Detail předmětu

Elektronická měřicí technika

FEKT-MEMTAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje problematice měřicích přístrojů pro měření pasivních a aktivních veliči, teorii měření a experimentu. Studenti si prohloubí znalosti o principech, vlastnostech a použití elektronických měřicích přístrojů. Důraz je kladen na správné používání normalizovaných pojmů. Naučí se používat měřicí přístroje pro měření aktivních veličin s důrazem na osciloskopy a spektrální analyzátory, měření frekvence, času a fáze,obecných impedancí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen pracovat s elektrickými měřicími přístroji, zná jejich vlastnosti a principy a je schopen rozhodovat o jejich výběru. Dokáže kvalifikovaně určit nejistoty měření, navrhovat části přístrojů s přihlédnutím k jejich metrologickým vlastnostem. Dokáže naplánovat a zpracovat praktické měření v oblasti elektrických veličin.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia (kurs BMVE) a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky 50).

Doporučená nebo povinná literatura

COOMBS,C.F.Basic Electronic Instruments Handbook ,McGraw-Hill (EN)
TUMANSKI, S. Principles of Electrical Measurement, CRT Press, 2006 (EN)
MATYÁŠ,V.Elektronická měření SNTL 1985 (CS)
BEJČEK, L., ČEJKA, M., REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Měření v elektrotechnice. VUT- FEKT, 2002. (CS)
ČEJKA, M. Elektronická měřicí technika. Elektronická měřicí technika. VUT- FEKT: VUT- FEKT, 2006. s. 1 ( s.) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 40 bodů za laboratorní cvičení, z toho 2x15 bodů testy, 10 bodů práce v laboratoři
Až 60 bodů za písemnou zkoušku (minimum 20 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Základní pojmy a definice. Zásady měření.
2. Chyby a nejistoty měření. Přímá a nepřímá měření. Příklady výpočtu nejistot.
3. Metrologie. Etalony elektrických veličin. Kalibrátory stejnosměrných a střídavých napětí a proudů.
4. Generátory měřicích signálů. Přímá a nepřímá syntéza.
5. Voltmetry. Vstupní obvody voltmetrů. Multimetry. Lock-in zesilovače. Ampérmetry.
6. Číslicové osciloskopy.
7. Spektrální analyzátory. Měření zkreslení.
8. Logické analyzátory.
9. Obvodové analyzátory.
10. Wattmetry a analyzátory výkonu.
11. Měřiče časového intervalu, kmitočtu. Měření fáze. Univerzální čítač a jeho nejistoty.
12. Měřiče odporu, kapacity, indukčnosti, jakosti. Základní typy mostů. Měření imitance. RLC měřiče.
13. Elektronické zátěže.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení znalosti o principech, metodách a použití elektronických měřicích přístrojů,metodách stanovení nejistot měření a obecných postupech používaných při zpracování naměřených výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Je možno nahradit zameškané úlohy v náhradních cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor