Detail předmětu

Krajinářská architektura

FA-DA11Ak. rok: 2020/2021

Výuka je členěna do dvou tematických částí: krajinářská architektura a krajinné plánování. V prvním bloku student samostatně řeší vybraný prostor z hlediska založení, obnovy nebo péče o vegetační prvky včetně jejich prostorové, taxonomické a hmotové struktury. V druhém bloku řeší funkční vztahy mezi jednotlivými skladebnými prvky systému zeleně (Green Infrastructure).
Výuka bude zahájena začátkem zimního semestru výběrem území (společným workshopem) a studiem literatury a ukončena koncem letního semestru.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Prerekvizity

Urbanismus a architektura na úrovni MSP

Doporučená nebo povinná literatura

VOREL, I., KUPKA, J., Aktuální otázky ochrany krajinného rázu, Praha: ČVUT Praha, 2010 (CS)
SALAŠOVÁ, A., FLEKALOVÁ, M., TIKKANEN, J., LYNCH, C., VAN DER LINDE, D., Collaborative Planning Package (EN)
SALAŠOVÁ, A. Definovanie cielovej kvality krajiny - námety a postoje z hladiska medzinárodných skúseností (SK)
SALAŠOVÁ, A. Designed landscapes - the past, present and future (EN)
KUČERA, P., KULIŠŤÁKOVÁ, L., SALAŠOVÁ, A. Indikátory kvality krajiného prostředí (CS)
SALAŠOVÁ, A. Krajinný plán - nástroj preventívnej ochrany krajiny (SK)
KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A., ŠTĚPÁN, M. a kol. Krajinný plán Mikulovska - Falkensteinska (CS)
SALAŠOVÁ, A. Landscape planning in the Czech Republic (EN)
SALAŠOVÁ, A., KUČERA, P., STRÁNSKÝ, M., VYBÍRAL, J. Management kulturní krajiny (CS)
KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A. Urbanistická studie - nástroj péče o historicky cenný krajinářský areál (CS)
BENEDICT, M., MCMAHON, E. Green Instrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, Washington, Sprawl Watch Clearinghouse, 2009 (EN)
BOLUND, P., HUNHAMMAR, S. Ecosystem Services in Urban Areas, Ecological Economics, 1999 (EN)
DAVIES, C. et al., Green Infrastructure Planning and Implementation, 2015 (EN)
DUNNE, T., AUBRY, B. Effects of Rainfall, Vegetation and Microtopography on Infiltration and Runoff, Water Resources Research 1991 (EN)
FANG, Chih-Fang a Der-Lin LING, Guidance for noise reduction provided by tree belts, Landscape and Urban Planning, 2005 (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška a prezentace. Ke zkoušce doktorand předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka je členěna do dvou tematických částí: krajinářská architektura a krajinné plánování. V prvním bloku student samostatně řeší vybraný prostor z hlediska založení, obnovy nebo péče o vegetační prvky včetně jejich prostorové, taxonomické a hmotové struktury. V druhém bloku řeší funkční vztahy mezi jednotlivými skladebnými prvky systému zeleně (Green Infrastructure).
Výuka bude zahájena začátkem zimního semestru výběrem území (společným workshopem) a studiem literatury a ukončena koncem letního semestru.

1. Výběr modelového území, širší vztahy, literatura, příklady
2. Rozbor stávající situace systému zeleně v okolí lokality (prostorové návaznosti, bariéry, benefity)
3. Rozbor řešeného „pilíře“ systému zeleně: historické vztahy v urbánní osnově, kompoziční vazby v urbanistické struktuře, provozní požadavky
4. Definice problémů a střetů v dané lokalitě
5. Návrh úprav vegetace na vybrané lokalitě (založení, obnova nebo stanovení principů udržovací péče)
6. Začlenění řešeného segmentu do Green Infrastructure v širších prostorových vztazích: primární, sekundární a terciární struktura krajiny
7. Orientační hodnocení benefitů vegetačních prvků v urbánní struktuře území
8. Závěrečné kolokvium - prezentace semestrálních prací, diskuze

Cíl

Studenti se v předmětu seznámí se základy navrhování zahrad, parků a dalších veřejných prostorů v rámci systémů zeleně sídel.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor