Detail předmětu

Analýza a návrh informačních systémů

FIT-AISAk. rok: 2018/2019

Softwarové projekty, modely životního cyklu vývoje SW. Modelovací techniky jazyka UML 2.0. Úvod do metodiky Unified process. Fáze zahájení, sběr a specifikace požadavků. Fáze rozpracování, model domény. Návrh architektury, architektonické vzory a rámce. Vzor Model-View-Controller. JEE platforma, SOA. Návrh tříd, principy GRASP. Návrhové vzory. Programování, návrh řízený testem, refaktorizace. Činnosti v dalších iteracích. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.

Výsledky učení předmětu

 • Studenti budou znát podstatu, základní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech.
 • Budou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.

Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Prerekvizity

 • Znalost základů softwarového inženýrství.
 • Znalost paradigmat a praktické zkušenosti z oblasti objektově-orientovaného programování.

Doporučená nebo povinná literatura

Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4.
Arlow, J., Neustadt, I.: UML and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design. Addison-Wesley Professional, 2002, 416 p., ISBN 0-201-77060-1.
Maciaszek, L.A.: Requirement Analysis and System Design, 2 ed. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 504 p., ISBN 0-321-20464-6.
Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4.
Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2004, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou (4 odevzdávané dílčí části) - 34 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů; Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu:
Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 24 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Softwarové projekty,  modely životního cyklu SW.
 2. Modelovací techniky jazyka UML 2.0 -  modelování objektové struktury a případů použití.
 3. Modelovací techniky jazyka UML 2.0 -  modelování interakcí, stavů a aktivit, komponent a nasazení. Další typy diagramů.
 4. Úvod do metodiky Unified process. Fáze zahájení.
 5. Fáze rozpracování, model domény.
 6. Návrh architektury - závislosti a jejich eliminace, vrstvy.
 7. Architektonické rámce a vzory. Vzor Model-View-Controller (MVC), specifika MVC u webových aplikací.
 8. Úvod do JEE, SOA.
 9. Návrh tříd - principy GRASP.
 10. Návrhové vzory.
 11. Programování, návrh řízený testem, refaktorizace.
 12. Modelovací techniky a činnosti v dalších iteracích.
 13. Přednáška odborníka z praxe.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.