studijní program

Mikroelektronika a technologie

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-METAk. rok: 2019/2020

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060004

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
117 kreditů v povinných předmětech,
5 kreditů za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce,
minimálně 36 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BKC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BKC-MA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 22 / O - 4ano
BKC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3PovinnýzkP - 14 / COZ - 12 / L - 14ano
BKC-PC1MPočítače a programování 1cs5PovinnýzkP - 26 / Cp - 26ano
BKC-TDETechnická dokumentacecs3PovinnýklP - 12 / Cp - 26ano
BKC-FYSFyzikální seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 26PVB 1ano
BKC-MASMatematický seminářcs2Povinně volitelnýCOZ - 14 / CPP - 12PVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ESOElektronické součástkycs4Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 6ano
BKC-ESOPElektronické součástky - praktikumcs2PovinnýL - 26ano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BKC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BKC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / O - 6ano
BKC-PC2MPočítače a programování 2cs5PovinnýzkP - 26 / Cp - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-AEYAnalogové elektronické obvodycs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 12ano
BKC-ASIAnalýza signálů a soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 14 / L - 12ano
BKC-EMV1Elektrotechnické materiály a výrobní procesy Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 21ano
BKC-MA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / O - 4ano
BKC-MVEMěření v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BKC-MEPMikroelektronické praktikumcs2PovinnýL - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-DIODigitální obvodycs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BKC-EMV2Elektrotechnické materiály a výrobní procesy IIcs3Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14ano
BKC-MPSModelování a počítačová simulacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BKC-PSMPlošné spoje a povrchová montážcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 4 / L - 18 / O - 4ano
BKC-DIZDiagnostické metody a zkušebnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ano
BKC-CZSČíslicové zpracování signálůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 2ne
BKC-MP2Mikroelektronické praktikum 2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 12 / L - 39PVB 2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-MTSMikroelektronika a technologie součástekcs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 12 / O - 6ano
BKC-B2MSemestrální prácecs3PovinnýzkK - 13ano
BKC-NRPNávrh a realizace elektronických přístrojůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BKC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 2ano
BKC-NSPNávrhové systémy plošných spojůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / Cp - 13PVB 3ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-BCMBakalářská prácecs5PovinnýVB - 13ano
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 4ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 4ano
BKC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 3ano
BKC-UIPÚvod do iniciativy Průmysl 4.0cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 3ano
BKC-MMSMikrosenzory a mikroelektromechanické systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 6ano
BKC-RJMŘízení jakosti a metrologiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BKC-ELSElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / L - 13ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
BPC-OPMOdborná praxecs4VolitelnýO - 26ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
BPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr BKC-DIZ (5 kr)
PVA 2 12 kr BKC-NRP (6 kr), BKC-NDI (6 kr)
PVA 3 10 kr BKC-NAO (5 kr), BKC-UIP (5 kr)
PVB 1 4 kr BKC-FYS (2 kr), BKC-MAS (2 kr)
PVB 2 5 kr - 10 kr BKC-CZS (5 kr), BKC-MP2 (5 kr)
PVB 3 5 kr BKC-NSP (5 kr)
PVB 4 4 kr BKC-AN4 (2 kr), BKC-AEI (2 kr)
PVB 6 11 kr - 16 kr BKC-MMS (5 kr), BKC-RJM (6 kr)