezprostředně s výzkumnou prací architekta.

Student získá dovednost teoreticky zdůvodněným způsobem analyzovat problémy a vytvářet nová a produktivní řešení a problémy.

Speciální rozšíření problematiky bude upraveno podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí své znalosti v oblasti vědního oboru teorie a konstrukce pozemních staveb. Seznámí se s novinkami v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění ve stavbách nových i při přestavbách.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín na úrovni absolventa VŠ architektonického zaměření.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuální literatura, prevážně zahraniční, související se zadaným tématem
The Structural Design of Tall and Special Buildings, ISSN: 1541-7808 (EN)
Sedlbauer, K. Flat Roof Construction Manual, Birkhäuser Architecture, 2010 (EN)
Hens, H. Moisture Transfer in Envelope Parts, International Energy Agency, 1996 (EN)
Jenisch, R. Schadenfreies Bauen - Tauwasserschäden, Fraunhofer IRB Verlag, 1996 (DE)
Herzog, T. Facade Construction Manual, Birkhäuser Architecture, 2004 (DE)
Watts, A. Modern Construction: Facades, Springer Vienna Architecture, 2004 (EN)
Smith, P. Structural Design of Buildings, Wiley-Blackwell, April 2016 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Výstupem studia z odborných předmětů s technickým zaměřením bude seminární práce. Její obsah bezprostředně naváže na téma studia, ke kterému byl posluchač přijat. Rozsah seminární práce stanoví pedagog. Zároveň bude student motivován k tomu, aby seminární práce byla použita jako materiál, pro publikování alespoň v periodiku zapsaném v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je orientován na teoreticko-metodologické specifika navrhování konstrukcí v architektuře, současné trendy a perspektivy vazeb konstrukcí a architektury(materiálové, energetické, environmentální, esteticko-výtvarné apod). Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb v širším pojetí s přesahem souvisejících disciplín (konstrukce, stavební fyzika, technická zařízení budov) včetně praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na tvorbu související bezprostředně s výzkumnou prací architekta je cílem uváděného předmětu. Student získá dovednost teoreticky zdůvodněným způsobem analyzovat problémy a vytvářet nová a produktivní řešení a problémy související s prací architekta.

Speciální rozšíření problematiky bude upraveno podle tematického zaměření jednotlivých doktorských prací.
1.- 2. Progresivní konstrukční systémy
3.- 4. Energetické hodnocení budov
5. -6. Materiálové varianty řešení
7.- 8. Rekonstrukce a sanace staveb

Zpracování seminární práce pod odborným vedením vyučujícího zaměřené na publikování

Cíl

Cílem je seznámit studenta doktorského studia s novinkami v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění ve stavbách nových i při přestavbách. Student prohloubí své znalosti v oblasti vědního oboru teorie a konstrukce pozemních staveb. Podle dohody se studenty bude hlavní důraz zaměřen na studovanou problematiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách povinná. Zameškanou výuku možno nahradit pouze po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor