Detail předmětu

Vybrané partie základů elektrotechniky v angličtině

FEKT-XPC-PZEAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje výkladu vybraných partií základů elektrotechniky v anglickém jazyce. Jsou probrány způsoby analýzy lineárních obvodů ve stacionárním i harmonickém ustáleném stavu, včetně trojfázové soustavy. Předmět se dále věnuje nelineárním a magnetickým obvodům a také teorii homogenního přenosového vedení. Přednášky jsou vedeny v angličtině.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat vlastnosti ideálních a reálných prvků obvodu;
- aplikovat metody analýzy lineárních obvodů ve stacionárním i harmonickém ustáleném stavu;
- vypočítat charakteristické parametry časově proměnných signálů a popsat princip a význam harmonické analýzy signálů;
- popsat metody řešení nelineárních nesetrvačných obvodů a aplikovat je na jednoduchých obvodech;
- popsat základní veličiny a zákony magnetických obvodů a s jejich použitím vypočítat parametry zadaného magnetického obvodu;
- popsat parametry přenosových vedení a vysvětlit význam sekundárních parametrů vedení.
Student bude vybaven příslušnou odbornou terminologií v angličtině.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. V rozsahu použitého matematického aparátu by měl být student schopen:
- úpravy matematických výrazů na úrovni sš matematiky;
- vypočítat řešení soustavy jednoduchých lineárních rovnic;
- používat matematiku v oboru komplexních čísel;
- základních operací maticového počtu;
- vypočítat derivaci, určitý a neurčitý integrál jednoduchých lineární funkcí jedné proměnné a základních goniometrických funkcí.

Literatura

Electronics Fundamentals: Circuit, Devices and Applications. Merril Publishing Company, USA: 1997 (EN)
BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.) (CS)
SEDLÁČEK, J., VALSA, J. ELEKTROTECHNIKA II. Brno: VUT Brno , FEKT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2573- 3. (CS)
BASTIAN, P. a kol. Praktická elektrotechnika. Europa-Sobotáles, Praha 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a semináře. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.
Celkově může student získat 100 bodů, a to:
- až 30 bodů za 3 testy psané v seminářích v průběhu semestru, tedy za každý test maxiálně 10 bodů,
- až 15 bodů za prezentaci,
- až 55 bodů za závěrečnou práci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Ideální a reálné obvodové prvky RLC. Základní obvodové zákony. Měření základních obvodových veličin (odpor, proud, napětí a výkon).
2. Analýza elektrických obvodů ve stacionárním ustáleném stavu. Univerzální metody (MUN, MSP, MMUN, metoda razítek)
3. Analýza elektrických obvodů ve stacionárním ustáleném stavu. Speciální metody (postupné zjednodušování, transfigurace, metoda úměrných veličin, princip superpozice)
4. Časově proměnné veličiny: charakteristické hodnoty, harmonická analýza, spektrum.
5. Harmonický ustálený stav: symbolická metoda analýzy lineárních obvodů, impedance, admitance.
6. Práce a výkon, účiník, výkonové přizpůsobení.
7. Trojfázové obvody, zapojení hvězda a trojúhelník, výkon v trojfázových obvodech
8. Výroba, přenos a rozvod elektrické energie.
9. Vlastnosti pasivních lineárních obvodů 1. a 2. řádu. Kmitočtové filtry, rezonanční obvody.
10. Nelineární prvky a obvody, aproximace charakteristik
11. Magnetické obvody: základní parametry, základní zákony, magnetické obvody s permanentními magnety, transformátory, řešení magnetických obvodů.
12. Homogenní vedení, primární a sekundární parametry, vlnová impedance, přizpůsobené a nezkreslující vedení, přechodné děje na vedení

Cíl

Cílem předmětu je opakování a prohloubení některých poznatků z elektrotechniky a teorie obvodů vyučovaných v prvním ročníku bakalářského studia a seznámení studentů s odpovídající anglickou terminologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je kontrolována z důvodu vyžadované 75% účasti pro získání zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning