Detail předmětu

Projektové řízení inovací

FEKT-MPRIAk. rok: 2017/2018

Projektové řízení je metodický nástroj k přípravě a realizaci změn, včetně výrobkových a procesních inovací v technice. Metoda Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ) a její SW podpora je použitelná ve studiu, v managementu obecně a při řešení reálných inovací v praxi. Projektové řízení je znakem nejen úspěšných změn od výchozího stavu k vytyčenému cíli, ale i nutnou podmínkou přesvědčivosti navrhovaného projektu a získání potřebných zdrojů (grantové agentury, banky, rizikový kapitál, programové komise Evropské unie, atd). TRIZ je relativně komplexní analyticko-řešitelská metodika založená na výsledcích studia patentů. SW podpora Goldfire Innovator je počítačová podpora metodiky a řešitele inovací.

Výsledky učení předmětu

Předmět nabízí znalosti, rozvíjení dovedností a pěstování schopností potřebných pro návrh a řízení procesu změn obecně, včetně návrhu a řešení technických inovací konkrétně.

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
Popsat, vysvětlit a použít:
- projekt inovace vybraného objektu (cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje)
- kroky analýzy (komponenty, struktura, funkce, parametry, náklady, problémy a různé typy inovačních zadání),
- typové invenční úlohy (rozpor technický, rozpor fyzikální, model konfliktní dvojice látek nebo energií, technická funkce),
- typová doporučení pro řešení invenčních úloh (heuristické principy, separační postupy, modelové vzory řešení, jevy a efekty přírodních věd),
- způsob práce s podporou sw Goldfire Innovator (informace, analýza, syntéza, verifikace).

Ve cvičeních se studenti naučí a formou tří testů a prací na inovačním projektu se ověřuje schopnost:
- naplánovat inovační projekt,
- vyhledávat relevantní informace a znalosti v elektronicky dostupných datech (patenty, průmyslové portály, deep web,...),
- shromáždit informace o konkurenčních objektech,
- analyzovat důkladně zvolený inovovaný objekt,
- syntetizovat typově různá inovační řešení na objektu,
- vytvořit ucelenou zprávu o řešení projektu – o zdokonalení zvoleného objektu.

Prerekvizity

Z oblasti logiky by měl být student schopen: - používat základní metody myšlení (indukce, dedukce, abstrakce, konkretizace, ...) Jsou požadovány odborné znalosti na úrovni bakalářského studia, obhájený SP, obhájená BP a znalost zadání DP. Student, který si zapíše předmět MPRI, by měl být znát: Odborné téma zadaného SP2 a DP, na kterých bude aplikovat témata osvojovaná v předmětu MPRI - sběr informací (patenty, dep web, odvětvové portály), - analýza zájmového objektu, - řešení inovačních zadání/invenčních úloh, - verifikace navržených varinat řešení, - softwarová podpora Goldfire Innovator (podpora analýzy, syntézy, datamining, knowledge mining, databáze patentů, sémantický procesor, vícekriteriální hodnocení variant).

Doporučená nebo povinná literatura

Milton Rosenau: Řízení projektů. Computer Press, Praha, 2000
Pitra, Z.: Management inovačních aktivit, Prof. Publisching, 2006
Andrejsek, K., Beneš,J.: Metody řešení technických problémů, SNTL, 1984
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K.: Řízení inovací, Computer Press, Brno, 2007
Devojno, I.: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, skripta VUT, Brno, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
1. Dynamický výklad jednotlivých témat na přednáškách (P1-P13). Většina podkladů v e-learningu.
2. Cvičení jednotlivých témat ve cvičeních s podporou software Goldfire Innovator (C2-C12).
3. Vypracování mikroprojektu - aplikace metodiky TRIZ, analýzy objektu a řešení nalezených úloh v rámci cvičení a nebo mimo výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
3.testy:
Projektové řízení, 5 b.
Analýza zájmového objektu, 10 b.
Syntéza invenčníh úloh, 10 b.

Zpráva o řešeném projektu, 20 b.

Písemná a ústní zkouška, 55 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Projekty, řízení, inovace. SW a expertní podpora projektu a inovačního procesu. Literatura. Profesní národní a světové (EU, USA) organizace.
Aplikace ve studiu (sem. a dip. projekt), v průmyslové praxi, v komisích EU.
Projekt změny: plán, realizace, koordinace, rozsah, čas, náklady, jakost, lidé, komunikace, rizika, vztahy. Cíl, účel, výstupy, činnosti, zdroje, kontrola, řízení, prezentace výsledků. Počítačová podpora projektového řízení inovačních změn.

Příprava a informace. Analýza zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu): komponenty, struktura, funkce, parametry. Lokalizace nežádoucích efektů v objektu.
Příčinně následkové řetězce. Kontrola správnosti formulace funkcí. Stupně plnění funkcí. Diagnóza nákladovosti, problémovosti a funkčnosti prvků. Proč změnit?
Tendence rozvíjení techniky. Směry inovací. Snižování nákladů. Doplňkové funkce.
Tendence rozvoje technických systémů, nerovnoměrnost rozvoje prvků v technickém systému - zdroj problémů v technice. Zvyšování konkurenceschopnosti slučováním alternativních systémů. Výsledek analýzy: Formulace správných (aktuálních) zadání a správně (konkrétně) formulovaných zadání v podobě CO a PROČ v objektu inovovat, jak srozumitelně sepsat návrh (projekt) změny.

Metody řešení technických problémů. Formulování problému do podoby typových úloh.
Řešení technických rozporů v technických problémech heuristickými postupy.
Řešení fyzikálních rozporů v technických problémech separačními postupy.
Vazby konfliktu látek a polí v problému a standardní vzorce potřebné změny vazby.
Technická potřeba (funkce) a fyzikální, chemické a geometrické efekty pro její realizaci. Výsledek syntézy: Návrhy (koncepty, ideje) řešení inovačních úloh (rozporů, modelu, funkce).

Expertní systém Goldfire Innovator, počítačová podpora nejen metodiky TRIZ tvůrčího technika. Uplatnění podpory
v inovační praxi USA, Japonska, Evropy a ČR. Verifikace navržených variant řešení
v konfrontaci s www stránkami a patentovými databázemi. Sémantická technologie vyhledávání.
Praktické využití projektového řízení změn ve studiu (projekty), v inovační praxi firem,
v programech EU.

Cíl

Poznat, osvojit a používat:
- metodické a SW nástroje projektového řízení, postupy tvorby a řešení inovací při plánování, přípravě a realizaci změn obecně a při formulování a řešení technických (výrobkových a procesních) inovací konkrétně.
- postupy metodiky Tvorby a Řešení inovačních až invenčních zadání (TRIZ) a její sw podporu Goldfire Innovator pro analýzu, syntézu a při dohledávání dat/znalostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

3. Testy:
Projektové řízení, 5 b.
Analýza zájmového objektu, 10 b.
Syntéza invenčníh úloh, 10 b.

Zpráva o řešeném projektu, 20 b.

Písemná a ústní zkouška, 55 b.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor